ГІПОТЕЗА ЯК СУТТЄВИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: гіпотеза, наукові дослідження, передбачення, альтернативна гіпотеза, робоча гіпотеза

Анотація

У статті розкриті сутність поняття гіпотеза та відмінності гіпотези та передбачення, де передбачення частіше розглядаються як пророкування, а гіпотезу, як розумне припущення, перевірене та підтверджене дослідженням. Сформовані характеристики гіпотези. Визначені джерел, на які можливо посилатися, створюючи гіпотезу для дослідження: наукові роботи та теорії з предмету дослідження, спостереження з попередніх експериментів і останніх теорій, загальні парадигми, які проходять через область дослідження певної теми, схожість і відносність між різними темами дослідження. Сформульовані типи гіпотез: альтернативна гіпотеза, яка має на дві підкатегорії, до яких відносяться спрямована, що використовується в тих випадках, коли потрібно встановити зв’язок між різними змінними, та без спрямованості, ненаправлена, альтернативна гіпотеза, яка не передбачає жодного напрямку для очікуваних результатів; нульова гіпотеза, яка визначає протилежність очікуваних результатів або результатів протягом усього дослідження; проста гіпотеза, яка відображає зв’язок між залежною та незалежною змінними; комплексна гіпотеза, яка передбачає зв'язок між кількома залежними або незалежними змінними, викладеними в проблемі дослідження; емпірична гіпотеза, яка є «робочою гіпотезою» та перевіряється шляхом експерименту та спостереження; статистична гіпотеза яка пояснюється після вивчення вибірки сукупності.

Посилання

The Craft of Writing a Strong Hypothesis. URL: https://typeset.io/resources/how-to-write-research-hypothesis-definition-types-examples-and-quick-tips/ (дата звернення: 14.05.2022).

Deeptanshu D. How to Write a Good Research Hypothesis. URL: https://typeset.io/resources/how-to-write-research-hypothesis-definition-types-examples-and-quick-tips/ (дата звернення: 14.05.2022).

Cherry K. Forming a Good Hypothesis for Scientific Research. URL: https://www.verywellmind.com/what-is-a-hypothesis-2795239 (дата звернення: 14.05.2022).

Абрамов В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навчально-методичний посібник. Київ : КНЕУ, 2005. 178 с.

Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 87–94.

Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підручник. Київ : АБУ. 2002. 480 с.

Каламбет С.В., Іванов С.В., Півняк Ю.В. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. Дніпропетровськ : Герда. 2015. 190 c.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Кондор. 2003. 192 с.

Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень. Тернопіль : Економічна думка. 2005. 124 с.

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. Львів : Ромус-Поліграф. 2002. 128 с.

Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

The Craft of Writing a Strong Hypothesis. Available at: https://typeset.io/resources/how-to-write-research-hypothesis-definition-types-examples-and-quick-tips/ (accessed 14 May 2022).

Deeptanshu D. How to Write a Good Research Hypothesis. Available at: https://typeset.io/resources/how-to-write-research-hypothesis-definition-types-examples-and-quick-tips/ (accessed 14 May 2022).

Cherry K. Forming a Good Hypothesis for Scientific Research. Available at: https://www.verywellmind.com/what-is-a-hypothesis-2795239 (accessed 14 May 2022).

Abramov V.I. (2005) Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen [Methodology of the system approach and scientific research]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Andriichuk V.H. (2016) Sutnisnyi aspekt metodolohii naukovykh doslidzhen [An essential aspect of the methodology of scientific research]. Ekonomika APK, no. 7, pp. 87–94.

Bilukha M.T. (2002) Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]. Kyiv: ABU. (in Ukrainian)

Kalambet S.V., Ivanov S.V., Pivniak Yu.V. (2015) Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]. Dnipropetrovsk: Herda. (in Ukrainian)

Krushelnytska O.V. (2003) Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. Kyiv : Kondor. (in Ukrainian)

Kustovska O.V. (2005) Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen [System approach methodology and scientific research]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Martsyn V.S., Mitsenko N.H., Danylenko O.A. (2002) Osnovy naukovykh doslidzhen [Fundamentals of scientific research]. Lviv: Romus-Polihraf. (in Ukrainian)

Yurynets V.Ye. (2011) Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Лагодієнко, В., Іванченкова, Л., & Іванченков, В. (2022). ГІПОТЕЗА ЯК СУТТЄВИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Економічний простір, (181), 9-13. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ