ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ

  • О.І. Мілашовська Мукачівський державний університет https://orcid.org/0000-0003-2381-7534
  • К.М. Хаустова Мукачівський державний університет
Ключові слова: менеджмент, музей, музейний менеджмент, функції менеджменту, потенціал музейного закладу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та визначенню специфічних особливостей музейного менеджменту у контексті сучасних викликів. Зазначено, що на сучасному етапі соціально-економічних та культурних трансформацій, які впливають на процеси формування, розвитку та ефективного функціонування музейних установ актуалізуються проблеми їх ефективного менеджменту. Визначено, що музейний менеджмент являє собою специфічний напрям менеджменту, що включає теорію та практику управління потенціалом музею та його персоналом для реалізації його місії у довгостроковій перспективі та поточних цілей, які з неї випливають. На основі проведених досліджень охарактеризовано специфічні риси музею як об’єкту менеджменту, виокремлено основні та специфічні функції менеджменту в музейній справі у контексті сучасних тенденцій розвитку галузі.

Посилання

Рутинський М. Й. Музеєзнавство : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 428 c.

Дергчова В. В., Кузнєцова К. О., Григорова З. В. Теорія і концепції менеджменту : конспект лекцій з дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 190 с.

Шкільняк М. М., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент : навчальний посібник. Тернопіль : Крок, 2017. 252 с

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Ключко Ю. М. Місія сучасного музею у контексті освітніх проблем. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2000. № 6. С. 43–48

Салата О. О. Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації. Сумська старовина. 2013. № XL. С. 150–157.

Міненко Л. Музейний адміністративний менеджмент. URL: https://www.researchgate.net/publication/334250379_Muzejnij_administrativnij_menedzment

Хаустова К. М. Удворгелі Л. І., Чорій М. В. The potential of museums in the context of international tourism development. Економіка і суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-75

Rutynskyy M. Y. (2008) Muzeyeznavstvo: navchalnyy posibnyk [Museology]. Kyyiv: Znannya, 428 p.

Derhachova V. V., Kuznyetsova K. O., Hryhorova Z. V. (2021) Teoriya i kontseptsiyi menedzhmentu [Theory and concepts of management]. Kyiv: KPI im. Ihorya Sikorskoho, 190 p.

Shkilnyak M. M., Ovsyanyuk-Berdadina O. F., Krysko Zh. L. at al. (2017) Menedzhment [Management]. Ternopil: Krok, 252 p.

Busel V. T. (2005) Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun, VIII, 1728 p.

Klyuchko YU. M. (2000) Misiya suchasnoho muzeyu u konteksti osvitnikh problem [The mission of the modern museum in the context of educational problems]. Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti, vol. 6, pp. 43–48.

Salata O. O. (2013) Evolyutsiya muzeyu yak sotsiokulturnoho instytutu v umovakh protsesu hlobalizatsiyi [The evolution of the museum as a socio-cultural institution in the conditions of the globalization process]. Sumska starovyna, vol. XL, pp. 150–157.

Minenko L. (2014) Muzeynyy administratyvnyy menedzhment [Museum administrative management]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/334250379_Muzejnij_administrativnij_menedzment

Khaustova K. M. Udvorheli L. I., Choriy M. V. (2022) The potential of museums in the context of international tourism development. Ekonomika i suspilstvo, vol. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-75

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Мілашовська , О., & Хаустова, К. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ. Економічний простір, (180), 144-147. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-23
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ