ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕС-СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: кадровий потенціал, стратегія розвитку, онбординг, HR-агроменеджмент

Анотація

В статті обґрунтовано організаційно-економічних засади формування стратегій розвитку кадрового потенціалу бізнес-суб’єктів аграрного сектору. Встановлено, що обґрунтування та вибір стратегій розвитку кадрового потенціалу бізнес-суб’єктів аграрної сфери визначається значною кількістю умов і чинників, які формуються під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища, прийнятої концепції агроменеджменту, діючої стратегії розвитку агробізнесу та особливостями механізму управління персоналом підприємства. Виділено основні етапи формування стратегії розвитку кадрового потенціалу агрокомпаній. Наголошено на тому, що механізм реалізації стратегії кадрового розвитку має бути побудований з урахуванням організаційно-методичних положень діючої системи управління персоналом та містити конкретні важелі, інструменти і функції, які забезпечать досягнення стратегічних цілей і завдань HR-агроменеджменту та управління аграрним бізнесом в цілому. Виділено навчання та удосконалення професійних здібностей і навиків співробітників як ключовий пріоритет та головний інструмент реалізації стратегії розвитку кадрового потенціалу аграрних формувань. Запропоновано основними методами реалізації стратегії розвитку кадрового потенціалу обрати онбординг, курси підвищення кваліфікації, он-лайн навчання, практичні семінари і тренінги, стажування та коучинг. Крім цього, важливими інструментами стратегії розвитку кадрового потенціалу виділено залученість персоналу до командної роботи, визнання та мотивація за результатами праці, перспективи самореалізації працівників, розвиток лідерства у команді та кар’єрне зростання, інструменти зворотного зв’язку персоналу із керівництвом. Підкреслено особливу роль організаційно-економічного механізму стратегії розвитку кадрового потенціалу бізнес-суб’єктів аграрного сектору, який за своїм функціональним призначенням є ядром загальної архітектури HR-агроменеджменту, ґрунтується на гнучких, адекватних сучасним реаліям інструментах, методах, функціях і системі забезпечуючої підтримки процесу управління.

Посилання

Бopoдiнa O.М. Людcький кaпiтaл як ocнoвний cтpaтeгiчний pecуpc cтaлoгo poзвитку aгpapнoгo ceктopу. Eкoнoмiкa AПК. 2003. № 9. C. 103–108.

Дашко М.І. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–70.

Дискіна А.А. Кадровий потенціал – важливий чинник економічного розвитку підприємства. Інтелект ХХІ. 2018. № 2. С. 67–74.

Застрожнікова І.В. Стратегічна орієнтація сільськогосподарського підприємства та завдання управління персоналом із застосуванням цифрових технологій. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 314–320.

Засторожнікова І.В. Управління розвитком кадрового потенціалу аграрних підприємств в умовах діждиталізації : дис. докт. екон. наук: 08.00.04. Одеса, 2021. 37 с.

Зось-Кіор М.В., Семенюта М.В. Система оцінки персоналу підприємства в конкурентних умовах ведення бізнесу. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7648

Кeндюхoв O.В. Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм упpaвлiння iнтeлeктуaльним кaпiтaлoм пiдпpиємcтвa : диc... д-pa eкoн. нaук: 08.00.04 / НAН Укpaїни. Iн-т eкoнoмiки пpoм-cтi. Дoнeцьк, 2007. 46 с.

Козенков Д.Є., Крамаренко А.В., Вишневська М.К., Альошина Т.В. Стратегічне управління персоналом промислового підприємства : монографія. Дніпро : Поліграфцентр «Формат», 2022. 116 с.

Якуба М.М. Кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу підприємства в умовах глобалізації. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. № 7. С. 302–305.

Bopodina O.M. (2003) Liudc'kyj kapital iak ocnovnyj ctpatehichnyj pecupc ctaloho pozvytku ahpapnoho cektopu [Human capital as the main strategic factor in the development of the corporate sector]. The Economy of Agro-Industrial Complex, no. 9, pp. 103–108.

Dashko M.I. (2017) Kadrovyj potentsial: sutnist' ta faktory joho rozvytku [Personnel potential: essence and factors of its development]. Ekonomika ta derzhava. no. 1, pp. 65–70.

Dyskina A.A. (2018) Kadrovyj potentsial – vazhlyvyj chynnyk ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstva [Personnel potential is an important factor in the economic development of an enterprise]. Intellect XXI, no. 2, pp. 67–74.

Zastrozhnikova I.V. (2020) Stratehichna oriientatsiia sil's'kohospodars'koho pidpryiemstva ta zavdannia upravlinnia personalom iz zastosuvanniam tsyfrovykh tekhnolohij [Strategic orientation of the agricultural enterprise and tasks of personnel management with the use of digital technologies]. Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 5, no. 4, pp. 314–320.

Zastorozhnikova I.V. (2021) Upravlinnia rozvytkom kadrovoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh dizhdytalizatsii [Management of the development of personnel potential of agrarian enterprises in the conditions of digitalization] (D. Sc. Thesis). Odesa. Ukraine.

Zos'-Kior M.V., Semeniuta M.V. (2020) Systema otsinky personalu pidpryiemstva v konkurentnykh umovakh vedennia biznesu [The system of evaluating the company's personnel in competitive business conditions]. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7648

Kendiukhov O.V. (2007) Ophanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm uppavlinnia intelektual'nym kapitalom pidppyiemctva [Organizational and economic mechanism of intellectual capital management of enterprises] (D. Sc. Thesis). Donetsk. Ukraine, 46p.

Kozenkov D.Ye., Kramarenko A.V., Vyshnevs'ka M.K., Al'oshyna T.V. (2022) Stratehichne upravlinnia personalom promyslovoho pidpryiemstva [Strategic personnel management of an industrial enterprise]. Dnipro: Polihraftsentr «Format», 116 p. (in Ukrainian)

Yakuba M.M. (2009) Kadrovyj potentsial iak kliuchovyj element potentsialu pidpryiemstva v umovakh hlobalizatsii [Personnel potential as a key element of the company's potential in the conditions of globalization]. Scientific Bulletin UNFU, no. 7, pp. 302–305.

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Грищенко , Н. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕС-СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ. Економічний простір, (180), 105-110. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ