СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПАНІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ключові слова: стратегічна поведінка, стратегія, стратегія виживання бізнесу, стратегія стабілізації, стратегія росту

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування стратегічної поведінки компаній, розробці ефективних стратегій бізнесу в контексті забезпечення їх виживання, відновлення та якісного оновлення. Проаналізовано стан та проблеми, з якими стикнулися вітчизняні компанії після початку війни в Україні. У цих умовах компаніям слід приймати ефективні управлінські рішення щодо формування їх стратегічної поведінки. Встановлено, що стратегія компанії має відповідати основним її цілям на конкретному етапі, відображати те, що потрібно бізнесу для роботи, а успіх її реалізації визначатиметься відповідним «деревом рішень». Запропоновано на етапі виживання компаніям реалізовувати стратегію скорочення з акцентуванням на збереженні капіталу та зменшенні витрат. На етапі відновлення компаніям доцільно реалізовувати стратегію стабілізації, здійснювати повну чи часткову зміну конфігурації бізнесу, побудову нових операційних моделей та удосконалення бізнес-процесів. На етапі оновлення в компанії у межах стратегії росту слід реалізувати певні стратегічні зміни, які дозволять оптимізувати бізнес-процеси та оновити модель бізнесу.

Посилання

Казюка Н. П., Шекета Є. Ю. Напрями та резерви повоєнного відновлення економіки України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(2). С. 255–264. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12648 (дата звернення 28.07.2022).

Третина компаній Європейської Бізнес Асоціації вже повноцінно працюють. Офіційний веб-сайт Європейської Бізнес Асоціації. URL: https://eba.com.ua/tretyna-kompanij-yevropejskoyi-biznes-asotsiatsiyi-vzhe-povnotsinno-pratsyuyut/ (дата звернення: 29.07.2022).

Подоляко В. Як B2B-компаніям зберегти клієнтів та вийти на нові ринки в умовах війни? Кейс Belkins. Forbes. 2022. URL: https://forbes.ua/company/yak-b2b-kompaniyam-zberegti-klientiv-ta-viyti-na-novi-rinki-v-umovakh-viyni-keys-belkins-31052022-6243 (дата звернення: 28.07.2022).

Дерев’янко А. 100 днів війни для українського бізнесу. Офіційний веб-сайт Європейської Бізнес Асоціації. 2022. URL: https://eba.com.ua/100-dniv-vijny-dlya-ukrayinskogo-biznesu/ (дата звернення: 29.07.2022).

Михайловська С. Як держава може допомогти бізнесу. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/8/690156/ (дата звернення: 18.08.2022).

Ключові результати дослідження стану та потреб українського бізнесу. URL: https://cid.center/key-results-of-the-study-of-the-state-and-needs-of-ukrainian-business/ (дата звернення: 29.08.2022).

Борщевський В., Куропась І., Микита О. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання. Громадська організація «Громадський простір». 2022. URL: http://surl.li/cdvgi (дата звернення: 18.08.2022).

Мікловда В., Кубіній В. Стратегічна поведінка економічних систем в умовах глобалізації. Геополітика України: історія і сучасність. 2019. Вип. № 1 (22). С. 153–165. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25768 (дата звернення: 18.08.2022).

Villiers P. How business leaders can ride out the stormy markets. Forbes. 2022. URL: https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/07/14/how-business-leaders-can-ride-out-the-stormy-markets/?sh=52a2c1f61628 (дата звернення: 18.08.2022).

Бадах Є. 4 поради для бізнесу під час війни. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/29/686448/ (дата звернення: 30.07.2022).

Kazjuka N. P., Sheketa Je. Ju. (2022) Naprjamy ta rezervy povojennogho vidnovlennja ekonomiky Ukrajiny [Directions and reserves of the post-war economic recovery of Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 18(2), pp. 255–264. Available at: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12648 (accessed: 28 July 2022).

Tretyna kompanii Yevropeiskoi Biznes Asotsiatsii vzhe povnotsinno pratsiuiut [One-third of the EBA companies are already fully operational]. Ofitsiinyi veb-sait Yevropeiskoi Biznes Asotsiatsii. Available at: https://eba.com.ua/tretyna-kompanij-yevropejskoyi-biznes-asotsiatsiyi-vzhe-povnotsinno-pratsyuyut/ (accessed: 29 July 2022).

Podoliako V. (2022) Yak B2B-kompaniiam zberehty kliientiv ta vyity na novi rynky v umovakh viiny? Keis Belkins [How can B2B companies retain customers and enter new markets during the war? Belkins Case]. Forbes. Available at: https://forbes.ua/company/yak-b2b-kompaniyam-zberegti-klientiv-ta-viyti-na-novi-rinki-v-umovakh-viyni-keys-belkins-31052022-6243 (accessed: 28 July 2022).

Derevianko A. (2022) 100 dniv viiny dlia ukrainskoho biznesu [100 days of war for Ukrainian business]. Ofitsiinyi veb-sait Yevropeiskoi Biznes Asotsiatsii. Available at: https://eba.com.ua/100-dniv-vijny-dlya-ukrayinskogo-biznesu/ (accessed: 29 July 2022).

Mykhailovska S. (2022) Yak derzhava mozhe dopomohty biznesu [How can the government help business]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/8/690156/ (accessed: 18 August 2022).

Kliuchovi rezultaty doslidzhennia stanu ta potreb ukrainskoho biznesu [Key results of the study of the state and needs of Ukrainian business]. Available at: https://cid.center/key-results-of-the-study-of-the-state-and-needs-of-ukrainian-business/ (accessed: 29 August 2022).

Borshchevsky V., Kuropas I., Mykyta O. (2022) Ekonomika viiny ta povoiennyi ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: problemy, priorytety, zavdannia [The economy of war and postwar economic development of Ukraine: problems, priorities, objectives]. Hromadska orhanizatsiia «Hromadskyi prostir». Available at: http://surl.li/cdvgi (accessed: 18 August 2022).

Miklovda V., Kubinii V. (2019) Stratehichna povedinka ekonomichnykh system v umovakh hlobalizatsii [Strategic behavior of economic systems in the conditions of globalization]. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist, vol. 1 (22), рр. 153–165. Available at: http://surl.li/cdvgi (accessed: 18 August 2022).

Villiers P. (2022) How business leaders can ride out the stormy markets. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/07/14/how-business-leaders-can-ride-out-the-stormy-markets/?sh=52a2c1f61628 (accessed: 18 August 2022).

Badakh Ye. (2022) 4 porady dlia biznesu pid chas viiny [4 advice for business during wartime]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/29/686448/ (accessed: 30 July 2022).

Переглядів статті: 609
Завантажень PDF: 295
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Ляхович , Л. (2022). СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПАНІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економічний простір, (180), 139-143. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-22
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ