СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Т. В. Польова Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • І. П. Порсюрова Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: аудит, операції з цінними паперами, етапи аудиту, аудиторські процедури, робоча таблиця аудитора, інвентаризація

Анотація

В умовах глобалізації фінансового ринку для підприємств, які здійснюють операції з цінними паперами, важливим напрямком контролю є оцінка ефективності фінансових операцій. Результативність функціонування суб’єкта господарювання залежить від здійснення належного аудиту, який полягає у безперервному спостереженні та дієвості перевірки фактичних наслідків операцій з цінними паперами. У ході аудиту досліджується ефективність систем обліку та контролю щодо здійснених операцій з цим видом активів та зобов’язань. Метою статті є дослідження етапів здійснення аудиту операцій з цінними паперами, відповідних аудиторських процедур та типових помилок. Завдання дослідження полягають у визначенні об’єктів, функцій, інформаційної бази аудиту, а також етапів його проведення; визначення аудиторських процедур та робочих документів аудитора, які є інформаційним джерелом для подальшого формування правдивого аудиторського висновку. Методологією дослідження є сукупність наукових методів системного та порівняльного аналізу, що дозволило всебічно дослідити проведення аудиту операцій з цінними паперами суб’єктів господарювання. Для вивчення даного питання було застосовано такі наукові методи пізнання, як аналіз, узагальнення, групування, порівняння. Запропоновано робочу таблицю перевірки правильності відображення в обліку результатів операцій з цінними паперами, що дозволить систематизувати отриману аудитором інформацію та приймати обґрунтовані рішення. Акцентовано увагу на важливості інвентаризації цінних паперів, яка є ефективною аудиторською процедурою виявлення порушень при здійсненні операцій з цінними паперами на підприємстві. Подальшим етапом дослідження є визначення аналітичних процедур щодо аудиту операцій з цінними паперами, розробка нових аналітичних таблиць, що дозволятимуть аудитору ефективно здійснювати перевірку. Важливим подальшим напрямком дослідження є аудит фінансової звітності щодо операцій з цінними паперами за міжнародними стандартами, особливості оцінки цінних паперів за різними операціями, що здійснює підприємство.

Посилання

Войнаренко М. П. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект : монографія / М. П. Войнаренко, С. З. Мошенський, Н. А. Пономарьова. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 260 с.

Ісаєва А. А. Методологія та організація обліку та аудиту цінних паперів: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / А.А. Ісаєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -Київ, 2009. - 20 с.

Катрич О. В. Аудит інвестиційних проектів: опорний конспект лекцій / О.В. Катрич, О. В. Комірна. - Київ: КНТЕУ, 2018. - с. 57.

Порсюрова І. П. (Котелевська І. П.) Щодо особливостей аудиту операцій з цінними паперами підприємства / І. П. Порсюрова (І. П. Котелевська) // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: зб. наук. статей. Київ: УБС НБУ, 2011.1 електрон. опт. диск (CD-R). Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows 98, 2000, XP ; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 8.0.

Мельник М. В. Ревизия и контроль / М.В. Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 520 с.

Михальчишина Л. Г. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами / Л. Г. Михальчишина // Економічний аналіз. - 2015. - Том 22. - No 1. - С. 131-137.

Орлов І. В. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві / І.В. Орлов // Вісник ЖІТІ. - 2002. - No 21. - С. 163-168.

Трикашна Д. В. Деякі аспекти методології та організації обліку та аудиту операцій з цінними паперами / Д. В. Трикашна, Л. І. Прохорова // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - 2017. - Вип. 6(62). - С. 136-142.

Усач Б. Ф. Аудит : навчальний посібник / Б. Ф. Усач. - Київ: Знання – Прес, 2002. - 223 с.

Voinarenko, M. P., Moshenskyi, S. Z. & Ponomarova, N. A. (2006). Korporatyvni tsinni papery: oblikovofinansovyi aspect [Corporate securities: accounting and financial aspects]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Isaeva, A.A. (2009). Metodologiia ta organizatsiia obliku ta audytu tsinnykh paperiv [Methodology and organization of accounting and audit of securities]. Extended abstract of candidade’s thesis. Kyiv : KNU im. Shevchenko [in Ukrainian].

Katrych, O. V. & Komirna, O. V. (2018). Audyt investytsiinykh proektiv [Audit of investment projects]. Kyiv : KNTEU [in Ukrainian].

Porsiurova, I.P. (Kotelevska, I.P) (2011) Shchodo osoblyvostei audytu operatsii z tsinnymy paperamy [About features of audit of operations with securities of the enterprise]. Naukovi doslidzhennia molodi – vyrishenniu problem yevropeiskoi intehratsii: Proceedings of the Conference Title. Kyiv : UBS NBU [in Ukrainian].

Melnic, M. V., Panteleev, A.S & Zvezdin, A. L. (2004) Reviziia i kontrol [Audit and control]. Moskva. ID FBK-PRESS [in Russian].

Mykhalchyshyna, L. H. (2015) Organizatsiino-metodychni aspekty vnutrishnoho kontroliu operatsii z tsinnymy paperamy [Organizational and methodological aspects of internal control of securities operations]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, 1(22), 131-137 [in Ukrainian].

Orlov, I. V. (2002) Systema vnutrishnoho kontroliu v aktsionernomu tovarystvi [Internal control system in a joint stock company]. Visnyk ZhITI - Herald ZhITI, 21, 163-168 [in Ukrainian].

Trykashna, D. V. & Prokhorova, L. I. (2017) Deiaki aspekty metodologii ta orhanizatsii obliku ta audytu operatsii z tsinnymy paperamy [Some aspects of the methodology and organization of accounting and audit of securities transactions]. Bukhhalterskii oblik, analiz ta audit - Accounting, analysis and audit, 6(62), 136-142 [in Ukrainian].

Usach, B. F. (2002) Audyt [Audit] Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Польова, Т. В., & Порсюрова, І. П. (2019). СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (145), 139-148. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/109
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС