АУТСОРСИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА

Ключові слова: аутсорсинг, інформаційні технології, ІТ послуг, Ринок ІТ технологій

Анотація

На сучасному етапі економічного розвитку, конкурентоспроможність є одним з пріоритетних завдань фірм та великих корпорацій, яке повинно базуватися на ефективній стратегії досягнення цієї мети. В умовах посилення міжнародної конкуренції методи та способи управління компаніями потребують постійного вдосконалення та інноваційного підходу. Одним з найефективніших методів є аутсорсинг, феномен ХХ ст., який є ключовим інструментом, що сприяє посиленню конкурентоспроможності підприємства, шляхом концентрації на пріоритетних функціях чи бізнес-процесах. У статті було досліджено, що ІТ-аутсорсинг передбачає передачу підприємством функцій, пов’язаних з інформаційними технологіями, сторонній компанії, що надає ІТ-послуги, для якої інформаційні технології є основним бізнесом. Також було доведено, що ІТ аутсорсинг дає можливість компаніям зменшувати свої витрати на обслуговування ІТ-інфраструктури, дозволяє сконцентруватися на профільній діяльності фірми, знижує навантаженння на персонал та збільшує ефективність виконання ІТ-завдань за рахунок кваліфікованих фахівців.

Посилання

Julius Baer. Зростання світового ВВП сповільниться в 2019 р. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/438736/zrostannya-svitovogo-vvp-spovilnytsya-v-2019-r-julius-baer.

Microsoft is light years ahead of IBM, Oracle, and SAP in the cloud, analyst says. Business insider. URL: https://www.businessinsider.com/microsoft-beating-ibm-oracle-sap-cloud-forrester-2015-10.

The Global Information Technology Report. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2018.

EPAM & SEPHORA: УВЕЛИЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРОДАЖ. URL: https://www.epam-group.ru/ideas/case-studies/epam-and-sephora-increasing-mobile-sales.

MasterPass. The digital wallet. URL: https://www.epam-group.ru/ideas/case-studies/epam-helps- mastercard design-masterpass-service.

IT-аутсорсинг. URL: http://ator.com.ua/it-autsorsing/.

Що таке ІТ-аутсорсинг? URL: http://cbto.com.ua/library/it-outsorcing.

16 компаний с офисами в Украине - в топ-100 мировых аутсореров. URL: https://tech.liga.net/technology/novosti/16-kompaniy-s-ofisami-v-ukraine---v-top-100-mirovyh-autsorerov.

Матвій, І. Є. Особливості розвитку IT-аутсорсингу в Україні – 2013. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_28

Гребешкова О. М., Стельмах О.Ю. Становлення IT-аутсорсингу в Україні: огляд через призму світової практики. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 25. С. 305–313.

Офіційний сайт компанії IT.Integrator. URL: https://it-integrator.ua/uk/solution/it-autsorsing.

Кулиняк І.Я., Глянцева О.І. Тенденції розвитку світового ринку аутсорсингу. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 2014. Вип. 24.2. С. 259-264.

Що таке ІТ консалтинг і для чого він потрібен? 2018. URL: https://it-consulting.com.ua/shho-take-it-konsalting-i-dlya-chogo-vin-potriben/.

Baer J. (2019) World GDP growth will slow down in 2019. Available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/438736/zrostannya-svitovogo-vvp-spovilnytsya-v-2019- r-Julius-baer.

Microsoft is light years ahead of IBM, Oracle, and SAP in the cloud, analyst says (2015) Available at: https://www.businessinsider.com/microsoft-beating-ibm- oracle-sap-cloud-forrester-2015-10.

The Global Information Technology Report (2018) Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2018.

EPAM & SEPHORA: INCREASING MOBILE SALES. (2018) Available at: https://www.epam-group.ru/ideas/case-studies/epam-and-sephora-increasing-mobile-sales.

MasterPass. The digital wallet. (2019) Available at: https://www.epam-group.ru/ideas/case-studies/epam-helps- Mastercard design-masterpass-service.

IT-autsorsynh [IT outsourcing]. Available at: http://ator.com.ua/it-autsorsing/.

Shcho take IT-autsorsynh? [What is IT outsourcing?]. Available at: http://cbto.com.ua/library/it-outsorcing.

16 kompanyi s ofysamy v Ukrayne - v top-100 myrovsih autsorerov. [16 companies with offices in Ukraine - in the top 100 world outsourcing companies]. Available at: https://tech.liga.net/technology/novosti/16-kompaniy-s-ofisami-v-ukraine---v-top-100-mirovyh-autsorerov.

Matvii, I. E. (2013) Osoblyvosti rozvytku IT-autsorsynhu v Ukraini – 2013 [Peculiarities of the development of IT outsourcing in Ukraine]. Available at: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_28

Grebeshkova, O. M. (2011) Stanovlennia IT-autsorsynhu v Ukraini: ohliad cherez pryzmu svitovoi praktyky [The formation of IT outsourcing in Ukraine: an overview through the prism of world practice]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr. Kyiv, pp. 305–313.

Ofitsiinyi sait kompanii IT.Integrator [The official website of the IT.Integrator company]. Available at: https://it-integrator.ua/uk/solution/it-autsorsing.

Kulinyak I., Glyantseva O., (2014) Tendentsii rozvytku svitovoho rynku autsorsynhu [Development trends of the world outsourcing market.]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, vol. 24.2, pp. 259-264.

Shcho take IT konsaltynh i dlia choho vin potriben? [What is IT consulting and why is it needed?]. Available at: https://it-consulting.com.ua/shho-take-it-konsalting-i-dlya-chogo-vin-potriben/.

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Огінок, С., Федунь, М., & Беспалюк, Х. (2022). АУТСОРСИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА. Економічний простір, (181), 120-124. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-21
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають