УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСТОРОВОГО ФОРМАТУ ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

  • Н. М. Лисецька Науково-дослідний Інститут фіскальної політики Університету Державної фіскальної служби України
Ключові слова: інформаційна взаємодія, антикорупційні органи, державні регулятори, механізм взаємодії, нормативно-правова база, єдиний інформаційний простір

Анотація

В роботі систематизовано основні проблеми вдосконалення організаційно- правових підходів оптимізації функціонування та підвищення взаємодії суб’єктів антикорупційної діяльності України, базовим чинником яких є удосконалення ефективного інформаційного співробітництва. Ефективна співпраця державних органів, учасників національної системи антикорупційної діяльності, здійснюється в рамках укладених спільних законодавчих актів та, зокрема функціонування Єдиної інформаційної системи, організованої для створення єдиного інформаційного простору щодо забезпечення аналізу та обміну інформації про доходи, одержані злочинним шляхом, виявлення механізмів їх легалізації. Єдина інформаційна система держави повинна відповідати інноваційним міжнародним стандартам, забезпечувати інтеграцію додаткових інформаційних ресурсів органів державної влади, мати гарантійне апаратне та програмне забезпечення, та володіти комплексною системою захисту інформації. В нашій країні ще не створена надійна система інформаційної інфраструктури та кібербезпеки, тому антикорупційним підрозділам, які ведуть боротьбу з корупційними явищами необхідно піклуватися про захист свого інформаційного простору самостійно, для цього необхідно розробити стратегію, впровадивши в себе достатньо надійну систему кіберзахисту з урахуванням усіх міжнародних вимог. Також, на жаль, не встановлено законодавчих норм, які зобов’язують органи влади забезпечувати достовірність інформації, що зберігається в єдиному державному реєстрі та інших інформаційних системах. Ці проблеми створюють перепони у ефективній діяльності та взаємодії державних регуляторів системи запобігання та протидії корупції. У цьому контексті вирішення проблем полягає в удосконаленні інформаційної співпраці даних державних органів та в урахуванні рекомендацій міжнародних організацій, зокрема Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС, які включають в себе: утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності походження активів посадовців.

Посилання

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144 (дата звернення: 10.06.2019).

Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (дата звернення: 15.06.2019).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. Міжнародний документ від 31.10.2003. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (дата звернення: 15.06.2019).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789 (дата звернення: 15.06.2019).

Директива Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи [...] від 26.10.2005 No 2005/60/ЄС. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_774 (дата звернення:25.06.2019).

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_518 (дата звернення:27.06.2019).

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) постанова Кабінету Міністрів України від 24.08.2001 No 1124. URL: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=34&lang=uk (дата звернення:03.07.2019).

Звіт Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України, грудень 2017 р. URL: http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=575&art_id=28291&lang=uk (дата звернення: 10.07.2019).

Івасенко С.М. Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект: дис. ....канд. держ. управління: 25.00.01. Національна академія державного управління при президентові України. Київ, 2015.195 с.

Борець М.В. Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2017. 254 с.

Антикорупційна інфраструктура. URL. https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/11.pdf (дата звернення:11.07.2019).

Statut Hrupy derzhav po borotʹbi z koruptsiyeyu(GRECO). [Group of States against Corruption (GRECO)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144

Konventsiya Rady Yevropy pro kryminalʹnu vidpovidalʹnistʹ za koruptsiyu 1999 r. [Criminal Law Convention - Council of Europe 1999] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101

Konventsiya Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiy proty koruptsiyi. Mizhnarodnyy dokument vid 31.10.2003. [United Nations Convention against Corruption, 31 October 2003 ] . Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

Konventsiya Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiy proty transnatsionalʹnoyi orhanizovanoyi zlochynnosti vid 15.11.2000. [United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 November 2000]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789

Dyrektyva Yevropeysʹkoho Parlamentu ta Rady pro zapobihannya vykorystannyu finansovoyi systemy [...] vid 26.10.2005 No 2005/60/YES. [Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council ...] Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_774

Mizhnarodna konventsiya pro borotʹbu z finansuvannyam teroryzmu vid 09.12.1999. [International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 9 December 1999] . Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_518

Pro Sorok rekomendatsiy Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv borotʹby z vidmyvannyam hroshey (FATF) postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.08.2001 No 1124. [FATF Recommendations - Financial Action Task Force (FATF) Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No1124]. Retrieved from http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=34&lang=uk [in Ukrainian].

Zvit Komitetu ekspertiv Rady Yevropy z otsinky zakhodiv protydiyi vidmyvannyu koshtiv ta finansuvannyu teroryzmu (MONEYVAL) za rezulʹtatamy pʺyatoho raundu vzayemnoyi otsinky Ukrayiny, hrudenʹ 2017 r. [Report of the Committee of Experts of the Council of Europe Committee on the Evaluation of Measures to Combat Money Laundering and Terrorist Financing (MONEYVAL), based on the results of the fifth round of mutual evaluation of Ukraine]. Retrieved from http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=575&art_id=28291&lang=uk

Ivasenko S.M. (2015) Zapobihannya ta protydiya koruptsiyi v pravookhoronnykh orhanakh: orhanizatsiyno-upravlinsʹkyy aspekt [Preventing and countering the corruption in law enforcement agencies: organization and management dimensions. ]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Boretsʹ M. V. (2017). Administratyvno-pravovyy status derzhavnykh rehulyatoriv u sferi zapobihannya ta protydiyi lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom [Administrative and legal status of state regulators in the field of preventing and countering the legalization, or laundering, of the proceeds of crime.]: Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Antykoruptsiyna infrastruktura. [Anti-corruption infrastructure.]. Retrieved from https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/11.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Лисецька, Н. М. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСТОРОВОГО ФОРМАТУ ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (145), 45-55. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/102
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ