ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ІСЛАНДІЇ: ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: послуги, експорт, імпорт, зовнішня торгівля, міжнародна торгівля, зовнішньоторговельна діяльність, сальдо зовнішньої торгівлі, міжнародний поділ праці, структура зовнішньої торгівлі послугами, статистичні методи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню структури зовнішньої торгівлі послугами Ісландії в період до, під час та після світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, для виділення ключових характеристик, які необхідно враховувати при побудові політики щодо розвиток національної економіки. Пандемія COVID-19 показала, що раптові та сильні зовнішні обставини можуть внести корективи у світову економіку, особливо в таку делікатну її частину, як міжнародна торгівля послугами. Автори зосередили увагу на аналізі цього впливу на економіку країни, значну частку зовнішньоторговельного обороту якої становлять послуги. Методи кількісного та порівняльного аналізу були використані для характеристики динаміки показників зовнішньої торгівлі Ісландії, таких як експорт, імпорт і баланси в цілому, а також щодо товарів і послуг зокрема, а також частки товарів і послуг у експорту. У статті наголошено, що участь країни у світовій торгівлі послугами є одним із найдоступніших та найефективніших заходів для участі національної економіки, яка бідна на природні ресурси, в міжнародному поділі праці та отримання вигод від співпраці з іншими країнами. За таких умов структура зовнішньої торгівлі послугами потребує особливої уваги щодо диверсифікації та розумного балансування галузей надання та отримання послуг. Автори оцінили зовнішню торгівлю послугами Ісландії, зокрема проаналізували структуру зовнішньої торгівлі, 39,0% в експорті якої в 2019 році становили туристичні та транспортні послуги. Переважання одних видів послуг в експорті та/або імпорті країни може спричинити різке падіння національного добробуту, у разі відсутності спроможності надавати та/або отримувати ці послуги.

Посилання

Пахуча Е.В. Місце і розвиток міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 118-123. URL: https://cutt.ly/DNvXHZi (дата звернення: 26.10.2022).

Сімахова А.О. Аналіз впливу зовнішньоекономічних чинників на добробут населення України в умовах світових інтеграційних процесів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 263-271. URL: https://cutt.ly/jNvC1Qx (дата звернення: 27.10.2022).

Супрун Н.А., Боднарчук Т.Л. Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму. Економічна теорія. 2013. № 4. С. 66-77.

Ханова О.В., Смаль В.В. Використання коефіцієнта компаративної переваги при дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва України та країн центральної Європи (на прикладі Австрії, Швейцарії, Німеччини). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2014. № 1144. С. 81-84.

Голубова Г.В. Статистичний аналіз та прогнозування експорту України. Статистика України. 2018. № 2. С. 6-12.

Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2 (27). С. 95-117.

Macroeconomic Consequences of Tariffs / D.Furceri et al. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2019. 57 p. URL: https://cutt.ly/he7IPuK (дата звернення: 27.10.2022).

B.U. Marchand. How does international trade affect household welfare?. IZA World of Labor. 2017. № 378. 11 p. DOI: 10.15185/izawol.378.

R. Garidzirai. The role of international tourism on foreign trade in the BRICS nations / eds. R. Meissner. Cogent Social Sciences, 2022. 11 p. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2076792.

H. Bjamason. The foreign trade of Iceland, 1870-1914: An analysis of trade statistics and a survey of its implications for the Icelandic economy ; University of Glasgow. ProQuest LLC, 2001. Vol. 1. 690 p. URL: https://theses.gla.ac.uk/75791/1/13818527.pdf (дата звернення: 26.10.2022).

F. Breedon, T.G. Pétursson. Out in the cold? Iceland’s trade performance outside the European Union and European Monetary Union. Cambridge Journal of Economics, 2006. Vol. 30. № 5. P. 723–736. URL: https://www.jstor.org/stable/23601900 (дата звернення: 26.10.2022).

The production and export structure of the Icelandic economy: An international comparison / B.G. Einarsson et al. Central Bank of Iceland, 2013. 21 р. URL: https://cutt.ly/hNdIg7M (дата звернення: 26.10.2022).

U. Böwer. Iceland’s tourism eruption. Iceland: Selected issues. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2017. P. 4–11. URL: https://cutt.ly/yNdXN8d (дата звернення: 26.10.2022).

Zomchak L., Stelmakh A. ARIMA-model of Ukrainian Macroeconomic Indicators Forecasting. Emergence of public development: financial and legal aspects : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2019. P. 213-221

Vdovyn, M., Zomchak, L. Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. Věda a perspektivy, 2022. 8 (15), 48-57. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-48-57 Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2337/2339/

Statistics Iceland. URL: https://www.statice.is/ (дата звернення 20.10.2022)

Pakhucha E.V. (2017) Mistse i rozvytok mizhnarodnoi torhivli v systemi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [The place and development of international trade in the system of international economic relations]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society] (electronic journal), no. 13, pp. 118-123. Available at: https://cutt.ly/DNvXHZi (accessed 26 October 2022).

Simakhova A.O. (2016) Analiz vplyvu zovnishnoekonomichnykh chynnykiv na dobrobut naselennia Ukrainy v umovakh svitovykh intehratsiinykh protsesiv [Analysis of the influence of foreign economic factors on the well-being of the population of Ukraine in the conditions of global integration processes]. Marketynh i menedzhment innovatsii (electronic journal), no. 3, pp. 263-271. Available at: https://cutt.ly/jNvC1Qx (accessed 27 October 2022).

Suprun N.A., Bodnarchuk T.L. (2013) Evoliutsiia kontseptualnykh zasad doktryny protektsionizmu [Evolution of the conceptual foundations of the doctrine of protectionism]. Ekonomichna teoriia, no. 4. pp. 66-77 (in Ukrainian)

Khanova O.V., Smal V.V. (2014) Vykorystannia koefitsiienta komparatyvnoi perevahy pry doslidzhenni osoblyvostei mizhnarodnoho ekonomichnoho spivrobitnytstva Ukrainy ta krain tsentralnoi Yevropy (na prykladi Avstrii, Shveitsarii, Nimechchyny) [The use of the coefficient of comparative advantage in the study of the peculiarities of international economic cooperation of Ukraine and the countries of Central Europe (using the example of Austria, Switzerland, Germany)]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. (in Ukrainian), no. 1144, pp. 81-84.

Holubova H.V. (2018) Statystychnyi analiz ta prohnozuvannia eksportu Ukrainy [Statistical analysis and forecasting of Ukraine’s exports]. Statistics of Ukraine, no. 2, pp. 6-12.

Panchenko V.H., Reznikova N.V. (2017) Vid protektsionizmu do neoprotektsionizmu: novi vymiry liberalnoho rehuliuvannia [From protectionism to neoprotectionism: new dimensions of liberal regulation]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, no. 2 (27), pp. 95-117 (in Ukrainian)

D. Furceri, S.A. Hannan, J.D. Ostry, A.K. Rose (2019) Macroeconomic Consequences of Tariffs [Macroeconomic Consequences of Tariffs]. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 57 p. Available at: https://cutt.ly/he7IPuK (accessed 27 October 2022).

B.U. Marchand (2017) How does international trade affect household welfare? [How does international trade affect household welfare?]. IZA World of Labor, no. 378, 11 p. DOI: https://doi.org/10.15185/izawol.378.

R. Garidzirai (2022) The role of international tourism on foreign trade in the BRICS nations [The role of international tourism on foreign trade in the BRICS nations] (eds. R. Meissner), Cogent Social Sciences, 11 p. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2076792.

H. Bjamason (2001) The foreign trade of Iceland, 1870-1914: An analysis of trade statistics and a survey of its implications for the Icelandic economy [The foreign trade of Iceland, 1870-1914: An analysis of trade statistics and a survey of its implications for the Icelandic economy]. University of Glasgow. ProQuest LLC, vol. 1, 690 p. Available at: https://theses.gla.ac.uk/75791/1/13818527.pdf (accessed 26 October 2022).

F. Breedon, T.G. Pétursson (2006) Out in the cold? Iceland’s trade performance outside the European Union and European Monetary Union [Out in the cold? Iceland’s trade performance outside the European Union and European Monetary Union]. Cambridge Journal of Economics, vol. 30, no. 5, pp. 723–736. Available at: https://www.jstor.org/stable/23601900 (accessed 26 October 2022).

B.G. Einarsson, G. Emilsson, S.J. Haraldsdóttir, Ó.Ö. Klemensson, T.G. Pétursson, R.B. Sveinsdóttir (2013) The production and export structure of the Icelandic economy: An international comparison [The production and export structure of the Icelandic economy: An international comparison]. Central Bank of Iceland, 21 р. Available at: https://cutt.ly/hNdIg7M (accessed 26 October 2022).

U. Böwer (2017) Iceland’s tourism eruption [Iceland’s tourism eruption]. Iceland: Selected issues. Washington, D.C. : International Monetary Fund, pp. 4–11. Available at: https://cutt.ly/yNdXN8d (accessed 26 October 2022).

Zomchak L., Stelmakh A. (2019). ARIMA-model of Ukrainian Macroeconomic Indicators Forecasting. Emergence of public development: financial and legal aspects : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, p. 213-221

Vdovyn, M., Zomchak, L. (2022). Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. Věda a perspektivy. 8 (15), 48-57. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-48-57. Available at: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2337/2339/

Statistics Iceland. Available at: https://www.statice.is/ (accessed 20.10.2022)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Вдовин, М., & Курик, Я. (2022). ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ІСЛАНДІЇ: ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 . Економічний простір, (181), 20-26. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ