ПОДАТКОВИЙ РОЗРИВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ ТА ОЦІНКА

Ключові слова: податковий розрив, податок на прибуток підприємств, недотримання податкового законодавства, ухилення від сплати податків, контроль за оподаткуванням

Анотація

Контроль за дотриманням податкового законодавства головним чином покладений на уряди країн, які можуть використовувати різні інструменти для моніторингу за сплатою основних бюджетоутворюючих податків, серед яких податок на прибуток підприємств. Отримання надходжень з податку на прибуток підприємств має багато невизначеностей та загроз, враховуючи технологічний прогрес та можливості міжнародних компаній вести бізнес у всьому світі. Тому саме всередині країн є найбільше можливостей для мобілізації податкових ресурсів шляхом підвищення рівня дотримання податкового законодавства та усунення чи зменшення податкового розриву. У статті розглянуто передумови та причини виникнення податкового розриву, обгрунтовано важливість аналізу податкових прогалин, найбільш поширені підходи до оцінки податкового розриву, а також на прикладі таких країн, як США, Великобританія та Канада узагальнено міжнародний досвід з аналізу податкових розривів податку на прибуток підприємств.

Посилання

McManus Jacqui, Warren Neil. The Case for Measuring Tax Gap. eJournal of Tax Research. 2006. 4 (1). URL: http://classic.austlii.edu.au/au/journals/eJlTaxR/2006/3.html (дата звернення: 28.09.2022).

Ueda J. Estimating the Corporate Income Tax Gap: The RA-GAP Methodology. International Monetary Fund. 2018. P. 32.

Evans C., Lang M., Pistone P. Rust A., Schuch J. Staringer C. Improving Tax Compliance in a Globalized World. WU Tax Law and Policy Series. 2018. P.940 URL: https://www.ibfd.org/shop/book/improving-tax-compliance-globalized-world

European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union. The concept of tax gaps. Report II: Corporate Income Tax Gap Estimation Methodologies by Fiscalis Tax Gap Project Group (FPG/041). Brussels. 2018. P. 104. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2018-07/tgpg-report-on-cit-gap-methodology_en.pdf#page=18&zoom=100,90,392 (дата звернення: 18.10.2022).

Фролова Н. Оцінка податкового розриву по податку на прибуток у контексті розширення фіскального простору. Економіка і прогнозування. 2021. № 1. С. 125-141

Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні. Економіка та держава. 2013. № 8. С. 17-21.

Congressional Research Service. Federal Tax Gap: Size, Contributing Factors, and the Debate Over Reducing It. 2021. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11887 (дата звернення: 08.10.2022).

Славкова О., Гордієнко М. Корпоративні правовідносин та податкові розриви: теоретичний підхід. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2019. №4 (82). С. 3-6.

Tax Gap: A brief overview. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/corporate-reports-information/tax-gap-overview.html (дата звернення: 18.09.2022).

Tax gaps: Corporation Tax. UK Government. URL: https://www.gov.uk/government/statistics/measuring-tax-gaps/5-tax-gaps-corporation-tax (дата звернення: 30.09.2022).

McManus Jacqui, Warren Neil. (2006) The Case for Measuring Tax Gap. eJournal of Tax Research. 2006. 4 (1). URL: http://classic.austlii.edu.au/au/journals/eJlTaxR/2006/3.html (accessed September 28, 2022)

Ueda J. (2018) Estimating the Corporate Income Tax Gap: The RA-GAP Methodology. International Monetary Fund. p. 32.

Evans C., Lang M., Pistone P. Rust A., Schuch J. Staringer C. (2018) Improving Tax Compliance in a Globalized World. WU Tax Law and Policy Series. P.940 URL: https://www.ibfd.org/shop/book/improving-tax-compliance-globalized-world

European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union (2018) The concept of tax gaps. Report II: Corporate Income Tax Gap Estimation Methodologies by Fiscalis Tax Gap Project Group (FPG/041). Brussels. P. 104. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2018-07/tgpg-report-on-cit-gap-methodology_en.pdf#page=18&zoom=100,90,392 (accessed October 18, 2022).

Frlova N. (2021) Otsinka podatkovoho rozryvu po podatku na prybutok u konteksti rozshyrennia fiskalnoho prostoru [Corporate income tax gap estimation in the context of development of fiscal space]. Ekonomika i prohnozuvannia. No 1. pp. 125-141

Vdovychenko A. M., Zubrytskyi A. I. (2013) Podatkovi rozryvy: teoriia ta mozhlyvosti implementatsii v Ukraini [Tax gap; theory and opportunities for implementation in Ukraine] Ekonomika ta derzhava. no 8. pp. 17-21.

Congressional Research Service (2021) Federal Tax Gap: Size, Contributing Factors, and the Debate Over Reducing It. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11887 (accessed October 08, 2022).

Slavkova O., Hordiienko M. (2019) Korporatyvni pravovidnosyn ta podatkovi rozryvy: teoretychnyi pidkhid [Corporate legal relations and tax gaps: the theoretical approach]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. no. 4 (82), pp. 3-6.

Tax Gap: A brief overview. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/corporate-reports-information/tax-gap-overview.html (accessed September 18, 2022).

Tax gaps: Corporation Tax. UK Government. URL: https://www.gov.uk/government/statistics/measuring-tax-gaps/5-tax-gaps-corporation-tax (accessed September 30, 2022).

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Кувалдіна, О. (2022). ПОДАТКОВИЙ РОЗРИВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ ТА ОЦІНКА. Економічний простір, (181), 60-63. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ