ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Ключові слова: земля, земельні ресурси, земельні відносини, управління земельними ресурсами, державний земельний кадастр, організація управління використанням земельних ресурсів

Анотація

У статті досліджено основні аспекти організації управління використанням земельних ресурсів. Виявлено, що організація ефективних і довговічних систем управління земельними ресурсами вимагає довготривалих інвестицій і постійної державної підтримки. Так, захищений правовий статус і ефективний ринок землі як результат мають більше кредитів та інвестицій, які призводять до більш високої продуктивності та економічного зростання і, відповідно, до більш високих доходів і підвищення рівня життя населення. Наголошено на тому, що в основі організації управління використанням земельних ресурсів лежить державний земельний кадастр. Застосування державного земельного кадастру як основного інструменту організації управління використанням земельних ресурсів має таке значення: гарантія права власності та його захист; підтримка оподаткування землі і нерухомості; забезпечення гарантій по кредитам; розвиток земельних ринків та їх моніторинг; охорона земельних ресурсів та підтримка моніторингу навколишнього середовища; сприяння землеустрою державних земель; скорочення кількості земельних спорів; сприяння земельній реформі та розвитку сільських територій; удосконалення міського планування та розвиток інфраструктури; отримання статистичних даних про земельні ділянки. Запропоновано як при організації управління використанням земельних ресурсів пропонуємо враховувати такі її характеристики як системи сформовані за принципом протиріч, зокрема: по-перше, забезпечення сталості системи управління земельними ресурсами, яка сама по собі є динамічною; по-друге, достовірність та гласність системи управління земельними ресурсами, а також конфіденційність та захист персональних даних; по-третє, врахування "людського фактору" при автоматизації системи управління земельними ресурсами; по-четверте, універсальність систем управління земельними ресурсами при унікальності кожної з них. Зазначені характеристики були сформовані з використанням одного з методів наукового мислення та принципів законів логіки – принцип протиріч. Протиріччя як таке не забезпечує розвитку. Однак філософська діалектика полягає якраз в умінні відчути, розкрити, усвідомити глибину суперечності і знайти можливість комплексного рішення.

Посилання

Гунько Л. А., Поліщук С. П., Колганова І. Г. Особливості публічного управління земельними ресурсами у країнах ЄС: досвід для України. Економіка та управління АПК. 2018. № 1. С. 159–166.

Таратула Р. Б. Концептуальні засади взаємодії інформаційних та кадастрових систем у процесі управління земельними ресурсами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 17, ч. 4. С. 98–101.

Таратула Р. Б. Теоретичні засади формування та функціонування земельно-інформаційної системи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 24. Ч. 2. С. 34–38.

Третяк А. М., Курильців Р. М., Третяк Н. А. Концептуальні засади розвитку в Україні сучасної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами. Землевпорядний вісник. 2013. № 9. С. 25–28.

Третяк Н. А. Управління земельними ресурсами та землекористуванням як економічна функція права власності на землю : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06. Київ, 2013. 210 с.

Управління ресурсами підприємства: монографія / за заг. ред. к.е.н., проф. Г. О. Швиданенко. Київ : КНЕУ, 2014. 418 с.

Шарий Г. І., Тимошевський В. В., Міщенко Р. А., Юрко І. А. Управління земельними ресурсами : навчальний посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2019. 172 с.

Шипулін В. Д. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії : навчальний посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 220 с.

Land administrationin the UNECE region. Development trend sand main principles.United Nations Economic Commission for Europe. 2005. 112 р. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE–HBP

Hunko L. A., Polischuk S. P., Kolhanova I. H. (2018) Osoblyvosti publichnoho upravlinnia zemelnymy resursamy u krainakh YeS: dosvid dlia Ukrainy [Peculiarities of public management of land resources in EU countries: experience for Ukraine]. AIC Economics and Management, no. 1, pp. 159–166.

Taratula R. B. (2016) Kontseptualni zasady vzaiemodii informatsijnykh ta kadastrovykh system u protsesi upravlinnia zemelnymy resursamy [Conceptual principles of interaction of information and cadastral systems in the process of land resource management]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», vol. 17/4, pp. 98–101.

Taratula R .B. (2017) Teoretychni zasady formuvannia ta funktsionuvannia zemelno-informatsijnoi systemy. Naukovyj visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Theoretical foundations of the formation and functioning of the land in formation system]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», vol. 24/2, pp. 34–38.

Tretiak A. M., Kuryltsiv R. M., Tretiak N. A. (2013) Kontseptualni zasady rozvytku v Ukraini suchasnoi bahatofunktsionalnoi systemy upravlinnia zemelnymy resursamy «Conceptual foundations of the development of a modern multifunctional land management system in Ukraine». Zemlevporiadnyj Visnyk, no. 9, pp. 25–28.

Tretiak N. A. (2013) Upravlinnia zemelnymy resursamy ta zemlekorystuvanniam i ak ekonomichna funktsiia prava vlasnosti na zemliu. [Management of land resources and land use as an economic function of land ownership] (Ph.D. Thesis). Kyiv.

Shvydanenko H. O. (ed.) (2014) Upravlinnia resursamy pidpryiemstva [Management of enterprise resources]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Sharyj H. I., Tymoshevskyj V. V., Mischenko R. A., Yurko I. A. (2019) Upravlinnia zemelnymy resursamy. [Management of landresources]. Poltava: PoltNTU. (in Ukrainian)

Shypulin V. D. (2016) Systema zemelnoho administruvannia: osnovy suchasnoi teorii. [The land administration system: the basics of modern theory]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Land administrationin the UNECE region. Development trend sand main principles.United Nations Economic Commission for Europe. 2005. 112 р. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE–HBP

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Полтавець, А. (2022). ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ . Економічний простір, (180), 71-75. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ