СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, підприємства морського транспорту, статистичний аналіз, фінансова математика

Анотація

В даній статті розглянуто актуальність статистичного аналізу інвестиційної діяльності підприємств морського транспорту (ПМТ) на основі методів фінансової математики. Фінансова математика, як відомо, є кількісною частиною фінансового аналізу, яка спрямована на вирішення широкого кола питань: від самих елементарних до складних. До елементарних задач фінансової математики можливо віднести нарахування майбутніх грошей, до складних задач відноситься саме рішення пов'язані з вкладенням інвестицій, рішення з управління активами, з фінансуванням бізнесу. Також в статті проведено статистичний аналіз моделі оптимізації інвестиційної стратегії на морському транспорті. У підсумку, отриманий оптимальний інвестиційний план пропонується використовувати на підприємствах морського транспорту, а саме в портах та стивідорних компаніях, він виводить їх на своєрідну магістраль, якої слід дотримуватися при даному середовищі.

Посилання

Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч. посібник. Суми: Університет. книга, 2004. 232 с.

Власюк Т.М. Методика оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2005. № 4. С. 22-26.

Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємств. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1. С. 120-126.

Федоренко І.К., Рибалко В.Б. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 10. С. 89-93.

Юхимчук С.В., Супрун С.Д. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Фінанси України. 2003. № 1. С. 3-12.

Буднікова Ю.В. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Економічний аналіз. 2012. Т. 11(2). С. 67-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%282%29_13

Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг. Финансовый менеджмент. 2003. № 3. С. 78-84.

Жихор О.Б., Ковальова А.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2011. Vol 2. № 11. URL: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28925/25998.

Тиквій Н.В., Ковель О.М. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та визначення недоліків деяких методик оцінки інвестиційної привабливост.і 2012. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=30258

Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. Економіка промисловості. 2009. № 1. С. 110-117. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/econpr_2009_1_17.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: затв. наказом Агентством з питань запобігання банкрутству від 23.02.97р. №22. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 1998. № 7. С. 18-28.

Офіційний сайт АМПУ. Пояснювальна записка до фінансового плану АМПУ (2019, 2020, 2021 р.р.) . URL: https://mtu.gov.ua/files/. Дата звертання: 18.08.2022р.

Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Літвіненко О.І. Підхід до оцінки ефективності використання оборотних активів підприємств портової діяльності. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. 2018. № 3 (64). С. 36-53. DOI: 10.31375/2226-1915-2018-3-36-53.

Пантина Т.А., Сабайдаш М.В. Экономическая оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности водного транспорта. Журнал университета водных коммуникаций. 2016. № 3. С. 69-77.

Тульчинська С.О. Інвестування як елемент реалізації стратегії розвитку національної економіки. Підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. 2011. Вип. 29. 77—82 с.

Balatskyi, O.F., Telizhenko, O.M. & Sokolov, M.O. (2004). Upravlinnia investytsiiamy [Investment Management]. Universytetska knyha, p. 232 [in Ukrainian].

Vlasiuk, T.M. (2005). Metodyka otsinky investytsiinoi pryvablyvosti derzhavnykh pidpryiemstv [Methodology for assessing the investment attractiveness of state-owned enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 4, pp. 22-26 [in Ukrainian].

Nosova, O.V. (2007) Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstv [Investment attractiveness of enterprises]. Stratehichni priorytety, no. 1, pp.120-126 [in Ukrainian].

Fedorenko, I.K. & Rybalko, V.B. (2010). Modeliuvannia investytsiinoi pryvablyvosti kompanii metodamy faktornoho analizu [Modeling of investment attractiveness of companies by factor analysis methods]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 10, pp. 89-93 [in Ukrainian].

Yukhymchuk ,S.V. & Suprun, S.D. (2003) Matrychna model otsinky investytsiinoi pryvablyvosti promyslovykh pidpryiemstv [Matrix model of investment attractiveness of industrial enterprises]. Finansy Ukrainy, no. 1, pp. 3-12 [in Ukrainian].

Budnikova, Y.V. (2012). Metodyka otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv [Methodology for assessing the investment attractiveness of enterprises]. Ekonomichnyi analiz, vol. 11(2), pp. 67-70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%282%29_13 [in Ukrainian].

Dontsov, S.S. (2003). Otsenka ynvestytsyonnoi pryvlekatelnosty predpryiatyia posredstvom analyza nadezhnosty eho tsennыkh bumah [Estimation of investment attractiveness of an enterprise by means of analysis of reliability of its securities]. Fynansovi menedzhment, no. 3, pp. 78-84 [in Russian].

Zhykhor, O.B. & Kovalova, A.I. (2011). Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Estimation of investment attractiveness of the enterprise]. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 2, No 11. Available at: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28925/25998 [in Ukrainian].

Tykvii N.V. & Kovel O.M. (2012) Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva ta vyznachennia nedolikiv deiakykh metodyk otsinky investytsiinoi pryvablyvosti [Methodical approach to the estimation of investment attractiveness of an enterprise and the definition of deficiencies of certain methods of investment attractiveness estimation]. Available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=30258 [in Ukrainian].

Briukhovetska, N.I. & Khasanova, O.V. (2009) Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva: vyznachennia nedolikiv deiakykh isnuiuchykh [Estimation of investment attractiveness of an enterprise: definition of shortcomings of some existing techniques]. Ekonomika promyslovosti, no 1, pp. 110-117. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2864/st_44_15.pdf?sequen e=1 [in Ukrainian].

Derzhavnyi informatsiinyi biuleten pro pryvatyzatsiiu (1998). Metodyka intehralnoi otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv ta orhanizatsii [Methodology of the integrated assessment of investment attractiveness of enterprises and organizations]. Derzhavnyi informatsiinyi biuleten pro pryvatyzatsiiu, no 22, pp. 18-28 [in Ukraine].

Ofitsiinyi sait SAU. Poiasniuvalna zapyska do finansovoho planu AMPU (2019, 2020, 2021 r.r.) . [Explanatory note to the financial plan of the State Enterprise "Seaports Administration of Ukraine"]. Available at: https://mtu.gov.ua/files/.

Zhikhareva V.V., Oneshko S.V. & Husakovska I.V. (2018). Pidkhid do otsinky efektyvnosti vykorystannia oborotnykh aktyviv pidpryiemstv portovoi diialnosti [Аpproach to estimation of current assets efficiency for the enterprises of the port activity]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti: Zb. nauk. Prats, no. 3 (64), pp. 36-53. DOI: 10.31375/2226-1915-2018-3-17-131 [in Ukraine].

Pantina T.A. & Sabajdash M.V. (2016) Ekonomicheskaya ocenka i puti povysheniya investicionnoj privlekatelnosti vodnogo transporta [Economic assessment and ways to increase the investment attractiveness of water transport]. Zhurnal unyversyteta vodnыkh kommunykatsyi, no 3, рр. 69-77 [in Russian].

Tul'chyns'ka, S. O. and Zmiienko, M. O. (2011) Investing as an element of implementation of the national economy development strategy. [ Investment as an element of implementation of the national economy development strategy]. Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury: zbirnyk naukovykh prats, vol. 29, pp. 77-82 [in Ukraine].

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Жихарєва, В., & Корецька, О. (2022). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ. Економічний простір, (180), 117-121. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-18
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ