ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • А.В. Дараган Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: машинобудування, фінансовий потенціал, показник, ринок, стан, зростання

Анотація

Важливим елементом макроекономічних змін в Україні є проблема досягнення економічної стабілізації та переходу до розвитку всіх секторів економіки. Забезпечення економічного зростання в умовах ринкової трансформації потребує підвищення ефективності використання ринкових інструментів, узгодженого вирішення завдань створення відповідних технологічних, інституційних та організаційних структур, основною метою яких є об’єднання всіх необхідних елементів в одну загальний відтворювальний контур нового технологічного укладу з метою створення сприятливих умов для модернізації та підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Відсутність регулярного циклу виробничого процесу, погіршення якості продукції, труднощі в її реалізації призводять до зменшення надходжень коштів на рахунки підприємства, що призводить до погіршення його платоспроможності. Існує також зворотній зв’язок, оскільки брак ресурсів може призвести до збоїв у постачанні сировини і, як наслідок, у виробничому процесі.

Посилання

Амосов О.Ю., Проблема ресурсозбереження в Україні та шляхи її вирішення. Теорія та практика державного управління. Вип. 3 (34), 2011. с. 1-5

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства як об’єкт управління в перебігу еволюції теорії стратегічного управління. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2009. - № 1. С. 169-176. 99

Яковлев В.І. Трактування економічної категорії виробничого потенціалу. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 34, м. Одеса 2018 р., с. 115-120

Міщенко В. А. Регіональні особливості розвитку підприємств машинобудування у Харківській області. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків : НТУ "ХПІ". 2014. № 23 (1066). С. 156-172.

Перерва П. Г. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 191-198.

Марчук Л. С. Особливості формування інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств у залежності від специфіки підприємницької діяльності. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 10 травня 2019 р. ред. кол.: В. С. Мошинський [та ін.]; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. Рівне, 2019. С. 207-208. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131

Фінансова звітність ДП «ХМЗ «ФЕД»». URL: https://www.fed.com.ua/

Amosov O.Yu. (2011) Problema resursozberezhennya v Ukraїnі ta shlyahi її virіshennya [The problem of resource conservation in Ukraine and ways to solve it]. Teorіya ta praktika derzhavnogo upravlіnnya, vol. 3 (34), pp. 1-5

Krasnokutska N. S. (2009) Potencіal pіdpriєmstva yak obekt upravlіnnya v perebіgu evolyucії teorії strategіchnogo upravlіnnya [The potential of the enterprise as an object of management in the course of the evolution of the theory of strategic management]. Vіsnik SumDU. Serіya Ekonomіka, no. 1, pp. 169-176.

YAkovlev V.І. (2018) Traktuvannya ekonomіchnoї kategorії virobnichogo potencіalu [Interpretation of the economic category of production potential]. Naukovij zhurnal «Prichornomorskі ekonomіchnі studіi», vol. 34, pp. 115-120

Mіshchenko V. A. (2014) Regіonalnі osoblivostі rozvitku pіdpriєmstv mashinobuduvannya u Harkіvskіj oblastі [Regional peculiarities of the development of machine-building enterprises in the Kharkiv region]. Vіsnik Nac. tekhn. un-tu "HPІ": zb. nauk. pr. Temat. vip.: Aktualnі problemi upravlіnnya ta fіnansovo-gospodars'koї dіyal'nostі pіdpriєmstva, no. 23 (1066), pp. 156-172.

Pererva P. G. (2012) Viznachennya efektivnostі vikoristannya virobnichogo potencіalu mashinobudіvnogo pіdpriєmstva [Determining the efficiency of using the production potential of a machine-building enterprise]. Marketing і menedzhment іnnovacіj, no. 2, pp. 191-198.

Marchuk L. S. Osoblyvosti formuvannia intelektualnoho potentsialu mashynobudivnykh pidpryiemstv u zalezhnosti vid spetsyfiky pidpryiemnytskoi diialnosti [Peculiarities of forming the intellectual potential of machine-building enterprises depending on the specifics of entrepreneurial activity]. Proceedings of the Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky. Rivne: Nats. un-t vodnoho hosp-va ta pryrodokorystuvannia, pp. 207-208. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131

Fіnansova zvіtnіst DP «HMZ «FED»» [Financial reporting of SE "KHMZ "FED""]. Available at: https://www.fed.com.ua/

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Дараган, А. (2022). ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (180), 111-116. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-17
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ