ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: маркетингові ризики, ідентифікація ризиків, ризик, маркетинг, маркетингові дослідження

Анотація

Соціально-економічні процеси формують велику кількість різноманітних видів ризиків. Серед таких ризиків маркетингові, які відідграють важливу роль в діяльності підприємств та компаній. Ідентифікація маркетингових ризиків полягає у визначенні їх видів та характристиці природи виникнення, а процес управління маркетинговими ризиками дозволяє мінімізувати ризик. Маркетинговий ризик зумовлює загрозу збитків та недоотримання прибутків у результаті реалізації видів діяльності, які впроваджуються на основі маркетингових рішень. Маркетингові дослідження спрямовані на зниження ризиків діяльності підприємств і є джерелом необхідної інформації для прийняття управлінських рішень та їх реалізації. Проте, сьогодні досить мало фахівців в галузі управління ризиками займаються проблемами управління маркетинговими ризиками. У статті розглянуто процес ідентифікації маркетингових ризиків та охарактеризовано етапи управління ризиками в маркетинговій діяльності.

Посилання

Булгакова О. В. Ідентифікація споживчих ризиків в системі маркетингу взаємовідносин. Причорноморські економічні студії. 2017. № 17. С. 95–99.

Ковальчук О., Лорві І. Місце маркетингових ризиків в системі управління інноваційною діяльністю підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Матеріалів І Міжнародної науковопрактичної конференції. 2020. С. 172–173.

E-commerce України: що, де, коли і чому споживачі купують онлайн. URL: https://rau.ua/novyni/e-commerce-ukraine.

Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П. Сучасний стан і перспективи розвитку світового та вітчизняного ринків електронної комерції. Бізнес-Інформ. 2020. № 4. C. 295–303. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-295-303

Кравченко В. Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа дієвої системи управління маркетинговими ризиками. Маркетинг в Україні. 2007. №5. С. 36-41.

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навчальний посібник. Київ: Політехніка. 2004. 200 с.

Чайковська М. П. Концептуально-методологічні засади управління маркетинговими ІТ проєктами в умовах цифрових трансформацій: монографія. Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 370 с.

Червона О. Тенденції розвитку електронної комерції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Вип. 39. С. 65–68. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-39-12

Balogh, Z., Mészáros, K. Consumer Perceived Risk by Online Purchasing: The Experiences in Hungary. Našegospodarstvo / Our economy. 2020. № 66(3). Р. 14–21. DOI: https://doi.org/10.2478/ngoe-2020-0014

Munsch, A. Millennial and generation Z digital marketing communication and advertising effectiveness: A qualitative exploration. Journal of Global Scholars of Marketing Science. 2018. P. 10–29. DOI: https://doi.org/10.1080/21639159.2020.1808812

Wai, K., Dastane, O., Johari Z. Ismail N. B. Perceived risk factors affecting consumers’ online shopping behavior. The Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2019. № 6(4). Р. 246–260. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6

Bulhakova O. V. (2017). Identyfikatsiia spozhyvchykh ryzykiv v systemi marketynhu vzaiemovidnosyn [Identification of consumer risks in the relationship marketing system]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 17, pp. 95–99.

Kovalchuk O., Lorvi I. (2020). Mistse marketynhovykh ryzykiv v systemi upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [The place of marketing risks in the management system of innovative activities of the enterprise]. Proceedings of the Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy, Kyiv, pp. 172–173.

E-commerce Ukrainy: shcho, de, koly i chomu spozhyvachi kupuiut onlain [E-commerce of Ukraine: what, where, when and why consumers buy online]. URL: https://rau.ua/novyni/e-commerce-ukraine.

Kovtun T. D., Matviienko A. P. (2020). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku svitovoho ta vitchyznianoho rynkiv elektronnoi komertsii [The current state and prospects for the development of global and domestic e-commerce markets]. Biznes-Inform, no. 4, pp. 295–303. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-295-303

Kravchenko V. (2007). Suchasni standarty ryzyk-menedzhmentu: osnova diievoi systemy upravlinnia marketynhovymy ryzykamy [Modern risk management standards: the basis of an effective marketing risk management system]. Marketynh v Ukraini, no. 5, pp. 36-41.

Starostina A. O., Kravchenko V. A. (2004). Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka: navchalnyi posibnyk [Risk management: theory and practice: study guide]. Kyiv: Polytechnic, 200 p.

Chaikovska M. P. (2021). Kontseptualno-metodolohichni zasady upravlinnia marketynhovymy IT proiektamy v umovakh tsyfrovykh transformatsii: monohrafiia [Conceptual and methodological principles of management of marketing IT projects in conditions of digital transformations: monograph]. Odesa: OLDI-PLUS, 370 p.

Chervona O. (2020). Tendentsii rozvytku elektronnoi komertsii [Trends in the development of electronic commerce]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 39, pp. 65–68. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-39-12

Balogh, Z., Mészáros, K. (2020). Consumer Perceived Risk by Online Purchasing: The Experiences in Hungary. Našegospodarstvo. Our economy. № 66(3). Р. 14–21. DOI: https://doi.org/10.2478/ngoe-2020-0014

Munsch, A. (2018). Millennial and generation Z digital marketing communication and advertising effectiveness: A qualitative exploration. Journal of Global Scholars of Marketing Science, pp. 10–29. DOI: https://doi.org/10.1080/21639159.2020.1808812

Wai, K., Dastane, O., Johari Z., (2019). Ismail N. B. Perceived risk factors affecting consumers’ online shopping behavior. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, no. 6(4), pp. 246–260. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Карпенко, Л., & Чорненька , Л. (2022). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ . Економічний простір, (180), 54-57. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ