ОЦІНКА РІВНЯ ВНУТРІШНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальне партнерство, соціалізація підприємства, індикатори соціальної відповідальності, показники рівня соціальної відповідальності

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню актуальних критеріїв системи оцінювання рівня внутрішньої соціальної відповідальності підприємства. Доказано, що оцінювання соціальної відповідальності організації як фундамент погодження рішень на різних рівнях здержується, в першу чергу тим, що відсутня стала методологія такого оцінювання, яке надало б можливість одержати реальні індикатори розширення соціальної відповідальності підприємства, здійснювати зіставлення, діагностування процесу розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Подана технологія оцінювання соціальної відповідальності підприємства на прикладі ПАТ «Черні¬вецький хлі¬бокомбінат». Зазначено реальний перелік оціночних показників соціальної відповідальності підприємства беручи до уваги їх виняткові особливості. Рекомендована методика оцінювання рівня внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу є найбільш простою у застосуванні, містить в собі лімітовану кількість ключових для аналізу СВБ показників; ґрунтується на чисельних обчислювальних показниках, що дають змогу здійснювати максимально об'єктивні співставлення; базується на загальнодоступній та правдивій інформації; включає такі можливі галузі соціальної відповідальності бізнесу, як екологічну, трудову, благодійну, споживчу, економічну тощо.

Посилання

Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління. Україна: аспекти праці. 2009. № 1. С. 21–25.

Колеснік М. В. Методологічні аспекти управління корпоративною соціальною відповідальністю: фінанси, маркетинг та smart-інституціоналізація. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 6(62). С. 150–156.

Панухник Я. Г. Соціальна відповідальна діяльність як інструмент модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі. Інноваційна економіка. 2016. № 3–4. С. 60–65.

Березіна О. Функціональний аспект соціальної відповідальності корпорацій. URL: http://intkonf.org/berezina-oyu-funktsionalniy-aspekt-sotsialnoyividpovidalnosti-korporatsiy (дата звернення: 1.06.2022).

Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2010. № 7. С. 3–8.

International Organization for Standardization. URL: http://www.iso.org (дата звернення: 1.06.2022).

G3 Guidelines. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf (дата звернення: 1.06.2022).

Social Accountability International : SA8000:2008 standard. URL: http://www.sa-intl.org (дата звернення: 1.06.2022).

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES). URL: http://www.accountability.org (дата звернення: 1.06.2022).

Попадюк О. В. Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві. Економічний простір. 2018. № 130. С. 177–187. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/197 (дата звернення: 1.06.2022).

Bayura D. (2009) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u systemi korporatyvnoho upravlinnya [Corporate social responsibility in the system of corporate management]. Ukrayina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 21–25.

Kolesnik M. V. (2017) Metodolohichni aspekty upravlinnya korporatyvnoyu sotsialnoyu vidpovidalnistyu: finansy, marketynh ta smart-instytutsionalizatsiya [Methodological aspects of corporate social responsibility management: finance, marketing and smart-institutionalization]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6(62), pp. 150–156

Panukhnyk YA. H. (2016) Sotsialna vidpovidalna diyalnist yak instrument modernizatsiyi tekhnolohiy upravlinnya pidpryyemstvom u munitsypalniy ekonomichniy systemi [Socially responsible activity as a tool for modernization of enterprise management technologies in the municipal economic system]. Innovatsiyna ekonomika, vol. 3–4, pp. 60–65.

Berezina O. Funktsionalnyy aspekt sotsialnoyi vidpovidalnosti korporatsiy [Functional aspect of social responsibility of corporations]. Available at: http://intkonf.org/berezina-oyu-funktsionalniy-aspekt-sotsialnoyividpovidalnosti-korporatsiy (accessed: 1.06.2022).

Hrishnova O. (2010) Sotsialna vidpovidalnist biznesu: sutnist, znachennya, stratehichni napryamy rozvytku v Ukrayini [Social responsibility of business: essence, significance, strategic directions of development in Ukraine]. Ukrayina: aspekty pratsi, vol. 7, pp. 3–8.

International Organization for Standardization. Available at: http://www.iso.org (accessed: 1.06.2022).

G3 Guidelines. Available at: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf (accessed: 1.06.2022).

Social Accountability International : SA8000:2008 standard. Available at: http://www.sa-intl.org (accessed: 1.06.2022).

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES). Available at: http://www.accountability.org (accessed: 1.06.2022).

Popadyuk O. V. (2018) Naukovo-praktychni zasady otsinyuvannya systemy sotsialnoyi vidpovidalnosti biznesu na pidpryyemstvi [Scientific and practical principles of evaluating the system of social responsibility of business at the enterprise]. Ekonomichnyy prostir, vol. 130, pp. 177–187. Available at: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/197 (accessed: 1.06.2022).

Переглядів статті: 121
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Попадюк , О., & Кравчук, І. (2022). ОЦІНКА РІВНЯ ВНУТРІШНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (180), 163-168. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-27
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА