ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ

  • А. М. Алілуйко Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0002-4650-9350
  • М. С. Алілуйко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: ринкова частка, туризм, конкуренція, модель Лоткі-Вольтерра, функція корисності

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано стан й економічний розвиток туристичного ринку України. Економічні процеси в туристичній галузі, що змінюються з часом, можна вивчати на основі лінійних і нелінійних динамічних моделей. У статті застосовано економіко-математичну модель конкуренції типу Лоткі-Вольтерра, яка описує динаміку зміни часток ринку за видами туризму (в’їзний, виїзний, внутрішній). Проведено розрахунок прогнозованої частки ринку за видами туризму у рамках запропонованої моделі. Також побудовано математичну залежність динаміки зміни доходу туроператорів та турагентів від кількості туристів. Встановлено, що на швидкість зміни доходу найбільший вплив має кількість в’їзних туристів. Зменшення потоку внутрішніх туристів чинить негативний вплив на приріст доходів. Відповідно до побудованої конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра прослідковуєтья зменшення часток в’їзних та внутрішніх туристів. Дані динамічні моделі дозволяють проводити аналіз процесів в туристичній галузі, виконувати прогнозні оцінки, виробляти стратегію, приймати управлінські рішення та здійснювати планування на різних рівнях.

Посилання

Алілуйко А.М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку. Інноваційна економіка. 2013. №2 (40). С. 221–226.

Білоцерківській О.Б. Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного господарства в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 30. С. 116-119. URL http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37174/3/2018_Bilotserkivskyi_Statystychnyi_analiz.pdf (дата звернення: 31.08.2022).

Благун І.С., Кейван О.І. Прогнозування попиту на туристичні послуги. Науковий журнал “Бізнес інформ” № 8. 2012. С. 7-11.

Жуковська О.А., Нікітіна П.А. Економіко-математичне моделювання ємності ринку та ринкової частки компанії. Журнал “Економічний вісник”. 2016. № 13. С. 546-550.

Жуковська О.А., Хома М.М., Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства у сфері туризму. Економічний вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”. 2018. № 15. C. 593-601.

Marasco A., Picucci A., Romano A., Market share dynamics using Lotka–Volterra models. Technol. Forecast. Soc. Chang. 105. (2016) P. 49–62.

Romano A., Turning the Coin: a competition model to evaluate mergers. J. Res. Ind. Org. (2013) P. 1–8.

Статистичний бюлетень “Туристична діяльність в Україні”. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.08.2022).

Aliluiko A. M. (2013) Doslidzhennia konkurentnoi vzaiemodii na rynku posluh mobilnoho zv’iazku [Research of competitive interaction in the market of mobile communication services]. Innovatsiina ekonomika, vol. 2 (40), pp. 221–226.

Bilotserkivskyi O. B. (2018) Statystychnyi analiz i tendentsii rozvytku hotelnoho hospodarstva v Ukraini [Statistical analysis and development tendencies of hotel industry of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 30, pp. 116–119. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37174/3/2018_Bilotserkivskyi_Statystychnyi_analiz.pdf (accessed 31 September 2022).

Blahun I.S., Keiva O.I. (2012) Prohnozuvannia popytu na turystychni posluhy [Forecasting demand for tourist services]. Naukovyi zhurnal “Biznes inform”, vol. 8, pp. 7-11.

Zhukovska O.A., Nikitina P.A. (2016) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia yemnosti rynku ta rynkovoi chastky kompanii [Economic and mathematical modeling of market capacity and market share of the company]. Zhurnal “Ekonomichnyi visnyk”, vol. 13, pp. 546-550.

Zhukovska O.A., Khoma M.M. (2018) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia rozvytku pidpryiemstva u sferi turyzmu [Economic and mathematical modeling of the development of the enterprise in the field of tourism]. Ekonomichnyi visnyk NTUU “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, vol. 15, pp. 593-601.

Marasco A., Picucci A., Romano A. (2016). Market share dynamics using Lotka–Volterra models. Technol. Forecast. Soc. Chang., vol. 105, pp. 49–62.

Romano A. (2013) Turning the Coin: a competition model to evaluate mergers. J. Res. Ind. Org., pp. 1–8.

Statystychnyi biuleten “Turystychna diialnist v Ukraini”. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Statistical bulletin “Tourist activity in Ukraine”. State Statistics Service of Ukraine]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 28.08.2022).

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Алілуйко, А. М., & Алілуйко, М. С. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ. Економічний простір, (180), 214-219. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-35
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ