ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»)

Ключові слова: підприємство, міжнародна співпраця, економічна ефективність, прибутковість, молочна галузь

Анотація

Інтенсивне включення України в інтеграційні процеси Європи і світу надає можливість підвищувати ступінь відкритості національної економіки, забезпечувати ефективне функціонування та сталий розвиток її економічної системи. Міжнародна інтеграція дозволяє країні бути учасником існуючої системи розподілу функцій і ролей у світовому господарстві з метою здійснення суттєвого впливу на хід глобалізації. За сучасних умов розширення масштабів міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції населення і трудових ресурсів, особливої актуальності набуває розвиток міжнародної співпраці. Основними способами налагодження коопераційних зв'язків є: здійснення спільних програм – підрядне кооперування та спільне виробництво; договірна спеціалізація – розмежування видів діяльності між субʼєктами різних країн, щоб не дублювати один одного, а взаємодоповнювати; інтегрована кооперація – обʼєднання капіталів декількох суб'єктів з різних країн для досягнення окремих, спільно узгоджених цілей. Це створення СП, ТНК та мультинаціональних корпорацій.

Посилання

Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна монографія. Кол. авт.; за ред. О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 540с.

Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М. Підходи до діагностики соціально-економічного потенціалу регіону як основи ефективної стратегії управління. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4.

Патицька Х.О. Фінансово-економічний потенціал територіальних громад: механізми функціонування та активізації : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2019. 209 с.

Шталь Т. В. та ін. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Харків : «Видавництво «Форт», 2015. 364 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.u

Euromonitor International. https://www.euromonitor.com/

Івано-Франківський міськмолокозавод. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/00445676/

Ведення бізнесу (Doing Business). Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83.

Діяльність суб’єктів господарювання: статистичний збірник. За ред. М. Кузнєцової. Відп. за вип. О. Вишневська. Київ : Державна служба статистики України, 2021. 151 с.

Dovhal', O. A., Kazakovoi, N. A. (2018) Hlobalizatsiia ta rehionalizatsiia iak vektory rozvytku mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn: kolektyvna monohrafiia [Globalization and regionalization as vectors for the development of international economic relations: a collective monograph]. Kharkiv : KhNU imeni V. N. Karazina, 540 p.

Kuzjmynchuk N.V., Kucenko T.M. (2016) Pidkhody do diaghnostyky socialjno-ekonomichnogho potencialu reghionu jak osnovy efektyvnoji strateghiji upravlinnja [Approaches to diagnosis social and economic potential of regions as the basis for effective management strategies]. Marketyngh i menedzhment innovacij, no. 4.

Patycjka Kh.O. (2019). Finansovo-ekonomichnyj potencial terytorialjnykh ghromad: mekhanizmy funkcionuvannja ta aktyvizaciji: monoghrafija [Financial and economic potential of territorial communities: mechanisms of functioning and activation: monograph]. Ljviv, 209p.

Shtal', T. V. and other (2015). Mizhnarodna ekonomika ta mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economics and International Economic Relations]. Kharkiv : «Vydavnytstvo «Fort», 364 p.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Euromonitor International. Available at: https://www.euromonitor.com/

Ivano-Frankivskyi miskmolokozavod [Ivano-Frankivsk City Milk Factory]. Available at: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/00445676/

Vedennia biznesu [Doing Business]. Vikipediia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83. (accessed 01 February 2022).

Kuznietsovoi M., Vyshnevs'ka O. (ed.) (2021) Diialnist subiektiv hospodariuvannia: statystychnyj zbirnyk [Activities of economic entities: statistical collection]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 151p.

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Гнилянська, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»). Економічний простір, (180), 21-28. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ