ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК РЕГУЛЯТОР МІЖНАРОДНОГО ТЕХНІЧНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ У СЕРЕДОВИЩІ ТРАНСКОРДОННОГО РУХУ ПАТЕНТІВ І ЛІЦЕНЗІЙ

  • М.Ю. Поворозник ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Ключові слова: патенти, ліцензії, інтелектуальний капітал, техноглобалізм, індустрія 4.0

Анотація

Фундаментальні процеси техноглобалізму відкрили широкі можливості для включення держав і регіонів у міжнародний технологічний поділ праці та транскордонний рух патентів і ліцензій. У комплексній характеристиці міжнародного ліцензійного обміну важливо також зазначити, що нарощування інноваційного лідерства держав з активним сальдо технологічного балансу окрім експортних каналів відбувається також й шляхом масштабного імпорту науково-технічних знань, згенерованих іншими державами і регіонами. Відтак – ключові векторні мегатренди подальшого розвитку міжнародного трансферу технологій набудуть чітко виражених дуалістичних властивостей, коли на тлі певного вирівнювання кількісно-якісних параметрів інноваційного розвитку держав і регіонів відбуватиметься одночасне поглиблення технологічної асиметрії між лідерами глобального інноваційного прогресу та рештою країн світу.

Посилання

World Development Indicators: Science and Technology. The World Bank, 2021. URL: http://wdi.worldbank.org

Патентная статистика как показатель развития производственной сферы в Украине. URL: https://www.inventa.ua/images/pdf/patentnaja-statistika-kak-pokazatel-razvitija-proizvodstvennoj-sfery-v-ukraine.PDF

Гаврилюк Р. П. Історичний контекст становлення та розбудови національної системи міжнародного трансферу технологій Японії.. 2012. №1. С. 52-61.

Кириченко Э. Контроль США над международными каналами трансферта технологий: вызовы, механизмы, тенденции. Мировая экономика и международные отношения. 2021. Том 65. №7. С. 89-97.

Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія. К.: КНЕУ, 2009.

Van Ark B. Measuring the New Economy: An International Comparative Perspective. Review of Income and Wealth. International Association for Research in Income and Wealth. March 2002. Vol. 48 (1). Р. 1-14.

Глобальний ринок інтелектуальної власності: масштаби, структура, інститути: монографія / Я. М. Столярчук, О. М. Галенко, О. Ю. Біленький, В. М. Столярчук. К.: КНЕУ, 2016.

World Development Indicators: Science and Technology. The World Bank, 2021. URL: http://wdi.worldbank.org

Patentnaia statystyka kak pokazatel razvytyia proyzvodstvennoi sferi v Ukrayne. [Patent statistics as an indicator of the development of the production sphere in Ukraine]. URL: https://www.inventa.ua/images/pdf/patentnaja-statistika-kak-pokazatel-razvitija-proizvodstvennoj-sfery-v-ukraine.PDF

Gavrilyuk R.P. (2012) Istorychnyj kontekst stanovlennja ta rozbudovy nacionaljnoji systemy mizhnarodnogho transferu tekhnologhij Japoniji. [Historical context of formation and development of Japan's national system of international technology transfer]. Stratehiia rozvytku Ukrainy: Ekonomika, sotsiolohiia, pravo, no. 1, pp. 52-61.

Kirichenko E. (2021) Kontrolj SShA nad mezhdunarodnimy kanalamy transferta tekhnologhyj: vizovi, mekhanyzmi, tendencyy. [US control over international technology transfer channels: challenges, mechanisms, trends]. Myrovaia ekonomyka y mezhdunarodnie otnoshenyia, vol. 65, no. 7, pp. 89-97.

. Stolyarchuk Ya. M. (2009) Ghlobaljni asymetriji ekonomichnogho rozvytku: monoghrafija. [Global asymmetries of economic development: monograph]. Kyiv. KNEU. (in Ukrainian).

Van Ark B. Measuring the New Economy: An International Comparative Perspective. Review of Income and Wealth. International Association for Research in Income and Wealth. March 2002. Vol. 48 (1). Р. 1-14.

. Stolyarchuk Ya., Galenko O., Bilenky O., Stolyarchuk V. (2016) Ghlobaljnyj rynok intelektualjnoji vlasnosti: masshtaby, struktura, instytuty: monoghrafija [Global market of intellectual property: scope, structure, institutions: monograph]. Kyiv. KNEU. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Поворозник, М. (2022). ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК РЕГУЛЯТОР МІЖНАРОДНОГО ТЕХНІЧНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ У СЕРЕДОВИЩІ ТРАНСКОРДОННОГО РУХУ ПАТЕНТІВ І ЛІЦЕНЗІЙ. Економічний простір, (181), 43-47. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-7
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ