ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

Ключові слова: експортно-імпортний потенціал, експорт, імпорт, воєнні умови, продукція, зернопродуктовий підкомплекс

Анотація

В статті проведений аналіз експортно-імпортного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Встановлено позитивну тенденцію в розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин України та обґрунтовано посилення ролі країн ЄС у двосторонній торгівлі продукцією зернопродуктового підкомплексу, частка яких зростає не лише в експорті, але й імпорті. Проведено аналізування експорту зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна з України. Обґрунтовано стратегічну переорієнтацію вітчизняного експорту зерна з ринків країн СНД та російської Федерації на ринок країн Азії та Європейського Союзу. Здійснено аналізування основних країн імпортерів вітчизняного зерна та встановлено, що лідируючі позиції займають Єгипет, Китай та Іспанія. Подано структуру експорту вітчизняного зерна у розрізі основних країн-імпортерів у 2019 році. Досліджено проблеми, які потребують нормалізації експортних процесів в сучасних воєнних умовах.

Посилання

Блокада українських портів у Чорному морі робить торгівлю на великі відстані майже неможливою. URL: https://landlord.ua/news/nazvano-krainy-importery-ukrainskoho-zerna (дата звернення: 10.10.2022).

Болтянський О. В., Болтянська Н. І. Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 2012. № 12. Т. 3: С. 94-101.

Галенко О. І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції. Агросвіт, 2017. № 10. С. 24-29.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 10.10.2022).

З початку війни Україні вдалося експортувати лише 5,2 мільйона тонн зерна. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3523207-z-pocatku-vijni-ukraini-vdalosa-eksportuvati-lise-52-miljona-tonn-zerna.html (дата звернення: 12.10.2022).

Збарський В., Буряк Р., Чернявський І. Перспективи нарощення експортного потенціалу підприємств зернової галузі України. Збірник наукових праць. Євроінтеграція України та економічна безпека держави, 2021. Випуск 2 (27), С. 114-127.

Король О. Суворий експорт 2022: як під час війни продати українське зерно та запобігти продовольчій катастрофі у світі? URL: https://latifundist.com/spetsproekt/969-suvorij-eksport-2022-yak-pid-chas-vijni-prodati-ukrayinske-zerno-ta-zapobigti-prodovolchij-katastrofi-u-sviti (дата звернення: 13.10.2022).

Кушнір Н. О., Славич М. М. Сучасні тенденції розвитку України на світовому ринку зерна. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. № 5 (2). C.125-128.

Саблук Р. П., Коваленко О. В. Сучасні тенденції світової торгівлі зерном. Економіка АПК, 2009. №9. С. 84-88.

Сиченко В. В., Сиченко О. О. Державна підтримка та регулювання експорту зерна з України. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського., 2011. № 3. С.74-78. Сер. Економічні науки.

Тонконог О. О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі України. Географія та туризм, 2011. № 12. С. 185-191.

Україна у серпні збільшила експорт агропродукції на 66% у порівнянні із липнем URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3563655-ukraina-u-serpni-zbilsila-eksport-agroprodukcii-na-66-u-porivnanni-iz-lipnem-minagro.html (дата звернення: 08.10.2022).

Шпигоцька Н. Харчові ланцюжки. Чи спричинить війна в Україні світовий голод — інтерв'ю НВ про реальну ситуацію на ринку продовольства URL: https://biz.nv.ua/ukr/economics/analitik-dragon-capital-pro-vpliv-viyni-na-rinki-prodovolstva-50227393.html (дата звернення: 13.10.2022).

Шпичак О. М., Боднар О. В. Вигоди та проблеми експорту зерна з України. Економіка АПК, 2013. № 10. С. 5-15.

Агроіформ. URL: https://www.apk-inform.com/uk/news/main/1529248 (дата звернення: 01.10.2022).

Gafarli, G. N. Features and directions of improvement of state support mechanisms for exports in the post-crisis period. Mündəricat-content, 40.

Panchenko Y., Voychak M. State support of the high-tech exports: comparative analysis and lessons for Ukraine. International Economic Policy, 2016. №2.Р. 98-122.

Podolskaya T, Nizhelskaya D. directions of reorienting exports and improving export’s state support due to an unfriendly nature actions by a number of foreign states. The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics, 2022. № 5 (36). Р. 7-13.

Torshizi M., Stanley Gray R. Export Spread, Farmer Revenue and Grain Export Capacity in Western Canada. Journal of the Transportation Research Forum 2017 March. https://journals.oregondigital.org/index.php/trforum (accessed : 01 October 2022).

Wang Y., Huang P. Khan Z. A., Wei F. Potential of Kazakhstan’s grain export trade Agribusiness 2022. Cienc. Rural 52 (1). https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20210199.

Blokada ukrainskykh portiv u Chornomu mori robyt torhivliu na velyki vidstani maizhe nemozhlyvoiu [The blockade of Ukrainian ports in the Black Sea makes long-distance trade almost impossible]. Available at: https://landlord.ua/news/nazvano-krainy-importery-ukrainskoho-zerna (accessed: 10 October 2022).

Boltyansky O. V., Boltyanska N. I. (2012) Analiz rozvytku ukrainskoho zernovoho rynku v konteksti rozvytku svitovoho rynku zerna. [Analysis of the development of Ukrainian grain in the context of the development of the world grain market]. Pratsi Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, no. 12, vol. 3, pp. 94-101.

Galenko O. I. (2017) Rozvytok svitovoho rynku zerna: problemy i tendentsii [Development of the world grain market: problems and trends]. Agrosvit, no. 10, pp. 24-29.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed : 10 October 2022).

Z pochatku viiny Ukraini vdalosia eksportuvaty lyshe 5,2 miliona tonn zerna [Since the beginning of the war, Ukraine will be able to export only 5.2 million tons of grain]. Ukrinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3523207-z-pocatku-vijni-ukraini-vdalosa-eksportuvati-lise-52-miljona-tonn-zerna.html (accessed : 12 October 2022).

Zbarskyi V., Buryak R., Chernyavskyi I. (2021) Perspektyvy naroshchennia eksportnoho potentsialu pidpryiemstv zernovoi haluzi Ukrainy [Prospects for increasing the export potential of enterprises in the grain industry of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats. Yevrointehratsiia Ukrainy ta ekonomichna bezpeka derzhavy, no 2 (27), pp. 114-127.

King O. (2022) Suvoryi eksport 2022: yak pid chas viiny prodaty ukrainske zerno ta zapobihty prodovolchii katastrofi u sviti? [Strict export 2022: how to sell Ukrainian grain during the war and prevent a food catastrophe in the world?] Available at: https://latifundist.com/spetsproekt/969-suvorij-eksport-2022-yak-pid-chas-vijni-prodati-ukrayinske-zerno-ta-zapobigti-prodovolchij-katastrofi-u-sviti (accessed : 13 October 2022).

Kushnir N. AT.; Slavich M. M. (2017) Suchasni tendentsii rozvytku Ukrainy na svitovomu rynku zerna [Modern trends in the development of Ukraine on the world grain market]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 15 (2), pp. 125-128.

Sabluk R. P., Kovalenko O. V. (2009) Suchasni tendentsii svitovoi torhivli zernom [Modern trends in world grain trade]. Ekonomika APK, no. 9. pp. 84-88.

Sychenko V. IN.; Sychenko O. O. (2011) Derzhavna pidtrymka ta rehuliuvannia eksportu zerna z Ukrainy [State support and regulation of grain export from Ukraine]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskohos. Ser. Ekonomichni nauky, no. 3, pp.74-78.

Tonkonog O. O. (2011) Otsinka eksportnoho potentsialu zernovoi haluzi Ukrainy [Evaluation of the export potential of the grain industry of Ukraine]. Heohrafiia ta turyzm, no. 12, pp. 185-191.

Ukraina u serpni zbilshyla eksport ahroproduktsii na 66% u porivnianni iz lypnem [In August, Ukraine increased the export of agricultural products by 66% compared to July] Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3563655-ukraina-u-serpni-zbilsila-eksport-agroprodukcii-na-66-u -porivnanni-iz-lipnem-minagro.html (accessed : 08 October 2022).

Shpygotska N. (2022) Food chains. Will the war in Ukraine cause world hunger — NV interview about real stress on the food market Available at: https://biz.nv.ua/ukr/economics/analitik-dragon-capital-pro-vpliv-viyni-na-rinki- prodovolstva-50227393.html (accessed : 10 October 2022).

Shpychak O. M., Bodnar O. V. (2013) Vyhody ta problemy eksportu zerna z Ukrainy [Benefits and problems of grain export from Ukraine]. Ekonomika APK, no. 10, pp. 5-15.

Ahroiform [Agroiform]. Available at: https://www.apk-inform.com/uk/news/main/1529248 (accessed : 01 October 2022).

Gafarli G. N. (2020) Features and directions of improvement of state support mechanisms for exports in the post-crisis period. Mündəricat-content, 40.

Panchenko Y., Voychak M. (2016). State support of the high-tech exports: comparative analysis and lessons for Ukraine. International Economic Policy, (2) 98-122.

Podolskaya, T., & Nizhelskaya, D. (2022). Directions of reorienting exports and improving export’s state support due to an unfriendly nature actions by a number of foreign states. The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics, (5 (36)), 7-13.

Torshizi M., Stanley Gray R. (2017) Export Spread, Farmer Revenue and Grain Export Capacity in Western Canada. Journal of the Transportation Research Forum. March. Available at: https://journals.oregondigital.org/index.php/trforum (accessed : 01 October 2022).

Wang Y., Huang P. Khan Z. A., Wei F. (2022) Potential of Kazakhstan’s grain export trade Agribusiness. Cienc. Rural, no. 52 (1). DOI: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20210199.

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Гринкевич, С., & Бочко, О. (2022). ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК. Економічний простір, (181), 14-19. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ