ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ключові слова: екосистемні послуги, ринок екосистемних послуг, розвиток оподаткування, фінансово-економічний механізм, екологічний маркетинг

Анотація

В результаті проведеного аналізу джерел, було з’ясовано що для ефективного впровадження ринкового механізму регулювання екосистемних послуг необхідна активізація залучення суб’єктів господарювання та поширення форм державно-приватного партнерства до функціонування, підтримки та відновлення екосистем. Для ефективного функціонування ринку екосистемних послуг в Україні має бути здійснений значний обсяг систематизації існуючої нормативної бази, усунення існуючих економічних та правових колізій у законодавстві, зростання інвестиційної привабливості екосистемних послуг в Україні, інституційна трансформація і розробка механізму оподаткування бенефіціарів екосистемних послуг. Оподаткування екосистемних послуг слід вважати ефективною частиною фінансово-економічного механізму забезпечення концепції сталого розвитку, оскільки воно виконує стимулюючу функцію.

Посилання

Duchinska N.I., Osaul A.O. Financial interventions on the ecosystem services markets. Вісник Київського національного університету ІМ. Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2009. Вип.111. С. 15-17.

Сагайдак М.П. Ринок послуг в Україні: становлення, сучасний стан і перспективи розвитку. Стратегія економічного розвитку України. 2015. Вип. 36. С.173–183.

Сікірніцька І.А., Кучерук С.С. Перспективи розвитку сфери послуг в Україні. Інноваційна економіка. 2013. Вип. 5(43). С. 164–165

Мальська М.П. Просторово-функціональна сегментація ринку послуг. Економіка. Управління. Інновації. 2016. Вип. 1 (16). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_14

Коморна О.М. Перспективні напрями розвитку ринку екосистемних послуг у контексті збалансованого природокористування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 18(1). С. 138-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_18%281%29__37

Мішенін Є.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України. Механізми регулювання економіки. 2010. Т. 3. С. 104-117.

Constansa R. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature. 1997. Vol. 387. Р. 253-260. URL: www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf

Czajkowski M., Markowska A., Markiewicz O., Bartczak A., Scasny M., Melichar J., Skopkova H. Lake Water Quality Valuation-Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence. Ekonomia. 2007. 19, Р. 156-193. URL: http://ideas.repec.org/a/eko/ekoeko/19_156.html

Developing International Payment for Ecosystem Services: Towards a Greener World Economy. UNEP/IUCN. 2007. URL: http://www.unep.ch/etb/areas/pdf/IPES_IUCNbrochure.pdf

Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Реутов В.Є. «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні. Одеса : ІПРЕЕД НАН України. Саки: ПП «Підприємство Фєнікс». 2011. 348 с.

Шляга О.В., Карнаушенко С.С. Сучасні фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності підприємства. Вісник Дніпровського університету. 2014. 8. С.112-128.

Salzman, J. 2005. Creating markets for ecosystem services: Notes from the field. New York University Law Review. 80(6). P. 101–184.

USDA Office of the Chief Economist. Office of Environmental Markets, Accessed October. 2016. URL: https://www.usda.gov/oce/energy-and-environment/markets

Макаров Т.І. Сталий розвиток як принцип екологічного права. URL: https://vk.com/doc22435426_437013921?hash=87452a04b0359e5599&dl=b5cd3d436b2397d289

Duchinska N.I., Osaul A.O. (2009) Financial interventions on the ecosystem services markets. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu IM. Tarasa Shevchenka. Seriia «Ekonomika», vol.111, pp. 15-17.

Sahaidak M.P. (2015) Rynok posluh v Ukraini: stanovlennia, suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Services market in Ukraine: development, current state and development prospects]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 36, pp.173–183.

Sikirnitska I.A., Kucheruk S.S. (2013) Perspektyvy rozvytku sfery posluh v Ukraini [Prospects for the development of the service sector in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika, vol. 5(43), pp. 164–165.

Malska M.P. (2016) Prostorovo-funktsionalna sehmentatsiia rynku posluh [Economy. Management. Innovations]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1 (16). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_14

Komorna O.M. (2016) Perspektyvni napriamy rozvytku rynku ekosystemnykh posluh u konteksti zbalansovanoho pryrodokorystuvannia [Prospective directions of ecosystem services market development in the context of balanced nature management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 18(1), pp. 138-141. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_18%281%29__37

Mishenin Ye.V. (2010) Rozvytok rynku ekosystemnykh posluh yak napriamok postkryzovoho zrostannia ekonomiky Ukrainy [The development of the ecosystem services market as a direction of the post-crisis growth of the Ukrainian economy]. Mekhanizmy rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, pp. 104-117.

Costanza, R. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, vol. 387, pp. 253-260. Retrieved from www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf [in English].

Czajkowski M., Markowska A., Markiewicz O., Bartczak A., Scasny M., Melichar J., Skopkova H. (2007). Lake Water Quality Valuation-Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence. Ekonomia, pp. 156-193. Available at: http://ideas.repec.org/a/eko/ekoeko/19_156.html

Developing International Payment for Ecosystem Services: Towards a Greener World Economy, (2007). UNEP/IUCN. Available at: http://www.unep.ch/etb/areas/pdf/IPES_IUCNbrochure.pdf

Burkynskyi B.V., Halushkina T.P., Reutov V.Ye. (2011) «Zelena» ekonomika kriz pryzmu transformatsiinykh zrushen v Ukraini ["Green" economy through the prism of transformational changes in Ukraine]. Odesa: IPREED NAN Ukrainy. Saky: PP «Pidpryiemstvo Fieniks». 348 p.

Shliaha O.V., Karnaushenko S.S. (2014). Suchasni finansovo-ekonomichni mekhanizmy zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva [Modern financial and economic mechanisms to ensure the effective operation of the enterprise]. Visnyk Dniprovskoho universytetu. no. 8. pp.112-128.

Salzman, J. (2005). Creating markets for ecosystem services: Notes from the field. New York University Law Review, vol. 80(6), pp. 101–184.

USDA Office of the Chief Economist, 2016. Office of Environmental Markets, Accessed October. Available at: https://www.usda.gov/oce/energy-and-environment/markets

Makarov T.I. Stalyi rozvytok yak pryntsyp ekolohichnoho prava [Sustainable development as a principle of environmental law]. Available at: https://vk.com/doc22435426_437013921?hash=87452a04b0359e5599&dl=b5cd3d436b2397d289

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Штик, Ю. (2022). ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (180), 159-162. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА