ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: дохід, бухгалтерський облік, аналіз, підприємство, промисловість

Анотація

Ефективність управлінських рішень значною мірою залежить від своєчасного одержання інформації про здійснювані господарські операції. Основним джерелом такої інформації є бухгалтерський облік. Належним чином організована система бухгалтерського обліку доходів виявляє значний вплив на стратегічний успіх суб’єктів господарювання, оскільки від цього залежить формування фінансового результату діяльності підприємства та його подальше функціонування в довгостроковій перспективі. Стаття присвячена дослідженню деяких питань обліку доходів та їх аналізу на промислових підприємствах України. У статті з’ясовано питання нормативно-правого регулювання обліку доходів. Досліджено динаміку та відсотковий склад доходів вітчизняних підприємств, проаналізовано їх структуру у розрізі галузей економіки. Встановлено цінність доходів для підприємств промислового комплексу та їх вплив на фінансовий стан на прикладі ДП «КБ «Південне.

Посилання

Павелко О.В Теоретичний аспект дослідження сутності поняття «дохід» та особливості його класифікації. Наукові записки. Серія «Економіка». Зб. наук. праць. Вид-во НУ «Острозька академія». 2008. Випуск 10. С. 285-293.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Дерій В.А. Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. Праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Житомир: ЖДТУ, 2010. Вип. 2 (17). С. 77-83.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) від 01.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Васильєва В.Г., Семенюк Д.Ю. Облік доходів і витрат: напрями гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Економічний простір. 2019. Вип. 147. С. 128-139.

Малахов В.А., Екгардт А.Є. Особливості організації обліку фінансових результатів промислових підприємств за національними та міжнародними стандартами. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 32. С. 426-432.

Глушко Л.В. Особливості обліку доходів підприємства. Modern directions of theoretical and applied researches. 15-22 March 2016. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer42/81.pdf

Бєлозерцев В.С., Гринько І.С. Облік доходів на торгівельних підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8421

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт ДП «КБ «Південне». URL: https://www.yuzhnoye.com/ua/home.

Мулик Т.О. Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами. Агросвіт. 2020. № 6. С. 77-86. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2020/10.pdf

Pavelko O.V. (2008) Teoretychnyi aspekt doslidzhennia sutnosti poniattia «dokhid» ta osoblyvosti yoho klasyfikatsii [The theoretical aspect of the study of the essence of the concept of "income" and the peculiarities of its classification]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika». Zb. nauk. prats. Vyd-vo NU «Ostrozka akademiia», vol. 10, pp. 285-293

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti», zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. №73 [National regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting", approved by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013 No. 73]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Derii V.A. (2010) Normatyvno-pravove zabezpechennia obliku i kontroliu vytrat ta dokhodiv pidpryiemstv [Regulatory and legal provision of accounting and control of costs and revenues of enterprises]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Mizhnar. zb. nauk. Prats. Seriia: Bukhhalterskyi oblik, kontrol i analiz. Zhytomyr: ZhDTU, vol. 2 (17), pp. 77-83.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. №996-XIV [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 15 «Dokhid» zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.11.1999 r. №290 [National regulation (standard) of accounting 15 "Revenue" was approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 29, 1999 No. 290]. Available at: : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 18 (MSBO 18) vid 01.01.2012 r [International Accounting Standard 18 (IAS 18) dated January 1, 2012]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.99 r. №291 [Instructions on the application of the Plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and economic operations of enterprises and organizations: order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 11/30/99 No. 291]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Vasylieva V.H., Semeniuk D.Iu. (2019) Oblik dokhodiv i vytrat: napriamy harmonizatsii mizhnarodnykh ta natsionalnykh standartiv bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti [Accounting of income and expenses: areas of harmonization of international and national standards of accounting and financial reporting]. Ekonomichnyi prostir, vol. 147, pp. 128-139.

Malakhov V.A., Ekhardt A.Ie. (2019) Osoblyvosti orhanizatsii obliku finansovykh rezultativ promyslovykh pidpryiemstv za natsionalnymy ta mizhnarodnymy standartamy [Peculiarities of the organization of accounting of financial results of industrial enterprises according to national and international standards]. Infrastruktura rynku, vol. 32, pp. 426-432.

Hlushko L.V. (2016) Osoblyvosti obliku dokhodiv pidpryiemstva [Peculiarities of enterprise income accounting]. Modern directions of theoretical and applied researches. Available at: https://www.sworld.com.ua/konfer42/81.pdf

Bielozertsev V.S., Hrynko I.S. (2020) Oblik dokhodiv na torhivelnykh pidpryiemstvakh [Accounting of income at trading enterprises]. Efektyvna ekonomika, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8421

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ofitsiinyi sait DP «KB «Pivdenne» [Official website of SE "KB "South"]. Available at: https://www.yuzhnoye.com/ua/home.

Mulyk T.O. (2020) Metodychni pidkhody do analitychnoho zabezpechennia upravlinnia dokhodamy [Methodical approaches to analytical support of income management]. Ahrosvit, no. 6, pp. 77-86.. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2020/10.pdf

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Бондаренко, Н., & Гончар, К. (2022). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (180), 195-201. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-32
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ