ОВДП ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА МОНЕТАРНЕ ТА ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: облігації внутрішньої державної позики, блікова ставка НБУ, валютний курс, інфляція, монетарне регулювання, дохідність ОВДП, фіскальні інструменти

Анотація

Статтю присвячено дослідженню впливу облігацій внутрішньої державної позики на механізми монетарного та фіскального державного регулювання в Україні. Досліджено сучасний стан ринку ОВДП в Україні та визначено основні чинники, що впливають на формування попиту на ці цінні папери. Також проаналізовано динаміку середньозваженої дохідності гривневих ОВДП за останні п’ять років та виявлено головні чинники, що впливали на її динаміку. За допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона було розраховано його значення і визначено взаємозв’язок між дохідністю гривневих ОВДП та розміром облікової ставки НБУ. Наступним кроком було визначено роль дохідності ОВДП у механізмі монетарного регулювання, і на основі цього був змодельований цикл, який починається зі зміни облікової ставки і закінчується при зміні темпу інфляції під впливом проміжних факторів. Було проведено прогнозування дохідності гривневих ОВДП за допомогою однофакторного рівняння регресії, беручи за основу прогнозовані Національним банком дані облікової ставки. Останнім елементом дослідження стало визначення взаємозв’язку між динамікою дохідності ОВДП та курсу гривні/долара США. На основі проведеного аналізу розраховано значення коефіцієнта кореляції Пірсона між цими показниками для різних значень часових лагів, і визначено, що найбільшого свого значення коефіцієнт досягає при часовому лазі в 10 місяців.

Посилання

Діденко Л.В., Чорна І.О. ОВДП як надійний фінансовий інструмент інвестування в економіку України. Економічні Науки. Облік і Фінанси. 2019. № 1(15 (57)). С 61–68.

Прилуцький А.М. Перспективи ринку ОВДП в Україні. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф 12 верес. 2019 р. Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 38-39.

Окунева О.В., Погребна А.С. Державні цінні папери на фондовому ринку України. Молодий вчений. 2018 № 10 (1). С. 364-367.

Антонюк Н.А. Аналіз динаміки ринку ОВДП в Україні. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О.Ф. Україна, Суми, 28 – 29 квітня 2020 р. Суми. 2020. С. 19-20.

Ватаманюк-Зелінська У. Функціонування в Україні ринку державних облігацій внутрішньої позики. Економіка та суспільство. 2021. № 30. С. 85-92.

Кудряшов В.П. Використання ОВДП в управлінні державними запозиченнями. Фінанси України. 2018. № 5. С 22-40.

Житар М.О., Бєлін В.С., Оліщук О.Г. Активізація ринку облігацій внутрішньої державної позики як інструменти впливу на економіку України. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 67-71.

Матвійчук Н., Теслюк С., Боричевська І. Банківські депозити та ОВДП як альтернативні об’єкти вкладення коштів. Економіка та Суспільство. 2021. № 25. С. 306-314.

Філімонова О.Б., Тараненко Я.О. Монетарні наслідки коливання дохідності ОВДП. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8677 (дата звернення: 29.10.2022).

Пластун О.Л., Артеменко А.С, Бочкарьова Т.О. Фактор валютного курсу в механізмі функціонування ринку ОВДП в Україні. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 3. С. 87-94.

Офіційний сайт Національного банку України. Дані статистики фінансового сектору : веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/ statistic/sector-financial (дата звернення: 29.10.2022).

Офіційний сайт Clearstream. «Clearstream to link Ukraine to its network on 27 May 2019» : веб-сайт. URL: https://www.clearstream.com/ clearstream-en/newsroom/190522-1551240 (дата звернення: 29.10.2022).

Офіційний сайт Національного банку України. ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю : веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (дата звернення: 29.10.2022).

Офіційний сайт Національного банку України. Фінансові ринки. Офіційний курс гривні щодо національних валют : веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=29.10.2022&period=monthly (дата звернення: 29.10.2022).

Didenko L.V., Chorna I.O. (2019) OVDP yak nadiinyi finansovyi instrument investuvannia v ekonomiku Ukrainy [DGLB as a reliable financial instrument for investing in the economy of Ukraine]. Ekonomichni Nauky. Oblik i Finansy. no. 1(15 (57)), pp. 61–68.

Prylutskyi, A. M. (2020) Perspektyvy rynku DGLB v Ukraini [Prospects of the DGLB market in Ukraine]. Proceedings of the Ekonomika, oblik, finansy ta pravo v umovakh hlobalizatsii: tendentsii ta perspektyvy (Ukraine, Poltava, September 12, 2020), Poltava: TsFEND, pp. 38-39

Okuneva, O. V., Pohrebna, A. S. (2018) Derzhavni tsinni papery na fondovomu rynku Ukrainy [State securities on the stock market of Ukraine]. Molodyi vchenyi, vol. 10, no. 1, pp. 364-367.

Antoniuk, N.A. (2020) Analiz dynamiky rynku OVDP v Ukraini [Analysis of the dynamics of the DGLB market in Ukraine]. Proceedings of the Ekonomichni problemy staloho rozvytku: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh imeni profesora Balatskoho O.F. (Ukraine, Sumy, April 28–29, 2020), Sumy: SumDU, pp. 19-20.

Vatamaniuk-Zelinska, U. (2021) Funktsionuvannia v Ukraini rynku derzhavnykh oblihatsii vnutrishnoi pozyky [Functioning of the market of government bonds of domestic loans in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 30, pp. 85-92.

Kudriashov, V. P. (2018) Vykorystannia OVDP v upravlinni derzhavnymy zapozychenniamy [The use of DGLB in the management of state borrowing]. Finansy Ukrainy. no. 5, pp. 22-40.

Zhytar, M. O., Bielin, V. S., Olishchuk, O. H. (2020) Aktyvizatsiia rynku oblihatsii vnutrishnoi derzhavnoi pozyky yak instrumenty vplyvu na ekonomiku Ukrainy [Activation of the domestic government loan bonds market as instruments of influence on the economy of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 67-71.

Matviichuk, N., Tesliuk, S., Borychevska, I. (2021) Bankivski depozyty ta OVDP yak alternatyvni ob’iekty vkladennia koshtiv [Bank deposits and DGLB as alternative investment objects]. Ekonomika ta Suspilstvo. no. 25, pp. 306-314.

Filimonova O. B., Taranenko Ya. O. (2021) Monetarni naslidky kolyvannia dokhidnosti OVDP [Monetary consequences of fluctuating yields of DGLB]. Efektyvna ekonomika, no. 2, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8677 (accessed 29 October 2022).

Plastun O. L., Artemenko A. S, Bochkarova T. O. (2020) Faktor valiutnoho kursu v mekhanizmi funktsionuvannia rynku OVDP v Ukraini [The exchange rate factor in the functioning mechanism of the DGLB market in Ukraine]. Vcheni zapysky TNU im. V. I. Vernadskoho. Seriia Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), no. 3, pp. 87-94.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Dani statystyky finansovoho sektoru [Official website of the National Bank of Ukraine. Statistics of the financial sector]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (accessed 29 October 2022).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. OVDP, yaki znakhodiatsia v obihu za nominalno-amortyzatsiinoiu vartistiu [Official website of the National Bank of Ukraine. DGLB, which are in circulation at nominal and amortized cost]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (accessed 29 October 2022).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Finansovi rynky. Ofitsiinyi kurs hryvni shchodo natsionalnykh valiut [Official website of the National Bank of Ukraine. Financial markets. The official exchange rate of the hryvnia in relation to national currencies]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=29.10.2022&period=monthly (accessed 29 October 2022).

Ofitsiinyi sait Clearstream. «Clearstream to link Ukraine to its network on 27 May 2019» [Clearstream Official Site. "Clearstream to link Ukraine to its network on 27 May 2019"]. Available at: https://www.clearstream.com/clearstream-en/newsroom/190522-1551240 (accessed 29 October 2022).

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Хома, І., & Антощук, І. (2022). ОВДП ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА МОНЕТАРНЕ ТА ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (181), 64-71. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ