ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • О. В. Чумак ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Ключові слова: державне регулювання, управління об’єктами державної власності, державні підприємства, економічна діяльність

Анотація

Метою статті є визначення теоретичного й нормативно-правового підґрунтя державного регулювання економіки та окреслення механізмів впливу на управління фінансово-економічними процесами державних підприємств. Для реалізації мети поставлено завдання визначити й узагальнити інструменти державного регулювання й управління підприємствами державної форми власності. Основою дослідження є системний підхід до пізнання державного регулювання й управління економічною діяльністю державних підприємств, а також методи логічного узагальнення й порівняння, синтезу й узагальнення, абстрактно-логічний. Розглянуто особливості еволюції державного регулювання економіки, зокрема, через інституціональне підґрунтя для розвитку економічних та соціальних процесів. Використання інституціонального підходу слід здійснювати за оптимальною структурою сформованих інституцій для забезпечення пріоритетних напрямів розвитку державної політики. Досліджено теорії державних економічних політик й доктринальних позицій управління об’єктами державної власності при формуванні сценаріїв державного регулювання шляхом вимог урядів та управління державною власністю існуючими видами економічних відносин. Проведено аналіз державного регулювання економічних процесів в Україні на різних рівнях виконавчої влади та державними підприємствами при привалюванні процесів приватизації, наявних монополіях, капіталізації з державного бюджету тощо. Визначено засадничі аспекти формування державної політики та координації функціонування державного сектору у сфері управління об’єктами державної власності відповідно національній практиці та ключовим міжнародним орієнтирам. Практична цінність статті полягає у наданні рекомендацій щодо необхідності узгодження й розробці оптимальної моделі державного впливу на економічну діяльність державних підприємств та управління фінансово-економічними процесами. Наукова цінність полягає в обґрунтуванні парадигми державного регулювання економічної діяльності державних підприємств та управління об’єктами державної власності на основі міжнародного досвіду.

Посилання

Адаменко І. П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Бізнес Інформ. 2014. No 3. С. 341–345.

Захарченко А. До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект). Підприємництво, господарство і право. 2016. No 11. С. 73–79. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_11_16 (дата звернення: 10.04.2019)

Малий І. Й. Неонаціональна політична економія та моделі публічного сектору. Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ: КНЕУ, 2017. С. 36–39

Пилипенко Г. М. Інституціональний контекст формування взаємодії держави і ринку. Економіка та держава. 2009. No 12. С. 35–37. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_12_12 (дата звернення: 10.04.2019)

Про управління об’єктами державної власності. Закон України. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16 (дата звернення: 10.04.2019)

Тамбовцев В. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений. Общественные науки и современность. 2001. No 5. С. 25–38.

Фещенко В. М. Ідеї українських економістів другої половини ХІХ ст.: сучасний контекст. Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ: КНЕУ, 2017. С. 31–33

Avinash, Dixit. Governance Institutions and Economic Activity. American Economic Review, 2009, Vol. 99, issue 1, 5–24. URL: http://www.aeaweb.org/articles.php? doi=10.1257/aer.99.1.5 (дата звернення: 10.04.2019)

World investment report (2019). Special economic zones. United Nations. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_en.pdf (дата звернення: 10.04.2019)

OECD, 2005, «OECD Comparative Report on Corporate Governance of State-owned Enterprises» The World Bank, 2006, «Held by the Visible Hand – the Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets» Kowalski, P. et al (2013), «State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications», OECD Trade Policy Papers, No. 147, OECD Publishing

Governance of state-owned enterprises in the baltic states: рublic perceptions, regional & national rankings of SOEs, board structures and composition, the legal and institutional framework for SOE governance. Baltic Institute of Corporate Governance. р. 115 URL: http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2016/02/Governance-of-State-Owned- Enterprises-in-the-Baltic-States.pdf (дата звернення: 10.04.2019)

Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. The American Journal of Sociology, 1985. Vol. 91, No. 3. pp. 481-510. URL: http://links.jstor.org/sici?sici=00029602%28198511%2991%3A3%3C481%3AEAASST%3E2.0.CO%3B2-R (дата звернення: 10.04.2019)

John L. Campbell, Leon N. Property Rights and the Organization of Economic Activity by the State. Lindberg American Sociological Review, 1990. Vol. 55. No. 5. pp. 634-647. URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0003- (дата звернення: 10.04.2019)

Adamenko I. P. (2014) Finansova polityka yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy. [Financial policy as a tool for socio-economic development of the country]. Biznes Inform – Business Inform, 3, S. 341–345 [in Ukrainian].

Zakharchenko A. (2016) Do pytannia pro yurydychnu pryrodu upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti (hospodarsko-pravovyi aspekt). [On the legal nature of the management of state-owned objects (economic and legal aspect)] Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Еntrepreneurship, economy and law, 11, S. 73–79. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_11_16 [in Ukrainian].

Malyi I. Y. (2017) Neonatsionalna politychna ekonomiia ta modeli publichnoho sektoru. [Non-national political economy and public sector models.] Suspilstvo, ekonomika ta ekonomichna nauka v KhKhI stolitti: zb. materialiv II mizhnar. nauk.-prakt. konf., DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana». Kyiv: KNEU – Society, Economics and Economic Science in the 21st Century, S. 36–39 [in Ukrainian].

Pylypenko H. M. (2009) Instytutsionalnyi kontekst formuvannia vzaiemodii derzhavy i rynku. [Institutional context of state-market interaction formation] Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 12, S. 35–37 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_12_12 [in Ukrainian].

Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti. [About the management of state-owned objects] Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16 [in Ukrainian].

Тambovcev V. (2001) Institucional'nyj rynok kak mehanizm institucional'nyh izmenenij. [Institutional market as a mechanism of institutional change]. Obshhestvennye nauki i sovremennost' – Social sciences and modernity, 5, S. 25–38. [in Russian].

Feshchenko V. M. (2017) Idei ukrainskykh ekonomistiv druhoi polovyny KhIKh st.: suchasnyi kontekst. [Ideas of Ukrainian Economists of the Second Half of the Nineteenth Century: Contemporary Context] Suspilstvo, ekonomika ta ekonomichna nauka v KhKhI stolitti: zb. materialiv II mizhnar. nauk.-prakt. konf., DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana». Kyiv: KNEU – Society, Economics and Economic Science in the 21st Century, S. 31–33 [in Ukrainian].

Avinash, Dixit. (2009) Governance Institutions and Economic Activity. American Economic Review, Vol. 99, issue 1, 5–24. Retrieved from http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.99.1.5

World investment report (2019). Special economic zones. United Nations. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_en.pdf

OECD, (2005) «OECD Comparative Report on Corporate Governance of State-owned Enterprises» The World Bank, 2006, «Held by the Visible Hand – the Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets» Kowalski, P. et al (2013), «State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications», OECD Trade Policy Papers, No. 147, OECD Publishing

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Чумак, О. В. (2019). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (145), 182-194. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/113
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС