ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

  • І.О. Іртищева Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-7025-9857
  • К.О. Богатирьов Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-7224-7892
  • С.С. Романенко Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-4446-9244
Ключові слова: спортивно-оздоровча діяльність, глобальні виклики, COVID-19, особливості управління, завдання

Анотація

Процеси глобалізації впливають на всі сфери економічної діяльності, в тому числі і на спортивно-оздоровчу, змінюючи при цьому стиль управління ними. Необхідно зауважити, що процеси глобалізації на спортивно-оздоровчу діяльність можуть впливати як прямо, так і опосередковано, маючи при цьому значні наслідки або навпаки. Так сучасним викликом глобалізації є COVID-19, визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я загальносвітовою пандемію. Метою статті є дослідження особливостей та завдань управління спортивно-оздоровчою діяльністю в умовах глобальних викликів. Досліджено особливості та завдання управління спортивно-оздоровчою діяльністю в умовах глобальних викликів. Визначено, що важливим аспектом в управління спортивно-оздоровчої діяльності є державне регулювання та підтримка, що забезпечить впровадження здорового способу життя та покращення фізичного й психологічного стану населення. Розкрито основні напрями державної політики у галузі регулювання ринку спортивно-оздоровчої діяльності, до них відносять: організаційну діяльність з проведення масових змагань і спортивно-оздоровчих заходів та підготовку фахівців високої кваліфікації. Визначено напрями управління спортивно-оздоровчою діяльністю в Україні, до яких належить: розробка законодавчо-нормативної бази, удосконалення структур управління та перехід на програмно-цільове управління. Розкрито чинники, що мають найбільш суттєвий влив на управління спортивно-оздоровчою діяльністю належить: системи фінансування, в тому числі цільове, поліпшення та покращення системи підготовки кадрів і науково-методичного забезпечення, розширення міжнародної діяльності та використання передового досвіду. Наголошено, що серед основних завдань розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в Україні є державне-приватне партнерство, що забезпечить оптимальне поєднання державного управління зі створенням умов для ринкового регулювання соціально-економічних процесів у цій галузі.

Посилання

Щупаківський Р.В. Сучасні виклики глобалізації та актуальність їх державного регулювання в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Економіка і суспільство. 2021. Випуск 34. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-97 (дата звернення: 25.04.2022).

Блінов А. Вірус рецесії: чим обернеться епідемія COVID-19 і хто постраждає найбільше. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/18/pogljad/ekonomika/virus-recesiyi-chym-obernetsya-epidemiya-covid19-xto-postrazhdaye-najbilshe (дата звернення: 25.04.2022).

Коронавірус може призвести до масштабного економічного шоку в Європі. URL: https://suspilne.media/18912-koronavirus-moze-prizvesti-do-masstabnogo-ekonomicnogo-soku-v-evropi-lagard (дата звернення: 25.04.2022).

Каценельсон В. Коронавірус вб’є економіку? URL: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-novini-yakepidemiya-vpline-na-ekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html (дата звернення: 25.04.2022).

Уроки китайського коронавірусу. Частина 1. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2881684-urokikitajskogo-koronavirusu-castina-1.html (дата звернення: 25.04.2022).

Даниленко Ю. Приводи для оптимізму, міфи та економічні наслідки. Коронавірусний дайджест. 2020. № 3. URL: https://voxukraine.org/uk/privodi-dlya-optimizmu-mifi-ta-ekonomichni-naslidki-kronavirusnij-dajdzhest-3 (дата звернення: 25.04.2022).

Леонова Ю.О., Бондар А.С. Управління ринком спортивно-оздоровчих послуг: проблеми та особливості. Інфраструктура ринку. Серія: Економіка та управління підприємствами. 2020. Вип. 43. С. 189–195.

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 25.04.2022).

Кузьменко О.О. Реалізація державної програми у сфері фізичної культури і спорту. Науковий вісник молодих вчених. 2010. Вип. 1 (1). С. 225–229.

Павелко А. Спорт як специфічний об’єкт державної політики. Актуальні проблеми державного управління. 2007. Вип. 1 (27). С. 76–82.

Нікітенко С.В. Особливості фінансування фізичної культури та спорту в Україні. Державне управління. 2016. № 1 (53). С. 54–58.

Цимбалюк С. Сутність та економічна роль спортивно-оздоровчої сфери регіону. Економічний дискурс. 2021. Випуск 1-2. С. 57–65.

Крамаренко І.С., Козаченко Л.А., Стиценко О.В., Карабін К.О. Інклюзивний туризм – інвестиційна складова економіки регіону. Агросвіт. 2020. № 11. С. 83–89.

Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., Hryshyna N., Trushlyakova A. Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. 2021. рр. 635–642.

Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Гарагуля А.В., Ставцов Р.В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка. 2020. №7. URL: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/download/2405/2332 (дата звернення: 25.04.2022).

Melikh O., Irtyshcheva I., Bogatyrev K. Organizational and economic fundamentals of development of sports tourism in the system of management of sports and health activities. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. №. 5(5). рр. 79–83.

Melikh O., Bogatyrev K., Irtyshcheva I. Conceptual approaches to the development of health-improving tourism. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. №. 5(2). рр. 131–136.

Schupakivs'kyj R.V. (2021) Suchasni vyklyky hlobalizatsii ta aktual'nist' ikh derzhavnoho rehuliuvannia v systemi zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsional'noi ekonomiky [Modern challenges of globalization and the relevance of their state regulation in the system of ensuring the competitiveness of the national economy]. Economy and Society, no. 34. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-97 (accessed 25 April 2022).

Blinov A. (2020) Virus retsesii: chym obernet'sia epidemiia COVID-19 i khto postrazhdaie najbil'she [Recession virus: what will the epidemic of COVID-19 turn out to be and who will suffer the most]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/18/pogljad/ekonomika/virus-recesiyi-chym-obernetsya-epidemiya-covid19-xto-postrazhdaye-najbilshe (accessed 25 April 2022).

Koronavirus mozhe pryzvesty do masshtabnoho ekonomichnoho shoku v Yevropi [The coronavirus can lead to a large-scale economic shock in Europe]. Available at: https://suspilne.media/18912-koronavirus-moze-prizvesti-do-masstabnogo-ekonomicnogo-soku-v-evropi-lagard (accessed 25 April 2022).

Katsenel'son V. Koronavirus vb'ie ekonomiku? [Will the coronavirus kill the economy?] Available at: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-novini-yakepidemiya-vpline-na-ekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html (accessed 25 April 2022).

Uroky kytajs'koho koronavirusu. Chastyna 1 [Lessons from the Chinese coronavirus Part 1]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2881684-urokitikajskogo-koronavirusu-castina-1.html (accessed 25 April 2022).

Danylenko Yu. (2020) Pryvody dlia optymizmu, mify ta ekonomichni naslidky [Reasons for optimism, myths and economic consequences]. Corona virus digest, no. 3. Available at: https://voxukraine.org/uk/privodi-dlya-optimizmu-mifi-ta-ekonomichni-naslidki-k ronavirusnij-dajdzhest-3 (accessed 25 April 2022).

Leonova Yu.O., Bondar A.S. (2020) Upravlinnia rynkom sportyvno-ozdorovchykh posluh: problemy ta osoblyvosti [Management of the sports and health services market: problems and features]. Market infrastructure. Series: Economics and enterprise management, no. 43, pp. 189–195.

Pro fizychnu kul'turu i sport [On physical culture and sports]: Law of Ukraine dated December 24, 1993. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (accessed 25 April 2022).

Kuzmenko O.O. (2010) Realizatsiia derzhavnoi prohramy u sferi fizychnoi kul'tury i sportu [Implementation of the state program in the field of physical culture and sports]. Young Scientists Journal, no. 1 (1), pp. 225–229.

Pavelko A. (2007) Sport iak spetsyfichnyj ob'iekt derzhavnoi polityky [Sport as a specific object of state policy]. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, no. 1 (27), pp. 76–82.

Nikitenko S.V. (2016) Osoblyvosti finansuvannia fizychnoi kul'tury ta sportu v Ukraini [Peculiarities of financing physical culture and sports in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, no. 1 (53), pp. 54–58.

Tsymbaliuk S. (2021) Sutnist' ta ekonomichna rol' sportyvno-ozdorovchoi sfery rehionu [The essence and economic role of the sports and recreation sphere of the region]. The Economic Discourse, no. 1-2, pp. 57–65.

Kramarenko I.S., Kozachenko L.A., Stytsenko O.V., Karabin K.O. (2020) Inkliuzyvnyj turyzm – investytsijna skladova ekonomiky rehionu [Inclusive tourism is an investment component of the region's economy]. Ahrosvit, no. 11, рр. 83–89.

Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk, I., Boiko Y., Kramarenko I., Hryshyna N., and Trushlyakova A. (2021) Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies, рр. 635–642.

Irtyscheva I.O., Kramarenko I.S., Irtyschev O.S., Harahulia A.V., Stavtsov R.V. (2020) Tsyfrova ekonomika v Ukraini: vyklyky s'ohodennia ta zavdannia upravlinnia [Digital economy in Ukraine: current challenges and management tasks]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/download/2405/2332 (accessed 25 April 2022).

Melikh O., Irtyshcheva I., Bogatyrev K. (2019) Organizational and economic fundamentals of development of sports tourism in the system of management of sports and health activities. Baltic Journal of Economic Studies, no. 5(5), рр. 79–83.

Melikh O., Bogatyrev K., Irtyshcheva I. (2019) Conceptual approaches to the development of health-improving tourism. Baltic Journal of Economic Studies, no. 5(2), рр. 131–136.

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Іртищева, І., Богатирьов , К., & Романенко, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Економічний простір, (180), 122-127. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-19
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ