РИЗИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ, ТА СЦЕНАРІЇ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Ключові слова: комерційне підприємство, ризики, війна, digital-маркетинг, хмарна CRM-система

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення ключових ризиків, які впливають на функціонування комерційних підприємств під час військового стану в Україні, та визначенні сценаріїв їх мінімізації. Розглянуто ключові ризики, які є найбільш небезпечними, а саме: брак (дефіцит) клієнтського попиту на готову продукцію або послуги; плинність кадрів та неможливість їх своєчасного поповнення і якісного навчання; неспроможність виконання та обробки великих обсягів замовлень через незадовільний рівень функціонування CRM-системи; значні обмеження або повна неможливість отримувати ТМЦ від постачальників сировини/послуг; можливі наслідки перебігу бойових дій в Україні (руйнування підприємства); відсутність мобільності у випадку руйнування підприємства та достатнього рівня автоматизованих конструкцій бізнес-процесів. Експертам було запропоновано оцінити рівень їх занепокоєння за кожним із визначених ризиків. На основі отриманих результатів проведеного опитування було визначено найбільш критичні ризики, що спричиняють вагомий негативний вплив на діяльність комерційних підприємств, розроблено та розглянуто сценарії мінімізації їх мінімізації. Розроблені сценарії у даному дослідженні виступають як візуальний план шляхів збереження функціонування комерційного підприємства за умови руйнівних наслідків проведення військових дій на території України.

Посилання

Зелінська О. В., Євдокімов А. О. Основи управління комерційними ризиками підприємств. Економіка та держава. 2019. № (11). С. 96–99. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.11.96 (дата звернення: 23.07.2022).

. Швець Ю. О. Ризики в діяльності промислових підприємств: види, методи оцінки та заходи подолання ризику. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № (17). С. 131–135. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22385 (дата звернення: 23.07.2022).

Литюга Ю. В. Процесне управління ризиками розвитку підприємства як джерело його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2015. № (9). С. 1–3. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2015_9_70 (дата звернення: 23.07.2022).

Чорній В. В, Гринчук Д. Р. Застосування ризик-менеджменту в конкурентоспроможності підприємства. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 2021. № (2). С. 120–121. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230522 (дата звернення: 23.07.2022).

Вербіцька І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. № (5). С. 282–291. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sre_2013_5_37 (дата звернення: 23.07.2022).

Письменна Т.В. Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2015. № (3) 27. С. 151–158. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_2_2018ua/31.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Чекалова Н.Е. Особливості планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику. Вісник Запорізького національного університету. Бізнес-навігатор. 2014. № (2) 34.

С. 223–230. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bnav_2014_2_45 (дата звернення: 23.07.2022).

Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2013. № (20) 151. С. 93–96. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/151_20.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Грінько, І. Конкордація експертів – запорука успіху в розробці стратегій розвитку країн в індустрії 4.0. Економіка та суспільство. 2021. № 28. С. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-28 (дата звернення 01.08.2022).

Zelinska O. V., Yevdokimov A. O. (2019) Osnovy upravlinnia komertsiinymy ryzykamy pidpryiemstv [Basics of enterprise commercial risk management]. Ekonomika ta derzhava, vol. № (11). pp. 96–99. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.11.96

Shvets Yu. O. (2018) Ryzyky v diialnosti promyslovykh pidpryiemstv: vydy, metody otsinky ta zakhody podolannia ryzyku [Risks in the activity of industrial enterprises: types, assessment methods and risk mitigation measures]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. № (17), pp. 131–135. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22385 (accessed July 23, 2022).

Lytiuha Yu. V. (2015) Protsesne upravlinnia ryzykamy rozvytku pidpryiemstva yak dzherelo yoho konkurentospromozhnosti [Process risk management of enterprise development as a source of its competitiveness]. Efektyvna ekonomika, vol. (9), pp. 1–3. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2015_9_70 (accessed July 23, 2022).

Chornii V. V, Hrynchuk D. R. (2021) Zastosuvannia ryzyk-menedzhmentu v konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Application of risk management in the competitiveness of the enterprise]. Proceedings of the Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy, vol. (2), pp. 120–121. Available at:http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230522 (accessed July 23, 2022).

Verbitska I. I. (2013) Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnia ryzykamy pidpryiemnytskykh struktur [Risk management as a modern risk management system of business structures]. Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. (5), pp. 282–291. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sre_2013_5_37 (accessed July 23, 2022).

Pysmenna T.V. (2015) Finansovi ryzyky v hospodarskii diialnosti pidpryiemstva [Financial risks in the economic activity of the enterprise.]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2015. vol. (3) 27, pp. 151–158. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_2_2018ua/31.pdf (accessed July 23, 2022).

Chekalova N.E. (2014) Osoblyvosti planuvannia diialnosti pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Peculiarities of enterprise planning in conditions of uncertainty and risk]. Biznes-navihator, vol. (2) 34, pp. 223–230. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bnav_2014_2_45 (accessed July 23, 2022).

Pashniuk L. (2013) Zahrozy ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva ta zasoby yikh neitralizatsii. [Threats to the economic security of the enterprise and means of their neutralization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika,. vol. (20) 151, pp. 93–96. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/151_20.pdf (accessed July 23, 2022).

Hrinko I. (2021) Konkordatsiia ekspertiv – zaporuka uspikhu v rozrobtsi stratehii rozvytku krain v industrii 4.0 [The concordance of experts is the key to success in the development of strategies for the development of countries

in Industry 4.0]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 28, pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-28

Переглядів статті: 246
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Воробйова, С. (2022). РИЗИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ, ТА СЦЕНАРІЇ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ. Економічний простір, (180), 98-104. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ