КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

  • І. І. Кононов Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: ціна, методи ціноутворення, експортно-імпортні операції, класифікація методів ціноутворення, трансфертне ціноутворення

Анотація

Метою статті є розробка науково-обґрунтованої класифікації методів ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності підприємств роздрібної торгівлі. В статті доведено, що ефективна цінова політика на підприємствах повинна відповідати тенденціям ринку і забезпечувати досягнення якнайкращих результатів роботи з урахуванням наявних ресурсів. Обґрунтовано, що значний вплив на політику цін підприємств роздрібної торгівлі в частині експортно- імпортних операцій мають інтернаціоналізація ринків і поява ринків електронних продажів, включаючи Інтернет-торгівлю. Оскільки на відміну від єдності науковців стосовно визначення ціни погляди вчених відрізняються стосовно їх класифікації, особливо при здійсненні експортно-імпортних операцій. Застосовуючи системний підхід виділено основні види цін, що обслуговують і регулюють економічні відносини між різними учасниками національного і світового ринків. Доведено, що в основу класифікації цін зазвичай покладають такі критерії як характер обслуговування обігу, регуляторний вплив держави, ступінь конкуренції, спосіб фіксації, вид ринку, час чинності. Запропоновано авторську класифікацію моделей ціноутворення, які об’єднують близькі за наповненням суттю методичні прийоми. В розробленій класифікації окремо виділено методи трансфертного ціноутворення, які є дієвим інструментом підвищення транспарентності міжнародного податкового планування та забезпечують стабільність оподаткування та усувають можливість переміщення прибутку в інші податкові юрисдикції. Доведено, що оптимальне визначення ціни напряму впливатиме на загальний фінансовий стан учасника експортно-імпортної операції та сприятиме: підвищенню мотивації кожного учасника експортно- імпортної операції шляхом забезпечення можливості виходу на будь-які ринки з визначеними правилами ціноутворення; налагодженню системи оцінки діяльності учасників експортно-імпортної операції, що підвищує не лише їх мотивацію, але й відповідальність; оптимізації фінансових результатів учасників експортно- імпортної операції; ефективному розподілу ресурсного потенціалу учасників експортно-імпортної операції, шляхом визначення найпривабливіших товарів, робіт, послуг кожного; мінімізації податкового навантаження при співробітництві як з резидентами, так і з нерезидентами; наданню гарантій, що автономність кожного учасника експортно-імпортної операції не буде порушуватися.

Посилання

Крутова, А. С. Облік в системі електронної комерції : монографія. Харків : ХДУХТ, 2011. 396 с.

Закон України «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс] : прийнятий Верховною Радою України від 21.06.2012 р. No5007-VI. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.

Про ціноутворення в умовах реформування економіки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1994 No 733. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-94-%D0%BF.

Корман І. І. Предметно-методологічні аспекти ціноутворення. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Київ : КНЕУ, 2008. Вип. 20. С. 431–438.

Смольнякова Н. М. Теорія ціни як методологічна основа формування сучасної цінової політики. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Харків : ХДУХТ, 2011. Вип. 1. С. 274–283.

Корінєв В. Л. Методичний підхід до ціноутворення в умовах нестабільної економіки. Держава та регіони. 2007. No 6. С. 63–68.

Чернікова Я. Теоретичні основи функцій ціни та системи цін в умовах ринкової економіки. Економічний аналіз. 2010. Вип. 7. С. 124–128.

Сус Л. М.Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. No1. С. 272–275.

Гладких Д. Державне регулювання економіки за допомогою ціноутворення. Економіка України. 2001. No1. С. 50–55.

Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання [Електронний ресурс] : затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 р. No 2. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0004-97.

П’ятак І. В. Ціноутворення та фактори впливу на становлення цінової політики. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. No 4. С. 130–134

Рибка Н. В. Стан та перспективи розвитку ціноутворення в Україні. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року. Львів: ЛНАУ, 2018. С. 291–293

Капінус Л. В., Скригун Н. П. Сутність та систематизація методів встановлення цін в ринкових умовах. Економіка та управління АПК. 2011. No 5(85). С. 51–55.

Подлевська О. М. Принципи ціноутворення в електронній комерції. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. 2014. Вип. 1. С. 311–317.

Єгупова І. М. Особливості ціноутворення на основні послуги в готелі з урахуванням цільового прибутку. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. Спецвип. 33. Ч.3. С. 93–99.

Кузьменко А.В., Харченко В.В. Ціна як економічна категорія: порядок встановлення та методи ціноутворення в умовах сучасної ринкової економіки. Економіка і суспільство. Вип. 13. 2017. С. 547–552.

Krutova, A.S. (2011) Oblik v systemi elektronnoyi komertsiyi : monohrafiya [Accounting in the system of electronic commerce: monograph], Kharkiv, KhDUHT. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro tsiny i tsinoutvorennya»: pryynyatyy Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny vid 21.06.2012 r. No 5007-VI [The Law of Ukraine "On Prices and Pricing": adopted by the V erkhovna Rada of Ukraine from 21.06.2012, No 5007-VI], zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. [in Ukrainian].

Pro tsinoutvorennya v umovakh reformuvannya ekonomiky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 21.10.1994 No 733 [On pricing in the conditions of economic reform: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 21, 1994 No 733], zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-94-%D0%BF

Korman, I.I. (2008) Predmetno-metodolohichni aspekty tsinoutvorennya [Subject- methodological aspects of pricing]. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky : zb. nauk. pr. – Formation of market economy: Sb. Sciences, Kiev, KNEU, vol. 20. [in Ukrainian].

Smol'nyakova, N.M. (2011) Teoriya tsiny yak metodolohichna osnova formuvannya suchasnoyi tsinovoyi polityky [Theory of prices as a methodological basis for the formation of modern pricing policy]. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and prospects for the development of trade and services, Kharkiv, KhDUHT, vol. 1. [in Ukrainian].

Korinyev, V.L. (2007) Metodychnyy pidkhid do tsinoutvorennya v umovakh nestabil'noyi ekonomiky [Methodical approach to pricing in an unstable economy]. Derzhava ta rehiony – State and regions), No 6. [in Ukrainian].

Chernikova, Ya. (2010) Teoretychni osnovy funktsiy tsiny ta systemy tsin v umovakh rynkovoyi ekonomiky [Theoretical foundations of the functions of price and price systems in a market economy]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, Vol. 7. [in Ukrainian].

Sus, L.M. (2016) Osoblyvosti tsinovoyi polityky ta tsinoutvorennya v Ukrayini [Features of Price Policy and Pricing in Ukraine]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic Sciences, No 1. [in Ukrainian].

Hladkykh, D. (2001) Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky za dopomohoyu tsinoutvorennya [State regulation of the economy by means of pricing]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, No1. [in Ukrainian].

Instruktsiya pro poryadok poznachennya rozdribnykh tsin na tovary narodnoho spozhyvannya: zatverdzhena nakazom Ministerstva zovnishnikh ekonomichnykh zv"yazkiv i torhivli Ukrayiny vid 04.01.97 r. No 2 [Instruction on the procedure for designating retail prices for consumer goods: approved by the order of the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade of Ukraine dated January 4, 1997 No. 2.], zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0004-97.

P"yatak, I.V. (2012) Tsinoutvorennya ta faktory vplyvu na stanovlennya tsinovoyi polityky [Pricing and factors of influence on the formation of price policy]. Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu i biznesu – Herald of the Berdyansk University of Management and Business, No 4. [in Ukrainian].

Rybka, N.V. (2018) Stan ta perspektyvy rozvytku tsinoutvorennya v Ukrayini [Status and

prospects of pricing in Ukraine]. Мaterialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi. «Oblikovo-analitychne zabezpechennya innovatsiyoho rozvytku ekonomiky:» – Мaterials of the All-Ukrainian scientific and practical Internet conference «Accounting and analytical support of innovative economic development». (pp. 291-293). [in Ukrainian].

Kapinus, L.V., Skryhun, N.P. (2011) Sutnist' ta systematyzatsiya metodiv vstanovlennya tsin v rynkovykh umovakh [The essence and systematization of methods for establishing prices in market conditions]. Ekonomika ta upravlinnya APK – Economics and management of agro-industrial complex, No 5 (85). [in Ukrainian].

Podlevs'ka, O.M. (2014) Pryntsypy tsinoutvorennya v elektronniy komertsiyi [Principles of pricing in e-commerce]. Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Ekonomika – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Economy, Vol. 1. [in Ukrainian].

Yehupova, I.M. (2011) Osoblyvosti tsinoutvorennya na osnovni posluhy v hoteli z urakhuvannyam tsil'ovoho prybutku [Features of pricing on basic services in the hotel, taking into account the target profit]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu: Seriya: Ekonomika. – Scientific herald of Uzhgorod University: Series: Economics, Uzhhorod, Publishing House UzhNU "Goverla", Spetsvip. 33, Part 3 [in Ukrainian].

Kuz'menko, A.V., Kharchenko, V.V. (2017) Tsina yak ekonomichna katehoriya: poryadok vstanovlennya ta metody tsinoutvorennya v umovakh suchasnoyi rynkovoyi ekonomiky [Price as an economic category: the order of establishment and methods of pricing in a modern market economy]. Ekonomika i suspil'stvo – Economics and Society, Vol. 13. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Кононов, І. І. (2019). КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Економічний простір, (145), 128-138. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/108
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС