ЕКОСИСТЕМА FINTECH НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ, ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТОК

Ключові слова: FinTech, екосистема, зовнішнє середовищ, компанії, ринок фінансових послуг, фінансові маркетплейси, фінансові послуги

Анотація

У роботі визначено, що під впливом цифровізації відбуваються зміни на ринку фінансових послуг, що сприяє формуванню особливої екосистеми FinTech. Дослідження загальнотеоретичних аспектів щодо поняття «екосистема» дало змогу визначити особливості її формування у FinTech на ринку фінансових послуг. У роботі досліджено сутність та особливості формування екосистеми FinTech на ринку фінансових послуг, що дозволило визначити учасників її взаємодії (учасники-партнери, стартапи, регулятори, інфраструктурні учасники) та принцип взаємодії («win-win»). Обґрунтовано, що екосистема FinTech на ринку фінансових послуг - мережа взаємопов'язаних учасників-партнерів на взаємовигідних умовах з метою надання фінансових послуг та інтегруються у залежності від вимог клієнта та зовнішнього середовища з митою отримання синергетичного ефекту. Визначено перспективи формування екосистеми FinTech на ринку фінансових послуг з урахуванням зовнішнього середовища.

Посилання

Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу. URL: https://business.diia.gov.ua/finance (дата звернення: 05.09.2022).

Д’яконова І., Павленко Л., Криклій О. Сучасний стан та перспективи колаборації банків та FinTech. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 190-199.

Семеног А. Ю., Цирулик С. В. Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 327-334.

Гаврилко Т., Антонова Р. FINTECH: зарубіжний досвід та особливості розвитку в Україні Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 29. С. 17 - 22.

Рубанов П. Структура ринку Fintech інновацій. Науковий вісник Полісся. 2021. № 2(18). С. 184–189.

Джурук Н. FINTECH та комерційні банки: конкуренція та можливості співробітництва. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1749/6565656854 (дата звернення: 05.09.2022).

Крилова О. В. Розвиток мікрофінансових організацій в Україні в умовах FinTech трансформації фінансового ринку. БІЗНЕСІНФОРМ.2020. № 10. С. 316 - 325.

Ayres R. On the lifecycle metaphor: Where ecology and economics diverge. Ecological Economics. 2004. № 48. P. 425-438

Power T., Jerjian G. Ecosystem: Living the 12 principles of networked business. Pearson Education Ltd. 2001. 289 p.

Jacobides, M., Cennamo С., Gawer A. Towards a Theory of Ecosystems. Strategic Management Journal. 2018. Vol. 39. P. 2255-2276.

Adner R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review. 2006. Vol. 84, № 4. P. 98-107.

Iansiti M., Levien R. The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. Boston, MA : Harvard Business School Press, 2004. 255 р.

Moore J. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems. New York : Harper Business, 1996. URL: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000431120 (Last accessed: 05.09.2022).

Autio, E. Llewellyn D., Thomas W. Innovation ecosystems: implications for innovation management. The Oxford handbook of innovation management. - Oxford : Oxford Univ. Press. 2014, p. 204-228.

Jacobides, M., Cennamo С., A. Gawer Industries, Ecosystems, Platforms, and Architectures: Rethinking our Strategy Constructs at the Aggregate Level. Working paper. Academy of Management. 2017. URL: https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ambpp.2015.11552symposium (accessed: 05.09.2022).

Принцип «win-win» або як вигравати від співпраці - думки Мариновича і Шептицького. Аналітичний центр Українського католицького університету. URL: https://ac.ucu.edu.ua/win-win-strategy_sheptytsky/ (дата звернення: 05.09.2022).

Marketplejs finansovykh mozhlyvostej dlja biznesu (2022) [Marketplace of financial opportunities for business]. Available at: https://business.diia.gov.ua/finance (accessed: 05.09.2022).

D'jakonova I., Pavlenko L., Kryklij O. (2019) Suchasnyj stan ta perspektyvy kolaboraciji bankiv ta FinTech [Current state and prospects of collaboration between banks and FinTech]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnja, no 1 (17), pр. 190-199.

Semenogh A. Ju., Cyrulyk S. V. (2018) Tendenciji rozvytku Fintech poslugh na svitovomu ta vitchyznjanomu rynkakh finansovykh poslugh [Trends in the development of Fintech services on the world and domestic markets of financial services]. Biznes Inform, no 10, pр. 327-334.

Ghavrylko T., Antonova R. (2020) FINTECh: zarubizhnyj dosvid ta osoblyvosti rozvytku v Ukrajini [FINTECH: foreign experience and peculiarities of development in Ukraine]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu, vol. 29, pр. 17 - 22.

Rubanov P. (2021) Struktura rynku Fintech innovacij [The structure of the Fintech innovation market]. Naukovyj visnyk Polissja, no 2(18), pр. 184–189.

Dzhuruk N. (2020) FINTECh ta komercijni banky: konkurencija ta mozhlyvosti spivrobitnyctva [FINTECH and commercial banks: competition and opportunities for cooperation]. Ekonomichnyj analiz, vol. 30, no 1. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1749/6565656854 (accessed: 05.09.2022).

Krylova O. V. (2020) Rozvytok mikrofinansovykh orghanizacij v Ukrajini v umovakh FinTech transformaciji finansovogho rynku [Development of microfinance organizations in Ukraine in the conditions of FinTech transformation of the financial market]. Biznes Inform, no. 10, pр. 316 - 325.

Ayres R. (2004) On the lifecycle metaphor: Where ecology and economics diverge. Ecological Economics, no. 48, pp. 425-438.

Power T., Jerjian G. (2011) Ecosystem: Living the 12 principles of networked business. Pearson Education Ltd. 289 p.

Jacobides, M., Cennamo С., Gawer A. (2018) Towards a Theory of Ecosystems. Strategic Management Journal, vol. 39, pp. 2255-2276.

Adner R. (2006) Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review, vol. 84, no. 4, pp. 98-107.

Iansiti M., Levien R. (2004) The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. Boston, MA: Harvard Business School Press.

р.

Moore J. (1996) The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems. New York : Harper Business. Available at: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000431120 (accessed: 05.09.2022).

Autio, E. Llewellyn D., Thomas W. (2014) Innovation ecosystems: implications for innovation management. The Oxford handbook of innovation management. - Oxford : Oxford Univ. Press. p. 204-228.

Jacobides, M., Cennamo С., A. Gawer Industries (2017) Ecosystems, Platforms, and Architectures: Rethinking our Strategy Constructs at the Aggregate Level. Working paper. Academy of Management. Available at: https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ambpp.2015.11552symposium (accessed: 05.09.2022).

Pryncyp «win-win» abo jak vyghravaty vid spivpraci - dumky Marynovycha i Sheptycjkogho (2022) [The "win-win" principle or how to benefit from cooperation - opinions of Marynovich and Sheptytskyi]. Analitychnyj centr Ukrajinsjkogho katolycjkogho universytetu. Available at: https://ac.ucu.edu.ua/win-win-strategy_sheptytsky/ (accessed: 05.09.2022).

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Яцкевич, І. (2022). ЕКОСИСТЕМА FINTECH НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ, ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТОК. Економічний простір, (180), 190-194. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-31
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ