ОПТИМІЗУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У РЕЖИМІ ПЕРЕРОБКИ

  • Ю. Л. Чиркова Національний університет «Львівська політехніка»
  • Н. Я. Петришин Національний університет «Львівська політехніка»
  • М. Г. Бортнікова Національний університет «Львівська політехніка»
  • О. В. Хомік Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: оптимізування, податкове навантаження, операції з переробки, толінг, зовнішньоекономічні операції, суб’єкт господарювання

Анотація

У статті уточнено сутність поняття «податкове оптимізування» та наведено його відмінність від категорії «мінімізація податкових платежів». Проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу щодо оподаткування зовнішньоекономічних операцій та легальних способів зниження його рівня. Доведено, що у сучасних умовах під податковим оптимізуванням розглядається зниження розміру податкового зобов'язання шляхом цілеспрямованих правомірних дій платника податку, що передбачають можливість повного використання всіх законодавчо врегульованих пільг, податкових звільнень та інших законних переваг. Саме ця особливість відрізняє оптимізування податкових платежів від їх мінімізації, яка найчастіше реалізується через використання методів приховування доходів від податкових органів, подання недостовірної бухгалтерської та податкової звітності. Узагальнено особливості зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання, що виступають активними учасниками експортно-імпортних операцій. З’ясовано роль толінгових операцій з переробки у сфері податкового оптимізування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Вивчено досвід країн Вишеградської групи, цінний для вітчизняних підприємств в напрямку імплементації операцій з переробки з метою податкової оптимізації. Проаналізовано особливості оподаткування і митного оформлення давальницької сировини та продукції, виготовленої з неї. Наведено порівняльну характеристику митних режимів експорту та переробки на митній території України в контексті оподаткування, зокрема що стосується відмінностей у ресурсному забезпеченні, виробничих потужностях, процесу виробництва та реалізації готової продукції, нарахування митних платежів, що підлягають сплаті в межах митних режимів. Представлено динаміку зовнішньої торгівлі послугами переробки в Україні в розрізі їх ключових видів. Обґрунтовано переваги укладання договору з переробки давальницької сировини іноземного контрагента. Доведено, що вказаний спосіб оптимізації податків є однаково ефективним як для підприємств-переробників, так і власників сировини, адже операції з давальницької сировини дають позитивний податковий ефект при наявності загальних сприятливих умов та врахуванні реальних бізнес-процесів на підприємстві.

Посилання

Doing Business 2019. Economy profile of Ukraine. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf.

Тюріна М.М. Ефективність податкової політики України в рамках інтеграційних процесів / М. М. Тюріна // Еконоімка і суспільство. – 2018. - No 18. – С. 231-218.

Zagorodniy A. Concept of tax planning at the enterprise / A. Zagorodniy, V. Olikhovskyi // Economics, Entrepreneurship, Management. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 4. — No 1. — P. 15–24.

Бабін І.І. Презумпції та фікції в податковому праві. Навчальний посіб-ник. Чернівці: Рута, 2009. – 320 с.

Тютюнник І.В. Інструменти мінімізації податкового навантаження в Україні: порівняльний аналіз та ефекти від застосування / І. Тютюнник, Я. Кобушко //Економічний аналіз. – Том 28, No 4. – 2018 р. – С. 123-130.

Лист Міністерства Фінансів України «Щодо схем мінімізації сплати податків очима МФУ» N 31-20010-3-8/3337 від 25.04.2008 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3337201-08.

Митний кодекс України No 4495-VI від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Зелді Р. Що не так з митним режимом переробки в Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/03/7/634772/

Податковий кодекс України No 2755-VI від 02.12.2010 зі змінами і доповненнями від 13.11.2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2007_u.htm

Мельник О.Г. Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25212/1/50-348-358.pdf

Договір на переробку давальницької сировини : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://club.dtkt.ua/read.php?13,1840214,1840803.

Граковський Ю. Операції з давальницькою сировиною: Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication /100005443-operatsiyi-z- davalnitskoyusirovinoyu-1

Doing Business 2019. Economy profile of Ukraine. Retrieved from: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf.

Tiurina, M.M. (2018). Efektyvnist podatkovoi polityky Ukrainy v ramkakh intehratsiinykh protsesiv [Efficiency of tax policy of Ukraine within the framework of integration processes]. Ekonomika i Suspilstvo (pp.231-218) [in Ukrainian].

Zagorodniy A. Concept of tax planning at the enterprise / A. Zagorodniy, V. Olikhovskyi // Economics, Entrepreneurship, Management. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 4. — No 1. — P. 15–24.

Babin, І.І. (2009). Prezumptsii ta fiktsii v podatkovomu pravi [Presumptions and fictions in the tax law]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Tiutiunnyk, I.V., & Kobushko, Ya. V. (2018). Instrumenty minimizatsii podatkovoho navantazhennia v Ukraini: porivnialnyi analiz ta efekty vid zastosuvannia [Instruments for minimizing the tax burden in Ukraine: comparative analysis and application effects]. (Vol. 2), (pp.123-130). Ekonomichnyi analiz [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva finansiv Ukrainy vid 25.04.2008 No 31-20010-3-8/3337 “Shchodo skhem minimizatsii splaty podatkiv ochyma MFU”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada /show/v3337201-08 [in Ukrainian].

Customs Code of Ukraine vid 13.03.2012 No 4495-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 [in Ukrainian].

Zeldi, R. (2018). Shcho ne tak z mytnym rezhymom pererobky v Ukraini [What is wrong with the customs regime of processing in Ukraine]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/03/7/634772/ [in Ukrainian].

Tax Code of Ukraine vid 02.12.2010 No 2755-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Dynamika zovnishnioi torhivli posluhamy za vydamy [Dynamics of foreign trade in services by type] (2008). Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd /dseip/dseip2007_u.htm [in Ukrainian].

Melnyk, O.H. & Dutko, Z.M. (2013). Osoblyvosti zdiisnennia tolinhovykh operatsii subiektamy zovnishnioekonomichnoi diialnosti [Features of realization tolling operations by foreign economic activity subjects]. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25212/1/50-348-358.pdf [in Ukrainian].

Adamovych, N. (2017). Dohovir na pererobku davalnytskoi syrovyny: vazhlyvi momenty [Contract for the toll processing: significant moments]. Retrieved from: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/march/issue-20/article-25782.html [in Ukrainian].

Hrakovskyi, Yu. (2017). Operatsii z davalnytskoiu syrovynoiu [Toll processing operations]. Retrieved from: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005443-operatsiyi-z-davalnitskoyusirovinoyu-1[in Ukrainian].

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Чиркова, Ю. Л., Петришин, Н. Я., Бортнікова, М. Г., & Хомік, О. В. (2019). ОПТИМІЗУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У РЕЖИМІ ПЕРЕРОБКИ. Економічний простір, (145), 84-103. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/105
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ