УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПРИКЛАДІ ОЦІНКИ ПРЕДМЕТІВ АНТИКВАРІАТУ ТА КОЛЕКЦІОНУВАННЯ

  • О.Г. Вагонова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-6553-7771
  • В.В. Чорнобаєв Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-6624-6423
  • Л.Г. Нестерова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: предмет антикваріату та колекціонування, товарознавча експертиза, експертна оцінка, прогнозована ціна, ринок антикваріату, колекційна премія, колекціонування, «прокляття переможця», аукціон

Анотація

Встановлено, що більша частина існуючих методик проведення товарознавчої експертизи абсолютно різних предметів антикваріату і колекціонування, а також визначення їхньої прогнозної вартості не мають універсальних критеріїв для здійснення атрибуції, експертизи і верифікації побудованих висновків. Визначено універсальні параметри, на основі застосування яких може визначатися розмір колекційної премії майже для всіх предметів антикваріату та колекціонування, які проходять експертизу в кожний конкретний період. Запропонований універсальний методичний підхід дозволить експертам і професійним суб’єктам ринку оцінювати предмети антикваріату та колекціонування незалежно від їхньої належності до різних товарних груп і за ціною, максимально наближеною до їх реальної вартості.

Посилання

Калашнікова О. В. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: підручник. Київ: Знання, 2006. С. 479.

Артюх Т. М., Могілевський В. Ю. Шляхи покращення експертної оцінки та стану збереження культурномистецьких цінностей і антикваріату. Сучасні проблеми товарознавства: зб. наук. праць КНТЕУ. 2001. С. 23–28. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5847

Платонов Б. О. Основи оціночної діяльності : підручник. Київ : НАКККіМ, 2013. С. 227.

Індутний В. В., Мережко Н. В., Золотарьова О. Г. Оцінка коштовностей з урахуванням фінансових можливостей потенційних покупців. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. № 22. С. 96–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlteu_2019_22_18

Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України від 29 грудня 2001 року N 322/795. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6346.html

Чорнобаєв В. В. Проблеми експертної оцінки предметів антикваріату. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 51–60.

Шелудякова Н. А. М. Грушевський – колекціонер у контексті наукового та мистецького життя україни кінця ХІХ – початку ХХ ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.06. Київ, 2018. 242 с.

Грабинський , І. (2021). Методологічні проблеми аналізу світового ринку творів мистецтва, предметів старовини та антикваріату. Грааль науки. 2021. № 10. С. 41–44. URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.004

Тимощик Л. П. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність, на прикладі ікон. Modern Economics. 2019. № 13. С. 240–245. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-37.

Шиманська, О. Теорія аукціонів та її практичне застосування. Вісник економіки. 2021. № 1. С. 143–158. URL: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.01.143

Електронний каталог польських монет Fortress. URL: https://www.fortresscatalogue.com/search.php?q=1528%203%20Grossus

Волошенюк В. В., Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Історія економічних учень : навч. пос. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2008. с. 222.

Kalashnikova O. V. (2006) Osnovy mystetstvoznavchoi ekspertyzy ta vartisnoi otsinky kulturnykh tsinnostei [Basics of art examination and valuation of cultural values]. Kyiv: Znannia, p. 479.

Artiukh T. M., Mohilevskyi V. Yu. (2001) Shliakhy pokrashchennia ekspertnoi otsinky ta stanu zberezhennia kulturnomystetskykh tsinnostei i antykvariatu [Ways to improve the expert assessment and state of preservation of cultural and artistic values and antiques]. Suchasni problemy tovaroznavstva: zb. nauk. prats KNTEU. рр. 23–28. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5847

Platonov B. O. (2013). Osnovy otsinochnoi diialnosti [Basics of evaluation activity]. Kyiv: NAKKKiM, p. 227.

Indutnyi V. V., Merezhko N. V., Zolotarova O. H. (2019). Otsinka koshtovnostei z urakhuvanniam finansovykh mozhlyvostei potentsiinykh pokuptsiv [Valuation of jewelry taking into account the financial capabilities of potential buyers]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, no. 22. рр. 96–103. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlteu_2019_22_18

6. Pro zatverdzhennia Pravyl torhivli antykvarnymy rechamy [On the approval of the Rules of trade in antiques]. Nakaz Ministerstva ekonomiky ta z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy, Ministerstva kultury i mystetstv Ukrainy vid 29 hrudnia 2001 roku N 322/795. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6346.html

Chornobaiev V. V. (2018) Problemy ekspertnoi otsinky predmetiv antykvariatu [Problems of expert evaluation of antiques]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no. 2, рр. 51–60.

Sheludiakova N. A. M. (2018). Hrushevskyi – kolektsioner u konteksti naukovoho ta mystetskoho zhyttia ukrainy kintsia ХІХ – pochatku ХХ st. [Hrushevskyi is a collector in the context of the scientific and artistic life of Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries] (PhD Thesis), Kyiv, p. 242.

Hrabynskyi , I. (2021). Metodolohichni problemy analizu svitovoho rynku tvoriv mystetstva, predmetiv starovyny ta antykvariatu [Methodological problems of the analysis of the world market of works of art, antiques and antiques]. Hraal nauky. № 10, рр. 41–44. URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.004

Tymoshchyk L. P. (2019). Otsinka rukhomykh rechei, shcho stanovliat kulturnu tsinnist, na prykladi ikon [Evaluation of movable things that constitute cultural value, using the example of icons]. Modern Economics, no. 13(2019), рр. 240–245. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-37.

Shymanska, O. (2021). Teoriia auktsioniv ta yii praktychne zastosuvannia [Theory of auctions and its practical application]. Visnyk ekonomiky, no. 1, pp. 143–158. Available at: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.01.143

Elektronnyi kataloh polskykh monet Fortress [Electronic catalog of Fortress Polish coins]. Available at: https://www.fortresscatalogue.com/search.php?q=1528%203%20Grossus

Volosheniuk V. V., Pylypenko H. M., Pylypenko Yu. I. (2008). Istoriia ekonomichnykh uchen [History of economic thought]. Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet, p. 222.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Вагонова, О., Чорнобаєв, В., & Нестерова, Л. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПРИКЛАДІ ОЦІНКИ ПРЕДМЕТІВ АНТИКВАРІАТУ ТА КОЛЕКЦІОНУВАННЯ. Економічний простір, (180), 9-15. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають