ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ SMART-КОНТРАКТІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: контракт, smart-контракт, блокчейн-платформи, криптовалюта, програмування smart-контрактів

Анотація

У статті наведено підходи до визначення сутності smart-контрактів. Охарактеризовано основні складові елементи smart-контракту. Виокремлено ключові функції smart-контрактів, а саме: програмно-координаційну, захисну, гарантійну та забезпечувальну. Наведено порівняльну характеристику smart-контракту із цивільно-правовим договором. Згруповано основні переваги та недоліки формування та реалізації smart-контрактів в Україні. Сформовано технологію розроблення та підписання smart-контракту як інноваційного інструменту договірних відносин, яка передбачає реалізацію наступних етапів: визначення бізнес-умов та вимог до smart-контракту, вибір блокчейн-платформи, вибір інструментів розроблення smart-контракту, процес розроблення smart-контракту, тестування та аудит smart-контракту, розгортання та підписання smart-контракту.

Посилання

Клименко І.В., Лозова Г.М., Акімова Л.П. Застосування Blockchain-технологій у публічному управлінні. Науковий вісник «Демократичне Врядування». 2017. Вип. 20. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Klymenko,Lozova,Akimova.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Мамчур Л., Недибалюк О. Цивільно-правові реалії допустимості використання смарт-контракту у договірних відносинах. Історико-правовий часопис : науковий журнал. 2018. № 2 (12). С. 90–94.

Мануілов Я.С. Використання технології «блокчейн» у телекомунікаціях. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Том 32 (71). № 3. С.123-128

Мороз В. Смарт-контракти: в чому родзинка? Юридична газета Online. 2018. №46. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/cmartkontrakti-v-chomu-rodzinka.html (дата звернення: 12.10.2022).

Некіт К.Г. Переваги та недоліки смарт-контрактів як підстав виникнення права власності. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2020. Вип. 3 (47). С. 101-105. URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/229494/228501 (дата звернення: 15.10.2022).

Пряміцин В.Ю., Ковалик К.І. Захист персональних даних під час укладання смарт-контрактів. Правова позиція. 2021. № 1 (30). С. 94- 97. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4329 (дата звернення: 15.10.2022).

Сафонов А. Все про типи та створення смарт-контрактів URL: https://merehead.com/ua/blog/how-develop-smart-contract/ (дата звернення: 15.10.2022).

Смарт-контракти та платформи їх реалізації. URL: https://www.cryptohuckers.club/2019/04/smart-kontrakty-ta-platformy-dlya-ihrealizatcii.html (дата звернення: 15.10.2022).

Що таке smart-контракт? URL: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/scho_take_smart_kontrakt_ (дата звернення: 16.10.2022).

Catchlove P. Smart Contracts: A New Era of Contract Use. Independent Research Project. 2017. P. 1–24. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090226 (дата звернення: 16.10.2022).

Szabo N. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets. 1996. URL: http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html (дата звернення: 12.10.2022).

Klymenko I.V., Lozova H.M., Akimova L.P. (2017). Zastosuvannya Blockchain-tekhnolohiy u publichnomu upravlinni [Application of Blockchain technologies in public administration]. Naukovyy visnyk «Demokratychne Vryaduvannya», vol. 20. Available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Klymenko,Lozova,Akimova.pdf (accessed 12 October 2022).

Mamchur L., Nedybaliuk O. (2018). Tsyvilno-pravovi realiyi dopustymosti vykorystannya smart-kontraktu u dohovirnykh vidnosynakh [Civil and legal realities of admissibility of using a smart contract in contractual relations]. Istoryko-pravovyy chasopys: naukovyy zhurnal, no. 2 (12), pp. 90–94.

Manuilov Ya.S. (2021). Vykorystannya tekhnolohiyi «blokcheyn» u telekomunikatsiyakh [Use of blockchain technology in telecommunications]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: Tekhnichni nauky, Vol. 32 (71), no. 3, pp.123-128.

Moroz V. (2018). Smat-kontrakty: v chomu rodzynka? [Smart contracts: what is the highlight?]. Yurydychna hazeta Online, no. 46. Available at: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/cmartkontrakti-v-chomu-rodzinka.html (accessed 12 October 2022).

Nekit K.G. (2020). Perevahy ta nedoliky smart-kontraktiv yak pidstav vynyknennya prava vlasnosti [Advantages and disadvantages of smart contracts as grounds for the emergence of property rights]. Visnyk NTUU «KPI». Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo, vol. 3 (47), pp. 101-105. Available at: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/229494/228501 (accessed 15 October 2022).

Priamitsyn V.Yu., Kovalyk K.I. (2021). Zakhyst personalnykh danykh pid chas ukladannya smart-kontraktiv [Protection of personal data during the conclusion of smart contracts]. Pravova pozytsiya, no. 1 (30), pp. 94-97. Available at: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4329 (accessed 15 October 2022).

Safonov A. Vse pro typy ta stvorennya smart-kontraktiv [All about the types and creation of smart contracts]. Available at: https://merehead.com/ua/blog/how-develop-smart-contract/ (accessed 15 October 2022).

Smart-kontrakty ta platformy yikh realizatsiyi [Smart contracts and platforms for their implementation]. Available at: https://www.cryptohuckers.club/2019/04/smart-kontrakty-ta-platformy-dlya-ihrealizatcii.html (accessed 15 October 2022).

Shcho take smart-kontrakt? [What is a smart contract?]. Available at: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/scho_take_smart_kontrakt_ (accessed 16 October 2022).

Catchlove P. (2017). Smart Contracts: A New Era of Contract Use. Independent Research Project, pp. 1–24. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090226 (accessed 16 October 2022).

Szabo N. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets. (1996). Available at: http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html (accessed 12 October 2022).

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Бортнікова, М., & Чиркова, Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ SMART-КОНТРАКТІВ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (181), 79-83. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ