ДЕТЕРМІНАНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  • І. І. Серняк Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу
Ключові слова: механізм, соціальний інструментарій, управління персоналом, людські ресурси, соціальна відповідальність

Анотація

За результатами аналізу вітчизняних і зарубіжних джерел у статті виокремлено й удосконалено теоретико-методичні положення щодо взаємодії детермінант організаційно-економічного механізму формування соціального інструментарію управління персоналом в сучасних умовах. Показано взаємозв’язок між використанням соціального інструментарію управління персоналом і дотримання концепції соціальної відповідальності бізнесу. Запровадження принципової схеми взаємодії детермінант організаційно-економічного механізму формування соціального інструментарію управління персоналом дає змогу сформувати інноваційний організаційно-економічний механізм формування соціального інструментарію управління персоналом. Соціальний інструментарій управління персоналом має доповнювати, а в сучасних реаліях України навіть виконувати функцію держави щодо соціально-економічної політики, але в масштабах окремо взятої організації та щодо окремих індивідуумів. Це, зокрема, посилить позитивні тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та соціального підприємництва, а також сприятиме успішній імплементації економічної частини Угоди про асоціацію, сталому розвитку економіки та формуванню людського капіталу держави. Науково-методичні підходи до комплексного застосування соціального інструментарію управління персоналом передбачають розробку міжгалузевих і міждисциплінарних освітніх програм і курсів для суб’єктів середнього та малого бізнесу. Сучасним драйвером успішного управління людськими ресурсами є комплексне запровадження соціального інструментарію управління персоналом. Такий науково-практичний інструментарій ґрунтується на соціально-психологічних методах менеджменту та спрямований на забезпечення співробітникам умов для поліпшення їх працездатності, підвищення успішності компанії. Систематична робота у напрямку розвитку людських ресурсів з використанням соціальних інструментів управління персоналом є дієвим механізмом формування людського капіталу будь-якого підприємства та суспільства загалом.

Посилання

Figurska Irena. Regional aspects of human capital in Poland / Irena Figurska // Sokół Aneta, Figurska Irena, Ellena Shevtscova. Modern processes of economic development. Economics and Law. – Aachen : Shaker Verlag, 2017. – 128 p.

Аакер Д. Стратегічне ринкове управління / Д. Аакер. – 6-е вид. – СПб. : Пітер, 2002. – 544 с.

Бісвас Парімал Чандра. Управління персоналом на іноземних підприємствах в Україні / Парімал Чандра Бісвас // Маркетинг в Україні. – 2008. – No 3 – С. 36–39.

Бойцун Н. Є. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / Н. Є. Бойцун, Н. В. Стукало. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2004. – 328 с.

Виноградський М. Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. / Виноградський М. Д., Виноградська A. M., Шканова О. М. – К. : Кондор, 2004. – 598 с.

Гавриш О. А. Технології управління персоналом : монографія / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, І. М. Крейдич, Н. В. Семенченко. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 528 с.

Денисюк О. Г. Максимізація вартості підприємства як результат ефективного управління персоналом / О. Г. Денисюк // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2016. – No 1(75). – С. 70–77.

Іванова Т. В. Організаційно-економічний механізм впровадження соціальної відповідальності на підприємстві / Т. В. Іванова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. – No 15. – С. 219–225.

Никифоренко В. Г. Управління персоналом : навч. посіб / В. Г. Никифоренко. – 2-ге вид., виправлене та доп. – Одеса : Атлант, 2013. – 275 с.

Робінс П. Стефан. Основи менеджменту / Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо ; пер. з англ. Анатолій Олійник, Марія Корчинська, Руслан Ткачук. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.

Семенченко А. Методичний підхід до формування адаптивних механізмів стратегічного планування та управління / А. Семенченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – No 2. – С. 141–154.

Серняк І. І. Особливості самокерованого навчання в системі соціального інструментарію управління персоналом / І. І. Серняк // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект: матеріали круглого столу / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 82–85.

Figurska, I., Sokół, A., & Shevtscova, E. (2017). Regional aspects of human capital in Poland. Modern processes of economic development. Economics and Law. Aachen: Shaker Verlag.

Aaker, D. (2002). Stratehichne rynkove upravlinnia [Strategic Marketing Management] (6th ed., rev.). Saint Petersburg: Piter [in Ukrainian].

Bisvas, Parimal Chandra. (2008). Upravlinnia personalom na inozemnykh pidpryiemstvakh v Ukraini [Human Resource Management at Foreign Enterprises in Ukraine]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, 3, 36-39 [in Ukrainian].

Boitsun, N. Ye., & Stukalo, N. V. (2004). Mizhnarodni finansy [International Finance]. Dnipropetrovsk: ART-PRES [in Ukrainian].

Vynohradskyi, M. D., Vynohradska, A. M., & Shkanova, O. M. (2004). Menedzhment v orhanizatsii [Management in Organization]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Havrysh, O. A., Dovhan, L. Ye., Kreidych, I. M., & Semenchenko, N. V. (2017). Tekhnolohii upravlinnia personalom [Human Resources Management Technologies]. Kyiv: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho» [in Ukrainian].

Denysiuk, O. H. (2016). Maksymizatsiia vartosti pidpryiemstva yak rezultat efektyvnoho upravlinnia personalom [Maximization of enterprise’s value as a result of effective HR management]. Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky – ZhSTU Bulletin. Series: Economic Sciences, 1 (75), 70-77 [in Ukrainian].

Ivanova, T. V. (2018). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm vprovadzhennia sotsialnoi vidpovidalnosti na pidpryiemstvi [Organizational and economic mechanism of social responsibility introduction at the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» – Economic Bulletin of NTUU «KPI», 18, 219-225 [in Ukrainian].

Nykyforenko, V. H. (2013). Upravlinnia personalom [Human Resources Management] (2nd ed., rev.). Odesa: Atlant, 2013 [in Ukrainian].

Robins, P. Stefan, & DeChentso, Devid A. (2002). Osnovy menedzhmentu [Basics of Management]. (A. Oliinyk, M. Korchynska, R. Tkachuk, Trans). Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].

Semenchenko, A. (2007). Metodychnyi pidkhid do formuvannia adaptyvnykh mekhanizmiv stratehichnoho planuvannia ta upravlinnia [Methodical Approach to Adaptive Mechanisms of Strategic Planning and Management Forming]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 141- 154 [in Ukrainian].

Serniak, I. I. (2019) Osoblyvosti samokerovanoho navchannia v systemi sotsialnoho instrumentariiu upravlinnia personalom [Peculiarities of Self-Directed Training in the System of Human Resource Management Social Instruments]. O. B. Kirieieva (Eds.), Vzaiemozviazok polityky i upravlinnia: teoretychnyi i prykladnyi aspect: materialy kruhloho stolu – Relationship between politics and management: theoretical and applied aspect: Proceedings of the Round Table. (pp. 82-85). Dnipropetrovsk: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Серняк, І. І. (2019). ДЕТЕРМІНАНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Економічний простір, (145), 170-181. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/112
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС