ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ТОВАРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РФ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Ключові слова: міжнародна торгівля, харчова промисловість, торгівельна війна, експорт українських товарів, санкції, військова агресія РФ

Анотація

Актуальність обраної тематики дослідження обумовлена експортним потенціалом для України продукції агропромислового комплексу та готових продуктів харчування й історично сформованими тісними торгівельними зв’язками з РФ. Після анексії Криму та військової агресії РФ на сході України торгівельні відносини між країнами значно загострилися. Автор розкриває їх розвиток на прикладі динаміки торгівлі товарами харчової промисловості, як галузі, в якій відбулися найсуттєвіші зміни. Розкриваються поняття гібридної та торгівельної війн. Автором наводиться динаміка українського експорту товарів основних галузей харчової промисловості до РФ, яка наочно відображає поступове його зниження протягом 2014-2020 рр. Поданий аналіз основних заходів, які вживалися РФ з метою перешкоджання експорту українських товарів харчової промисловості. Зауважено на небезпеках для розвитку як внутрішньої так і зовнішньої торгівлі українським продовольством, причинами яких стало повномасштабне вторгнення військ РФ на територію України. Автор наголошує на важливості кроків, які робить міжнародна спільнота щодо лібералізації торгівлі з Україною, підтримки її експортного потенціалу у такі важкі часи як військовий напад з боку РФ.

Посилання

Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424. Постанова КМ України від 5 березня 2022 р. № 207 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.07.2022).

Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації: Постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.06.2022).

Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації: Постанова КМ України від 9 квітня 2022 р. № 426. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.07.2022).

Базилюк Я. Забезпечення економічної безпеки України в умовах гібридної війни. Стратегічні пріоритети. 2015. Вип. 3. С. 47–55.

Власюк О. Економічні чинники розбудови європейського безпекового простору в умовах військової агресії проти України. Стратегічні пріоритети. 2015. Вип. 2 (35). С. 5–15.

Гончар М., Чубик А., Ищук О. Гибридная война Кремля против Украины и ЕС: энергетический компонент. URL: https://geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/585- (дата звернення: 27.06.2022).

Експорт в умовах війни. URL: https://export.gov.ua/business_during_war (дата звернення: 22.07.2022).

Коляда О., Омельченко М. Зовнішня торгівля товарами України: сучасний стан та перспективи розвитку. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/10.pdf (дата звернення: 22.06.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистики України: зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

(дата звернення: 10.07.2022).

Підписана угода розблокування морського експорту українського зерна. URL: https://finclub.net/ua/news/pidpysana-uhoda-rozblokuvannia-morskoho-eksportu-ukrainskoho-zerna.html (дата звернення: 23.07.2022).

Рік торговельної війни: від цукерок до молока. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/07/140728_ukraini_russia_export_az (дата звернення: 11.07.2022).

Розумний М. Європі потрібен чіткий алгоритм колективного реагування на перші ознаки «гібридної» агресії. «Гібридна» війна Росії – виклики і загрози для Європи. Київ, 2016. С. 8. (дата звернення: 17.07.2022).

Росія розширила санкції проти України URL: https://thepage.ua/ua/news/sankciyi-rosiyi-proti-ukrayini-novij-spisok-zaboronenih-tovariv (дата звернення: 17.07.2022).

Pro vnesennya zmin u dodatky 1 i 5 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 hrudnya 2021 r. № 1424.: Postanova KM Ukrayiny vid 5 bereznya 2022 r. № 207 [On amendments to Appendices 1 and 5 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. December 29, 2021 №. 1424. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. March 5, 2022 № 207]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/207-2022-%D0%BF#Text (accessed 07.21.2022). [in Ukrainian]

Pro zaboronu vvezennya na mytnu terytoriyu Ukrayiny tovariv, shcho pokhodyatʹ z Rosiysʹkoyi Federatsiyi: Postanova KM Ukrayiny vid 30 hrudnya 2015 r. № 1147. [On the prohibition of importation into the customs territory of Ukraine of goods originating from the Russian Federation: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine.December 30, 2015 № 1147]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015 -%D0%BF#Text (accessed 06.27.2022). [in Ukrainian]

Pro zastosuvannya zaborony vvezennya tovariv z Rosiysʹkoyi Federatsiyi: Postanova KM Ukrayiny vid 9 kvitnya 2022 r. № 426. [On the application of the ban on the import of goods from the Russian Federation: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. April 9, 2022 №. 426.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2022-%D0%BF#Text (accessed 07.21.2022). [in Ukrainian]

Bazylyuk Ya. (2015) Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny v umovakh hibrydnoyi viyny. [Ensuring the economic security of Ukraine in the conditions of a hybrid war]. Stratehichni priorytety, issue 3, pp. 47–55. [in Ukrainian]

Vlasyuk O. (2015) Ekonomichni chynnyky rozbudovy yevropeysʹkoho bezpekovoho prostoru v umovakh viysʹkovoyi ahresiyi proty Ukrayiny. [Economic factors of the development of the European security space in the conditions of military aggression against Ukraine]. Stratehichni priorytety, issue 2 (35), pp. 5–15. [in Ukrainian]

Gonchar M., Chubyk A., Ishchuk O. Hybrydnaya voyna Kremlya protyv Ukrayny y ES: énerhetycheskyy komponent. [The hybrid war of the Kremlin against Ukraine and the EU: the energy component.] Available at: https://geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/585- (accessed 06.27.2022). [in Ukrainian]

Eksport v umovakh viyny. [Export during war]. Available at: https://export.gov.ua/business_during_war (accessed 22.07.2022).

Kolyada O., Omelchenko M. Zovnishnya torhivlya tovaramy Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku. [ Foreign trade in goods of Ukraine: current state and development prospects]. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/10.pdf (accessed 06.22.2022). [in Ukrainian]

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny: zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ [Official website of the State Statistics Service of Ukraine: foreign economic activity]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (d accessed 10.07.2022). [in Ukrainian]

Pidpysana uhoda rozblokuvannya morsʹkoho eksportu ukrayinsʹkoho zerna. [An agreement was signed on unblocking the sea export of Ukrainian grain]. Available at: https://finclub.net/ua/news/pidpysana-uhoda-rozblokuvannia-morskoho-eksportu-ukrainskoho-zerna.html (accessed 23.07.2022). [in Ukrainian]

Rik torhovelʹnoyi viyny: vid tsukerok do moloka. [A year of trade war: from candy to milk]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/07/140728_ukraini_russia_export_az (accessed 11.07.2022). [in Ukrainian]

Rumunny M. (2016) Yevropi potriben chitkyy alhorytm kolektyvnoho reahuvannya na pershi oznaky «hibrydnoyi» ahresiyi. «Hibrydna» viyna Rosiyi – vyklyky i zahrozy dlya Yevropy. [Europe needs a clear algorithm of collective response to the first signs of "hybrid" aggression. Russia's "hybrid" war - challenges and threats for Europe]. Kyiv, P. 8. (accessed 07.17.2022). [in Ukrainian]

Rosiya rozshyryla sanktsiyi proty Ukrayin. [Russia expanded sanctions against Ukraine]. Available at: https://thepage.ua/ua/news/sankciyi-rosiyi-proti-ukrayini-novij-spisok-zaboronenih-tovariv (accessed 07.17.2022). [in Ukrainian]

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Шевченко-Перепьолкіна, Р. (2022). ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ТОВАРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РФ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ. Економічний простір, (180), 47-53. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-7
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ