ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ МСФЗ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ключові слова: МСФЗ, основні засоби, Податковий кодекс України, податок на прибуток, методика викладання, облік, оподаткування

Анотація

У цій статті досліджено особливості відображення практичних ситуацій щодо операцій з основними засобами суб'єктів господарювання в системі бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ. Визначено, що базисом ефективної організації бухгалтерського обліку основних засобів є дотримання принципу їх класифікації. Проаналізовано як, в умовах національного податкового законодавства, операції з основними засобами впливають на формування податкового кредиту і податкових зобов'язань з ПДВ, фінансовий результат до оподаткування, а також величину податку на прибуток підприємства. Результати проведеного дослідження мають теоретико-прикладне значення та можуть бути застосовані науковцями з ціллю удосконалення методичних підходів під час викладання облікових дисциплін, а також в обліковій системі підприємств, які прагнуть здійснювати обліковий процес відповідно до МСФЗ.

Посилання

Безверхий К. В. Особливості моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Молодіжний економічний дайджест. 2015. № 2–3. С. 199–204.

Больботенко І. В. Передумови та практика впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 16(1). С. 131–134.

Голов С. Ф. МСФЗ у форматі Мінфіну. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 4. С. 3–8.

Засадний Б. А. Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ. Економіка. 2014. № 10 (163). С. 17–22.

Каменська Т. О. Формування облікової політики згідно з МСФЗ. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2015. № 2. С. 71–81.

Кононова І. В., Бакум А. О. Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 ч. 2. С. 19–23.

МСФЗ форум: Практика застосування. URL: http://n-auditor.com.ua/uk/novini/podiji/item/48972%D0%BC%D1%81%D1%84%D0%B7%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html (дата звернення: 04.07.2022).

Озеран А. В., Коршикова Р. С. Гармонізація вимог П(С)БО України із МСФЗ щодо обліку основних засобів. Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР». 2016. № 15 (I). С. 54–61.

Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2020 року. URL: https://pefa.kiev.ua/pereklad-mizhnarodnyh-standartiv-finansovoyi-zvitnosti-2020-roku/ (дата звернення: 04.07.2022).

Податковий Кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 04.07.2022).

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (дата звернення: 21.07.2022).

CAP/CIPA в Україні. URL: http://capcipa.ua/ (дата звернення: 04.07.2022).

Цвєткова Н. М. Методологічні питання формування фінансової звітності за міжнародними стандартами. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 2. С. 218–226.

Чубарь О. А. Фінансовий облік : навчальний курс. 8-е видання. Дніпропетровськ : ООО «Акцент ПП», 2017. 620 с.

Panasyuk V. M., Ovsiuk N. V., Volchek R. M., Azarenkov G. F., Volenshchuk N. A., Tyvonchuk O. I. The Process of Forming Accounting Policies of Ukrainian Enterprises by International Financial Reporting Standards. Universal Journal of Accounting and Finance. 2021. № 9(5). P. 1199–1211.

Bezverkhyi K. V. (2015) Osoblyvosti modeliuvannia oblikovoi polityky pidpryiemstva za MSFZ [Feattures of modeling the company's accounting policy according to IFRS]. Molodizhnyi ekonomichnyi daidzhest, no. 2–3, pp. 199–204.

Bolbotenko I. V. (2016) Peredumovy ta praktyka vprovadzhennia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti v oblikovu systemu Ukrainy [Prerequisites and practice of introducing international financial reporting standards into the accounting system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, no. 16(1), pp. 131–134.

Holov S. F. (2013) MSFZ u formati Minfinu [IFRS in the format of the Ministry of Finance]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, no. 4, pp. 3–8.

Zasadnyi B. A. (2014) Oblikova polityka kompanii v umovakh zastosuvannia MSFZ [Accounting policy of companies in the conditions of application of IFRS]. Ekonomika, no. 10 (163), pp. 17–22.

Kamenska T. O. (2015) Formuvannia oblikovoi polityky zghidno z MSFZ [Formation of accounting policy according to IFRS]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii. no. 2, pp. 71–81.

Kononova I. V., Bakum A. O. (2016) Osoblyvosti obliku ta audytu osnovnykh zasobiv zghidno z mizhnarodnymy standartamy [Peculiarities of accounting and auditing of fixed assets according to international standards]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 6(2), pp. 19–23.

MSFZ forum: Praktyka zastosuvannia [IFRS forum: Application practice]. Available at: http://n-auditor.com.ua/uk/novini/podiji/item/48972%D0%BC%D1%81%D1%84%D0%B7%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html (accessed: 04.07.2022).

Ozeran A. V., Korshykova R. S. (2016) Harmonizatsiia vymoh P(S)BO Ukrainy iz MSFZ shchodo obliku osnovnykh zasobiv [Harmonization of requirements of P(S)BO of Ukraine with IFRS regarding accounting of fixed assets]. Naukovo-praktychne vydannia «Nezalezhnyi AUDYTOR», no. 15 (I), pp. 54–61.

Pereklad mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti 2020 roku [Translation of international financial reporting standards of 2020]. Available at: https://pefa.kiev.ua/pereklad-mizhnarodnyh-standartiv-finansovoyi-zvitnosti-2020-roku/ (accessed: 04.07.2022).

Podatkovyi Kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy; Zakon, Kodeks [Tax Code of Ukraine: Code of Ukraine; Law, Code] vid 02.12.2010 no. 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed: 04.07.2022).

Pro zatverdzhennia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku ta Instruktsii pro yoho zastosuvannia: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy [On the approval of the Plan of accounting accounts and the Instructions for its application: Order of the Ministry of Finance of Ukraine] vid 30.11.1999 no. 291. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (accessed: 21.07.2022).

CAP/CIPA v Ukraini [CAP/CIPA in Ukraine]. URL: http://capcipa.ua/ (accessed: 04.07.2022).

Tsvietkova N. M. (2014) Metodolohichni pytannia formuvannia finansovoi zvitnosti za mizhnarodnymy standartamy [Methodological issues of financial reporting according to international standards]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii, no. 2, pp. 218–226.

Chubar O. A. (2017) Finansovyi oblik: navchalnyi kurs [Financial accounting: training course]. 8-e vydannia. Dnipropetrovsk: OOO «Aktsent PP», 620 p.

Panasyuk V. M., Ovsiuk N. V., Volchek R. M., Azarenkov G. F., Volenshchuk N. A., Tyvonchuk O. I. (2021) The Process of Forming Accounting Policies of Ukrainian Enterprises by International Financial Reporting Standards. Universal Journal of Accounting and Finance, no. 9(5), pp. 1199–1211.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Овсюк, Н., Афанас’єва, І., & Звірюк , О. (2022). ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ МСФЗ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Економічний простір, (180), 202-207. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-33
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ