ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Ключові слова: інвестиції, модернізація, міжнародний досвід модернізації, інфраструктурна сфера, країни Східно Європи

Анотація

В статті досліджено актуальні для української економіки питання досвіду євроінтеграції й інвестування у модернізацію економіки країнами Східної Європи. Тому метою дослідження є формалізація моделей інвестиційної підтримки модернізації економіки країн Східної Європи в контексті інноваційного розвитку та інтеграції у глобальні економічні системи. В дослідженні використали загальнонаукові методи аналізу та узагальнення, статистичного аналізу, графічної візуалізації. Отримані результати дозволили формалізувати цілі, моделі та механізми модернізації економіки країн Східної Європи. Автори визначили два ключові шляхи модернізації: за рахунок інтегрованості до європейського економічно-інвестиційного простору та регіональної інвестиційної підтримки. На прикладі модернізації інфраструктурної сфери Польщі, Румунії та Словаччини показано прикладні аспекти, моделі, закономірності та узагальнено досвід реалізації цілей інвестиційного забезпечення. Практичне значення вивчення досвіду інвестиційного забезпечення модернізації економіки країн Європейського союзу полягає у формалізації імперативів економіки України в контексті наукової проблематики відбудови та євроїнтеграції.

Посилання

Arefieva О., Korytko T., Pіletska S, Pidhora Ye, Pryimakova Yu. Formation of organizational and economic mechanism of motivation of increase of investment activity of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. № 4 (35). 2020. р.р. 418-425

Ільчук В., Шпомер Т. Інвестиційна взаємодія учасників інноваційного процесу у формуванні системних утворень машинобудівної галузі. Науковий вісник Полісся, 2021. № 2(21). С. 89–101.

Коваленко Ю.М., Лещенко М.А. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України. Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право: глобальні виклики: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. м. Полтава, 11 жовтня 2021 р. Полтава: ЦФЕНД, 2021. С. 43-46.

Кучерук Г.Ю., Тимощук О.М., Вовк О.М., Мельник О.В. Якість логістизації транспортних послуг: інвестиційний аспект. Київ, ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. 214 с.

O. Popelo, S. Tulchynska at al. Innovation and investment strategies to intensify the potential modernization and to increase the competitiveness of microeconomic systems. International Journal of Computer Science and Network Security, 2021. VOL.21 No.6. pp. 161-168.

Геєць В.М. Модернізація в системі «суспільство-держава-економіка». Європейська економіка України. 2014. № 2. С. 111–124.

Дергалюк Б.В. Сутність модернізації економіки як передумови структурних змін у державі Вісник приазовського державного технологічного університету. 2018. Вип. 36, С. 133-138.

Касич А.О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду. Економіка України. 2017. № 9 (670). С. 38-58

Reshetnikova, I., Smerichevskyi, S., Vovk, O., & Astakhov, K. Assessment of Effectiveness of Modernization of Transport Enterprises in the Context of Analysis of Innovation Determinant. Marketing and Management of Innovations, 2021. no. 4, p.p. 237-252.

Тульчинська С.О., Вовк О.М. Модернізація підприємств інфраструктурної сфери в умовах інноваційного розвитку. East european scientific journal. 2020. No. 7 (59). p.p. 8-13.

Сайт законодавство Європейського союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 10.10.2022).

OECD Futures Project on Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50. OECD. 2011, 52 p.

Транспорт в Польщі. URL: http://www.geograf.com.ua/poland/695-poland-transport/. (дата звернення: 10.10.2022).

Сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/(дата звернення: 10.10.2022)

Arefieva О. & Korytko T at. al (2020). Formation of organizational and economic mechanism of motivation of increase of investment activity of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. no 4 (35).. р.р. 418-425.

Ilchuk V., Shpomer T. (2021) Investytsiina vzaiemodiia uchasnykiv innovatsiinoho protsesu u formuvanni systemnykh utvoren mashynobudivnoi haluzi [Investment interaction of participants of the innovation process in the formation of system formations of the machine-building industry]. Naukovyi visnyk Polissia [Scientific Bulletin of Polissya], no. 2(21), pp. 89–101.

Kovalenko Yu.M., Leshchenko M.A. (2021) Osoblyvosti diialnosti instytutiv spilnoho investuvannia na finansovomu rynku Ukrainy. [Features of the activity of collective investment institutions in the financial market of Ukraine]. Proceedings of the Ekonomika, oblik, finansy, menedzhment i pravo: hlobalni vyklyky: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsii. (Poltava, 11 zhovtnia 2021). Poltava: TsFEND, pp. 43-46.

Kucheruk H.Yu. & Tymoshchuk O.M. at. al (2020). Yakist lohistyzatsii transportnykh posluh: investytsiinyi aspekt. [Quality of logistics of transport services: investment aspect]. Kyiv, LLC "CIC GROUP UKRAINE". 214 p.

O. Popelo, S. Tulchynska at al. (2021) Innovation and investment strategies to intensify the potential modernization and to increase the competitiveness of microeconomic systems. International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 21, no.6, pp. 161-168.

Heiets V.M. (2014). Modernizatsiia v systemi «suspilstvo-derzhava-ekonomika» [Modernization in the system "society-state-economy"]. Yevropeiska ekonomika Ukrainy [European economy of Ukraine], no. 2. P.p. 111–124.

Derhaliuk B.V. (2018). Sutnist modernizatsii ekonomiky yak peredumovy strukturnykh zmin u derzhavi [The essence of economic modernization as a prerequisite for structural changes in the state]. Visnyk pryazovskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Bulletin of the Azov State Technological University], vol.36. p.p 133-138.

Kasych A.O. (2017). Modernizatsiini protsesy v Ukraini v konteksti svitovoho dosvidu [Modernization processes in Ukraine in the context of world experience]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine]. no 9 (670), pp. 38-58

Reshetnikova, I., Smerichevskyi, S., Vovk, O., & Astakhov, K. (2021). Assessment of Effectiveness of Modernization of Transport Enterprises in the Context of Analysis of Innovation Determinant. Marketing and Management of Innovations, no. 4, p.p. 237-252.

Tulchynska S.O., Vovk O.M. (2020). Modernizatsiia pidpryiemstv infrastrukturnoi sfery v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Modernization of infrastructure enterprises in the conditions of innovative development]. East european scientific journal. 2020. No. 7 (59). P.p. 8-13.

Sait zakonodavstvo Yevropeiskoho soiuzu [Website legislation of the European Union]. Available at: https://eur-lex.europa.eu (accessed 10 October 2022).

OECD. Futures Project on Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50 (2021). OECD., 52 p.

Transport v Polshchi [Transport in Poland]. Available at: http://www.geograf.com.ua/poland/695-poland-transport/. (accessed 10 October 2022).

Sait Ministerstva infrastruktury Ukrainy [Website of the Ministry of Infrastructure of Ukraine]. Available at: https://mtu.gov.ua/ (accessed 10 October 2022).

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Залізнюк, В., Вовк, О., & Райчева, Л. (2022). ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Економічний простір, (181), 32-37. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-5
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ