КОМАНДА R&D- ПРОЕКТУ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • К. Г. Сердюков Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: інноваційна діяльність, персонал, R&D-проект, корпоративне управління, суб’єкт господарювання

Анотація

Економічне зростання на рівні суб’єкта господарювання – це результат ефективної діяльності його співробітників, а особливість інноваційної діяльності полягає в її колективному та творчому характері. Основною метою статті є дослідження місця команди R&D-проекту у корпоративній структурі та обґрунтування особливої ролі взаємовідносин між різними зацікавленими особами у системі корпоративного управління в умовах здійснення інноваційної діяльності. У статті доведено, що команда R&D-проекту складається з висококваліфікованих, творчих особистостей, які мають різні мотиви та особисті якості, не бажають працювати у жорстких рамках, нав’язаних корпоративною культурою. Це провокує появу додаткових конфліктів інтересів як у середині групи, так і загострення протиріччя між власниками та учасниками команди, менеджерами і учасниками команди. Але формування такої команди дозволяє скоротити період реалізації проекту, можливість оперативного реагування на зміни, спрощення системи контролю, зацікавленість членів групи у результатах проекту, зниження рівня несприйняття інновацій у колективі в цілому. До загальних законів управління командами R&D-проектів доцільно віднести: професіоналізм команди та забезпечення її усіма необхідними ресурсами; автономія та максимальна увага; висвітлення досягнутих нею результатів. Також у роботі визначено фактори, що гальмують ефективність роботи команди R&D- проекту. Найбільш впливовими з них є: попередній досвід, який блокує здатність бачити щось нове, невизначеність функцій, незацікавленість керівників та власників у результатах інноваційної діяльності, обмеження у системі комунікацій, автократичний стиль керівництва, неефективний менеджмент: недовіра до ідей, що формуються на нижчих рівнях, зайва бюрократизація, тотальний контроль, некоректна поведінка й висловлювання, кулуарне прийняття рішень, втручання інших відділів у оцінку пропозицій та рішень, постійна критика і погрози. Виявлені у статті закономірності та надані рекомендації дозволять підвищити ефективність діяльності як суб’єкта господарювання в цілому, так і корпоративного управління зокрема.

Посилання

Офіційний сайт World bank group. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

Доповіді Інституту економіки і прогнозування НАН України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/2.

Офіційний сайт документів Державної Служби Статистики України Ukrstat.org [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.

Офіційний сайт інформаційного агентства УНІАН. Bloomberg: Україна за рік впала у рейтингу інноваційності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unian.ua/society/10416915-bloomberg-ukrajina-za-rik-vpala-u-reytingu-innovaciynosti.html.

Офіційний сайт документів Державної Служби Статистики України Ukrstat.org [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/ni/arh_ndr_u.html.

Дорошенко Г. О. R&d-проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. No6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6382.

Маркова Е. В., Морозов В. В. Методика оценки уровня конкурентоспособности продукции инновационного предпринимательства. / Взаимодействие науки и общества: Проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно- практической конференции. 2013. No 1(24). С. 47-54.

Nobelius D. Towards the sixth generation of R&D management // International Journal of Project Management, 22, 2004.

Akhilesh K. B. R&D Management. India: Private Ltd «Springer», 2014. 253 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://books.google.co.in/books?id=Jr4_BAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

Ofitsiinyi sait World bank group. [Official site World bank group]. Retrieved from https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

Dopovidi Instytutu ekonomiky i prohnozuvannia NAN Ukrainy. [Reports of the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Retrieved from http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/2 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait dokumentiv Derzhavnoi Sluzhby Statystyky Ukrainy Ukrstat.org [Official site of documents of the State Service of Statistics of Ukraine Ukrstat.org]. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait informatsiinoho ahentstva UNIAN. Bloomberg: Ukraina za rik vpala u reitynhu innovatsiinosti [The official site of the UNIAN news agency. Bloomberg: Ukraine for the year fell in the ranking of innovation. Retrieved from https://www.unian.ua/society/10416915-bloomberg-ukrajina-za-rik-vpala-u-reytingu- innovaciynosti.html. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait dokumentiv Derzhavnoi Sluzhby Statystyky Ukrainy Ukrstat.org [Official site of documents of the State Service of Statistics of Ukraine Ukrstat.org]. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/ni/arh_ndr_u.html. [in Ukrainian].

Doroshenko, G.O. (2018). R & D- proekty yak sposib provadzhennia innovatsiinoi diialnosti na pidpryiemstvi [R & D-projects as a way of conducting innovation activity at the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6382. [in Ukrainian].

Markova, E.V., Morozov, V.V. (2013). Metodyka otsenky urovnia konkurentosposobnosty produktsyy ynnovatsyonnoho predprynymatelstva [Method of estimation of the level of competitiveness of products of innovative entrepreneurship]. Vzaimodejstvie nauki i obshhestva: Problemy` i perspektivy` – The interaction of science and society: Problems and prospects: Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, 1(24), 47-54.

Nobelius, D. (2004). Towards the sixth generation of R&D management // International Journal of Project Management, 22.

Akhilesh, K. B. (2014) R&D Management. Private Ltd «Springer», 253. Retrieved from https://books.google.co.in/books?id=Jr4_BAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Сердюков, К. Г. (2019). КОМАНДА R&D- ПРОЕКТУ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Економічний простір, (145), 160-169. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/111
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС