ІНТРАПРЕНЕРСТВО ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ У КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ

  • А. В. Сєріков Харківський національний університет будівництва та архітектури
  • І. М. Коваль Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ключові слова: інтрапренерство, креативні індустрії, сучасний український репертуарний театр, інноваційність, підприємливість

Анотація

Статтю присвячено виявленню місця та ролі інтрапренерства в життєдіяльності сучасного українського репертуарного театру, перед яким у нормативно- законодавчий спосіб поставлено важливе завдання «вбудови» в креативні індустрії. В публікації виявлено сутність театрального інтрапренерства за рахунок встановлення відмінностей між рядовим працівником-виконавцем, підприємцем та інтрапренером. Останні двоє повинні бути інноваторами. Зазначається, що основна відмінність між двома типами театральних інноваторів – підприємцем та інтрапренером - визначається середовищами їхньої професійної діяльності. Іінтрапренер має діяти в рамках вже існуючого театру і повинен певним чином легітимізувати свої ініціативи перед керівництвом, яке забезпечує ресурсами його діяльність. Підприємець діє у зовнішньому середовищі театру виключно на свій розсуд, бо ризикує своїми коштами. Інтрапренерство в театрі дозволяє синтезувати підприємливість, інноваційну поведінку і передові технології творчо- виробничої діяльності окремої особистості із фінансовими, маркетинговими можливостями та каналами розподілу театрального контенту, якими володіє репертуарний театр і який є джерелом конкурентних переваг на ринку театральних продуктів. Крім того, було встановлено, що інтрапренерство є джерелом так званого підприємницького методу управління театром, який заснований на ініціативах виконавців, а не тільки адмініструванні. За означених умов театр можна зназвати «інтрапренерським». Йому притаманні здатності для свого розвитку із темпами, які перевищують середньогалузеві, що забезпечує йому високу конкурентоздатність на шляху до «креативної індустріалізації». Інтрапренерів можна сприймати як можливі «центри доходів» репертуарного театру. З цієї причини театр в цілому може бути зацікавленим у створенні системи для ідентифікації співробітників зі здібностями до інтрапренерства, подальшого їх навчання і кар’єрного просування. Результат таких дій може привести до виникнення в театрі нової структурної одиниці, яка буде наповнена самими ініціативними працівниками, визнаним центром грошових прибутків та «налаштовувачем» всієї інноваційно-інтрапренерської роботи в театральному колективі. Природною тут може бути як формальна, так і неформальна підтримка такого центру усім колективом театру. Одним з головних завдань інтрапренерства в театрі має стати відпрацювання механізмів, які будуть дозволяти керівництву репертуарних театрів утримувати кращих фахівців завдяки створенню для них умов реалізації їхніх власних бажань. Таким чином, все відзначене може розглядатися в якості необхідної умови індустріальних масштабів діяльності сучасних українських репертуарних театрів у ринково налаштованому суспільстві.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії»» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, No 34, ст. 257)

Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 р. No 265-р «Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій» // Урядовий кур’єр від 16.05.2019 – No 90.

Хестанов Р. Креативные индустрии – модели развития. [Текст] / Руслан Хестанов // Социологическое обозрение. – 2018. – Т. 17. – No 3. – С. 173 – 196.

Чистякова О.В. Сущностные аспекты интрапренерства. [Текст] / О.В. Чистякова // Известия ИГЭА. – 2011.– No 1(75). – С. 87–90.

Закон України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, No 26, ст.350){Із змінами, внесеними згідно із Законами No 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, No 22, ст.199 N 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, No 5, ст.62 No 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, No 20-21, ст.712 No 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, No 5, ст.50 No 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, No 10, ст.103}

Дерев’янко Ю.М. Інтрапренерство: особливості застосування у підприємницькій діяльності. [Текст] / Ю.М. Дерев’янко, Л.Г. Мельник, О.А. Лукаш // Механізм регулювання економіки. – 2015. - No 4. – С. 88–96.

Сєріков А.В. Місце сучасного репертуарного театру в креативних індустріях. [Текст] / А.В. Сєріков, І.М. Коваль // Економічний вісник Донбасу. – 2019. – No 2(65). – С. 170 – 178.

Сериков А.В. Природа фирмы: экономико-математическая модель онтогенеза [Текст] / А.В. Сериков, А.В. Белоцерковский // Наукові праці Донецького нац. техніч. ун-ту. Серія: економічна. Вип. 75.- Донецьк: Дон-НТУ, 2004.- С.246-252.

Stevenson H.H. A paradigm of entrepreneurship: enterpreneurial management / H.H. Stevenson, J.C. Jarilo // Strategic Management Journal. – 1990. – Vol. 11. – No 4. – P.17-27.

Сериков А.В. Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление. [Текст] / А.В. Сериков // Економічний вісник Донбассу.– 2011.– No 2(24).– С. 212 – 219.

Zakon Ukrainн «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro kulturu» shchodo vyznachennia poniattia «kreatyvni industrii»» »»[The Law of Ukraine “On Introduction of Changes to the Law of Ukraine “On Culture” as regards the notion of “creative industries””]. (2018, June 19) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 34. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 kvitnia 2019 r. No 265-r «Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii» [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dating 24 April 2019 No 265-p “On Approval of Types of Economic Activity which Belong to Creative Industries”]. (2019, May 16). Uryadovyi kurier – Government courier, 90. [in Ukrainian].

Hestanov R. (2018) Kreativnye industrii – modeli razvitiya. [Creative Industries – Development Models]. Sociologicheskoe obozrenie – Sociological review, V. 17, 3, 173–196. [in Russian].

Chistyakova O.V. (2011). Sushchnostnye aspekty intraprenerstva. [Essential Aspects of Intrapreneurship]. Izvestiya IGEA – News IGEA, 1(75), 87–90. [in Russian].

Zakon Ukrainy «Pro teatry i teatralnu spravu» [The Law of Ukraine “On Theaters and Theater Business”]. (2005, May 31). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 26. [in Ukrainian].

Derevianko Yu.M., Melnyk L.H., Lukash O.A. (2015). Intraprenerstvo: osoblyvosti zastosuvannia u pidpryiemnytskii diialnosti. [Intrapreneurship: Specificity of Business Implementation]. Mekhanizm reguliuvannia ekonomiky – The mechanism of regulation of the economy, 4, 88–96. [in Ukrainian].

Sierikov A.V., Koval I.M. (2019). Mistse suchasnoho repertuarnoho teatru v kreatyvnykh industriiakh. [Place of modern repertory theater in creative industries]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 2(65), 170–178. [in Ukrainian].

Serikov A.V ., Belotserkovskiy A.V . (2004). Priroda firmy: ekonomiko-matematicheskaya model ontogeneza [Place of Modern Repertory Theater in Creative Industries]. Naukovi pratsi Donetskoho nats. tehnich. un-tu. Seriia: ekonomichna. Vip. 75– Scientific works of Donetsk Nat. technical. un-tu. Series: economic, 75, 246–252. [in Ukrainian].

Stevenson H.H., Jarilo J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: enterpreneurial management. Strategic Management Journal. –Vol. 11,4, 17–27.

Serikov A.V. (2011). Effektivnost hozyaystvennoy deyatelnosti: opredelenie, izmerenie, sinergeticheskoe upravlenie. [Effectiveness of Business Activity: Definition, Measurement, Synergetic Management]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 2(24), 212–219. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Сєріков, А. В., & Коваль, І. М. (2019). ІНТРАПРЕНЕРСТВО ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ У КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ. Економічний простір, (145), 56-68. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/103
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ