ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ДОСТУПНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ

  • І. С. Карпа Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Ключові слова: фінансування, внутрішньо переміщені особи, соціальна ефективність, соціально доступне житло, принцип залежності

Анотація

Стаття присвячена теоретичним і прикладним аспектам фінансового забезпечення розвитку ринку житлової нерухомості та розробці практичних рекомендацій у контексті реалізації максими соціальної справедливості щодо врахування потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні. Визначено пріоритети фінансування житлової нерухомості з урахуванням соціального значення житла і правових засад його надбання. Обґрунтовано доцільність державного регулювання інвестиційних процесів на ринку житлової нерухомості і формування прозорих відносин володіння нерухомістю, оскільки інвестування в нерухомість характеризується високим мультиплікаційним ефектом і зниженням соціальної напруги в суспільстві. Методологічною основою статті є системний підхід до вивчення фінансового забезпечення розвитку ринку житлової нерухомості. Емпіричні дослідження дають можливість діагностувати групи регіонів відповідно до коефіцієнта співвідношення питомої ваги за прийнятою в експлуатацію загальною площею житла та чисельністю населення і рейтинг регіонів України за прийнятою в експлуатацію загальною площею житла на тисячу осіб постійного населення. Визначено, що житлова політика держави у частині фінансування житла для внутрішньо переміщених осіб є діями держави щодо адресного фінансування та забезпечення житловим фондом осіб, які покинули місце свого проживання внаслідок воєнних дій, стихійних лих та внутрішніх конфліктів. Акцентовано увагу на доцільності врахувати вікову структуру переселенців та пропоновані для них види житла (соціальне чи доступне) при виборі механізмів фінансування забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. При реалізації нової доктрини «Розумні міста» і Програми регіонального розвитку «Інноваційні економіка та інвестиції» для покращення житлової ситуації та підвищення стандартів якості життя запропоновано визначити пріоритетність створення Проектно-фінансового центру для фінансової обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо розроблення цільових регіональних програм розвитку житлового лізингу. Розвиток житлової нерухомості має супроводжуватися пріоритетним розвитком суміжних соціально-економічних сфер і територій.

Посилання

Томін М. О. Аналіз тенденцій розвитку ринку нерухомості України. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. 2019. No 3. С. 11–13.

Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О. І. Тулай. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 414 с.

Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / Опарін В. та ін.; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2016. 695 с.

Алексеєнко Л. М., Карпа І. С. Фінансові послуги на ринку житла: проблематика оцінювання з позиції соціальної ефективності. Економічний простір. 2017. Вип. 124. С. 55–66.

Алексеєнко Л. М., Карпа І. С. Організаційно-фінансові аспекти розвитку ринку житла в контексті ідеології сталого людського розвитку. Фінансові послуги: науково- практичний збірник. 2017. Вип. 4. С. 9–13.

Холодна Ю. Є. Фінансовий механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді в Україні. Економіка розвитку. 2018. No 2 (86). С. 62–70.

Черенько Л. М. Житлові умови населення і вибір пріоритетних напрямів житлової політики. Демографія та соціальна економіка. 2018. No 1 (32). С. 126–139.

Alekseyenko L., Karpa I., Tsizhma O. Optimization of Residential Real Estate Taxation in the Context of Increasing Efficiency of State Regulation of Social Standards. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: Monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. Тernopil: TNEU, 2017. Р. 249–256.

Юркевич О. М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. No 21. С. 30–34.

Солодько А., Доронюк Т. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irf.ua/content/files/dp-2015-7.pdf.

Балакірєва О. Спектр проблем вимушених переселенців в Україні: швидка оцінка ситуації та потреб / Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування : мат. круглого столу (9 липня 2014 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html.

Баранник Л. Б., Соковець-Макатуха Т. В. Фінансове забезпечення населення доступним житлом в Україні як необхідна умова розвитку економіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2015. Вип. 28. С. 71–79.

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Статистична інформація. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Tomin, M. O. (2019). Analiz tendentsii rozvytku rynku nerukhomosti Ukrainy [Analysis of tendencies of development of the real estate market of Ukraine]. ΛΌHOΣ. Mystetstvo naukovoi dumky – ΛΌГOΣ. The art of scientific mind, 3, 11–13 [in Ukrainian].

Kyrylenko, O. P., Tulai, O. I. (Ed.). (2017). Formuvannia finansovoho mekhanizmu staloho rozvytku Ukrainy [Formation of financial mechanism for sustainable development of Ukraine]. Ternopil, TNEU [in Ukrainian].

Oparin, V., Fedosov, V. (Ed.). (2016). Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects for development]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].

Alekseienko, L. M., Karpa, I. S. (2017). Finansovi posluhy na rynku zhytla: problematyka otsiniuvannia z pozytsii sotsialnoi efektyvnosti [Financial services in the housing market: issues of assessment from the point of view of social efficiency]. Ekonomichnyi prostir – Economic Scope, 124, 55–66 [in Ukrainian].

Alekseienko, L. M., Karpa, I. S. (2017). Orhanizatsiino-finansovi aspekty rozvytku rynku zhytla v konteksti ideolohii staloho liudskoho rozvytku [Organizational and financial aspects of housing market development in the context of the ideology of sustainable human development]. Finansovi posluhy: naukovo-praktychnyi zbirnyk – Financial Services, 4, 9–13 [in Ukrainian].

Kholodna, Yu. Ye. (2018). Finansovyi mekhanizm aktyvizatsii ipotechnoho zhytlovoho kredytuvannia molodi v Ukraini [Financial mechanism of activation of youth mortgage housing lending in Ukraine]. Ekonomika rozvytku – Economics of Development, 2 (86), 62–70 [in Ukrainian].

Cherenko, L. M. (2018). Zhytlovi umovy naselennia i vybir priorytetnykh napriamiv zhytlovoi polityky [Housing conditions of the population and the choice of priority directions of housing policy]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 1 (32), 126–139 [in Ukrainian].

Alekseyenko, L., Karpa, I., Tsizhm,a O. (2017). Optimization of Residential Real Estate Taxation in the Context of Increasing Efficiency of State Regulation of Social Standards. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space, (pp. 249–256). Тernopil: TNEU (in English).

Yurkevych, O. M. (2017). Rozvytok form finansuvannia zhytlovoho budivnytstva v Ukraini [Development of forms of housing financing in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 21, 30–34 [in Ukrainian].

Solodko, A., Doroniuk, T. (2015). Vyroblennia polityky shchodo vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Developing a policy on internally displaced persons in Ukraine]. irf.ua. Retrieved from http://www.irf.ua/content/files/dp-2015-7.pdf [in Ukrainian].

Balakirieva, O. (2014). Spektr problem vymushenykh pereselentsiv v Ukraini: shvydka otsinka sytuatsii ta potreb [The range of problems of internally displaced persons in Ukraine: rapid assessment of the situation and needs]. Materialy kruhloho stolu „Vymusheni pereselentsi v Ukraini: pytannia terminovoho ta serednostrokovoho reahuvannia” – The round table materials „Internally Displaced Persons in Ukraine: Issues of Urgent and Medium-Term Response”. uisr.org.ua. Retrieved from http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html [in Ukrainian].

Barannyk, L. B., Sokovets-Makatukha, T. V. (2015). Finansove zabezpechennia naselennia dostupnym zhytlom v Ukraini yak neobkhidna umova rozvytku ekonomiky [Financial support for affordable housing in Ukraine as a necessary condition for economic development]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu „Ostrozka akademiia”. Seriia „Ekonomika” – Scientific Notes of Ostroh Academy National University, Series „Economics”, 28, 71–79 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Statystychna informatsiia [State Statistics Service of Ukraine. Statistical information]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Карпа, І. С. (2019). ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ДОСТУПНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ. Економічний простір, (145), 69-83. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/104
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ