ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ УПРАВЛІННІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ключові слова: проектний менеджмент, діджиталізація, інвестиційні проекти, спринт

Анотація

До фінансових, економічних та технологічних ризиків при управлінні високотехнологічними компаніями в сучасних умовах додалися ризики виникнення збитків від настання невідворотних обставин. Діяльність будь-якої комерційної організації можна описати як сукупність бізнес-проектів, що безперервно розробляються та реалізуються задля досягнення існуючої організаційної місії. Науково-технічна революція та діджиталізація суспільства змінили підходи до проєктного менеджменту, збагативши його методологію завдяки досвіду високотехнологічних компаній, зокрема й тих, які займаються розробками програмного забезпечення. Енергогенеруючі підприємства за допомогою новітніх підходів до проєктного менеджменту втілюють рішення, щодо мінімізації втрат електроенергії та підвищення надійності постачання струму споживачам.

Посилання

Ребенок А.В. Проєктний підхід до реалізації ділової стратегії підприємства. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. Економіка та управління підприємствами (харчова промисловість). Київ, 2008. С.20

Москвін С.О., Бевз С.М.,Дідик В.Г., Верба В.А. та ін. Проєктний аналіз. Видавництво «Лібра». Київ, 1998. С. 345

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проєктамі. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. С. 224.

Будинський Р. З. Економічне оцінювання та управління бізнес-проектами підприємств. Дисертація на здобуття ступеню доктора філософії, 2020. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/56119/2/d25sayt.pdf

Краснокутська Н.С., Осетрова Т.О. Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 1. C.237-241

Голоскокова А. О. Моделі та інформаційна технологія планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення. Дисертація. Національний технічний університет. Харківський політехнічний інститут. 2018. C. 137.

Данчук В. Д., Луцюк Д. В. Специфіка впровадження Agile-методологій для проєктів розробки програмного забезпечення. Вісник Національного транспортного університету. 2011. C. 346-350

Мартинюк Ю.Ю. Інформаційна система планування ресурсів ІТ-проєктів. Магістерська дисертація. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/39853/1/Martyniuk_magistr.pdf

Марченко А. В. Методологія управління проєктамі Scrum як приклад впровадження методології AGILE . Зв'язок 4, 2016. C. 27-30

Самсонов А. К. Управління проєктом при створенні мобільного додатку. InProject, Program, Portfolio Management. 2017. C. 79-81

Аудит економіки України 2030. URL: https://nes2030.org.ua/

М. Диба, Ю. Гернего. Структурно-функціональний аналіз інвестиційної привабливості проєкту. Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2020. C.55 URL: https://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/ZBIRNYK-MATERIALIV-KONFERENCZIYI-ZNU.pdf#page=113

Rebenok A.V. (2008) Proiektnyi pidkhid do realizatsii dilovoi stratehii pidpryiemstva [Project approach to the implementation of the enterprise's business strategy]. (PhD Thesis), Kyiv, p. 20 [in Ukrainian].

Moskvin S.O. Bevs S.M., Didyk V.G.,Verba V.A. et al.(1998) Proiektnyi analiz [Project analysis]. Kyiv: Vydavnytstvo «Libra», p. 345 [in Ukrainian].

Tian R.B. Kholod B.I., Tkachenko V.A.(2003) Upravlinnia proiektami [Project management]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, p. 224. [in Ukrainian].

Budinsky R. Z. (2020) Ekonomichne otsiniuvannia ta upravlinnia biznes-proektamy pidpryiemstv [Economic evaluation and management of business projects of enterprises]. Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/56119/2/d25sayt.pdf [in Ukrainian].

Krasnokutska N. S., Osetrova T.O. (2018) Evoliutsiia rozvytku ta suchasni trendy v upravlinni proektamy [Evolution of development and modern trends in project management]. Ekonomichnyi analiz, vol. 28, no. 1, pp. 237-241. [in Ukrainian].

Goloskokova A.O. (2018) . Modeli ta informatsiina tekhnolohiia planuvannia pokrashchennia yakosti protsesu rozrobky prohramnoho zabezpechennia [Models and information technology for planning to improve the quality of the software development process]. Dysertatsiia. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Kharkivskyi politekhnichnyi instytut, p. 137 [in Ukrainian].

Danchuk V. D., Lutsyuk D. V (2011) Spetsyfika vprovadzhennia Agile-metodolohii dlia proiektiv rozrobky prohramnoho zabezpechennia [The specifics of implementing Agile methodologies for software development projects]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu, pp. 346-350 [in Ukrainian].

Martyniuk Yu.Yu. Informatsiina systema planuvannia resursiv IT-proiektiv [IT project resource planning information system]. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/39853/1/Martyniuk_magistr.pdf [in Ukrainian].

Marchenko A. V. (2016) Metodolohiia upravlinnia proiektami Scrum yak pryklad vprovadzhennia metodolohii AGILE [Scrum project management methodology as an example of implementing AGILE methodology]. Zviazok 4, pp. 27-30 [in Ukrainian].

Samsonov A.K. (2017) Upravlinnia proiektom pry stvorenni mobilnoho dodatku [Project management when creating a mobile application]. InProject, Program, Portfolio Management, pp. 79-81 [in Ukrainian].

Audyt ekonomiky Ukrainy 2030 [Audit of the economy of Ukraine 2030]. Available at: https://nes2030.org.ua/ [in Ukrainian].

M. Dyba, Yu. Hernego.(2020) Strukturno-funktsionalnyi analiz investytsiinoi pryvablyvosti proiektu. Yevropeiska proiektna kultura v Ukraini: stan, problemy, perspektyvy [Structural and functional analysis of the project's investment attractiveness. European project culture in Ukraine: state, problems, prospects]. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Zaporizhzhia, p.55 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 241
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Бардась, А., Богач, К., & Дудник, А. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ УПРАВЛІННІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економічний простір, (180), 82-88. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ